SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pričišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/ 11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. g., donosi

II. IZMJENE PROGRAMA IZGRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.g. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 45/11 i 7/12) u poglavlju I. točki 1. »NERAZVRSTANE CESTE«, podtočki 1.1. »Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta«, u podtočki 1.1.3. « Izgradnja odvojka Omladinske ulice«, iznos »2.507.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »2.032.000,00«,

U istoj točki »Ukupno nerazvrstane ceste« dosadašnji iznos : »3.407.000,00« zamjenjuje se iznosom: »2.932.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.620.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 1.312.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (od prodaje nefinancijske imovine).«

U poglavlju I. točki 2. »JAVNE POVRŠINE«, podtočki 2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine, u podtočki 2.1.6. »Rekonstrukcija potpornog zida ceste u Školarovu«, iznos: »80.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »81.000,00«, u podtočki 2.1.9. « Postava ograde na Peharovu-crpna stanica«, iznos: »56.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »56.800,00«.

U istoj točki « Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« dosadašnji iznos: »1.052.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.053.800,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 683.800,00 kn iz komunalnog doprinosa i 370.000,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (150.000,00 potpore PGŽ i 220.000,00 od prodaje nefinancijske imovine).«

U poglavlju I. točki 3. »JAVNA RASVJETA«, podtočki 3.1. »Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji«, u podtočki 3.1.5. »Izgradnja javne rasvjete odvojka Omladinske ulice«, iznos: »135.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »219.000,00«.

U istoj točki »Ukupno javna rasvjeta« dosadašnji iznos od »325.000.00« zamjenjuje se iznosom: »409.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 396.200,00 kn iz komunalnog doprinosa i 12.800,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (od prodaje nefinancijske imovine).«

U poglavlju I. točka 5. »GOSPODRENJE OTPADOM« stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 338.800,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (od prodaje nefinancijske imovine).«

II.

U poglavlju II., točka 6., mijenja se i glasi:

»6. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 2.700.000,00

- ostala sredstva Proračuna 2.083.600,00

2. Ostali izvori sredstava

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 150.000,00


Ukupno: 4.933.600,00


III.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/78

Ur. broj: 215602-01-12-3

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr