SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

56.

Temeljem članaka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Baška u 2013. godini

I.

U okolnostima kada je osnovan i imenovan Stožer zaštite i spašavanja, izrađeni i dorađeni, odnosno usklađeni su Procjena ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, kojom se utvrdio razmjer opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, Plan zaštite i spašavanja, donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, kojima se obuhvaća planiranje provedbe daljnjih aktivnosti u pravcu unapređenja sustava zaštite i spašavanja, osobito:

1.temeljem Plana zaštite i spašavanja ostvarivati utjecaj i postavljati zahtjeve kod izrade prostornih i urbanističkih planova općina i gradova u svrhu ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora;

2.predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu, uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično;

3.pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju;

4.nastaviti s nastojanjem za unapređenje suradnje s redovnim organiziranim snagama koje se bave zaštitom i spašavanjem, kao i dodatnim organiziranim snagama zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće i to:

4.1.Vatrogasnim snagama (Vatrogasna zajednica, Javna vatrogasna postrojba Krk, DVD Baška),

4.2.pravnim osobama i službama koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk, ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,...),

4.3.Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (Županijski centar 112),

4.4.udrugama građana, klubovima, organizacijama koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani (HGSS, ronioci, lovci...),

4.5.osobama koje su opremljene za provođenje izvjesnih mjera zaštite i spašavanja (građevinske, komunalne i dr.).

5. pravovremeno poduzimati radnje i donijeti akte, sve sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku;

6. stvarati preduvjete za funkcioniranje sustava civilne zaštite, što prvenstveno znači odrediti povjerenike - 5 osoba, te za isto osigurati potrebna sredstva;

7. održati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja, te donijeti odgovarajuće akte,

8. osigurati sredstava u proračunu:

8.1.za sve aktivnosti i potrebe navedene u prethodnim točkama,

8.2.u pričuvi za ublažavanje i nadoknadu šteta od mogućih elementarnih nepogoda.

II.

Za ostvarenje zadaća iz ovih smjernica, kao i za poduzimanje i predlaganje odgovarajućih aktivnosti iz svojih nadležnosti, sve u svrhu unapređenja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja, u suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanja, zadužuje se Općinski načelnik.

III.

Tabela - usporedba ostvarenja u 2012. godini s planom proračunskih sredstava namijenjenih zaštiti i spašavanju u 2013. godini, sastavni je dio ovih smjernica.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-16

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2012. GODINI

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj susta  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr