SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

55.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Baška u 2012. godini

Sustav zaštite i spašavanja Općine Baška čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Na području Općine Baška aktivnosti zaštite i spašavanja provode:

.Vatrogasne snage (Vatrogasna zajednica, Javna vatrogasna postrojba Krk, DVD Baška),

.pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk, ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,...),

.Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Županijski centar 112),

.Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška,

. udruge građana, klubovi, organizacije koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani (HGSS, ronioci, lovci...),

.osobe koje su opremljene za provođenje izvjesnih mjera zaštite i spašavanja (građevinske, komunalne i dr..).

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju i podzakonskih propisa na temelju istoga, Općina Baška je odradila i odrađuje aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja, kako slijedi:

.Odlukom Općinskog vijeća osnovan je Stožer zaštite i spašavanja,

.Općinski načelnik donio je Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja,

.Redovno se izrađuju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za područje Općine Baška, te se, kao i ova za 2012. godinu, u pravilu uz prijedlog proračuna za iduću godinu, upućuju na usvajanje Općinskom vijeću,

.Redovno se izrađuju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Baška, te se, u pravilu uz prijedlog proračuna za iduću godinu, upućuju na razmatranje i donošenje Općinskom vijeću.

Proračunom Općine Baška za 2012. godinu, za razvoj sustava zaštite i spašavanja, raspoređeno je 920.049,00 kuna (Vatrogasna zajednica otoka Krka, JVP Krk, protupožarna i motrilačka služba, HGSS, Crveni križ, LD »Kamenjarka«, održavanje protupožarnih putova, civilna zaštita, turistička ambulanta i zdravstvo općenito).

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini u Općini Baška su realizirane sljedeće aktivnosti:

.Donesen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastupanja i širenja požara,

.Ažurirani su važeći akti - Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara.

Provedene su sve preventivne mjere planirane za zimsko razdoblje koje se primjenjuju u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, a u nadležnosti su Općine Baška. U rečenom smislu, Općinski načelnik Općine Baška je, 03. prosinca 2012. godine, donio Plan postupanja u otklanjanju posljedica mogućih vremenskih nepogoda tijekom zimskih mjeseci na području Općine Baška, kojim su propisane mjere, kako održavanja prometnica, tako i postupanja nadležnih službi u pomoći ugroženom stanovništvu, kao posljedicu mogućih ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Sukladno nalazu inspekcijskog nadzora Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite bilo je potrebno doraditi, odnosno uskladiti, što je i tijekom 2012. godine, napravljeno, pa je Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo nove akte:

.Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška,

.Plan zaštite i spašavanja Općine Baška, a, kao zadaća, utvrđuje se ažurirati saziv Stožera zaštite i spašavanja, te sukladno istom, i Plana pozivanja.

Kao bitno, u odnosu na ranije važeće dokumente, navodi se da nije utvrđena potreba osnivanja i organiziranja postrojbi civilne zaštite. Naime, na području Općine Baška postoji DVD Baška (46 članova) i LD Kamenjarka (40 članova) s dovoljnim brojem članova da se mogu zadužiti za obavljanje poslova civilne zaštite, a Općina Baška će, sukladno financijskim mogućnostima, ista opremiti potrebnom opremom, te, možebitno, dodatno educirati.

S druge strane, i dalje stoji potreba edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju.

Kompetentne stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te o pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška objavljena je na web stranici Općine Baška, kako bi bila dostupnija, da bi se s istom mogao upoznati što veći broj građana.

SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Na području Općine Baška, kao redovne službe, nalaze se i djeluju DVD Baška i HMP.

Redovne službe, koje nisu smještene na području Općine Baška, ali na istom djeluju su:

* JVP Krk,

* Gradsko društvo Crvenog križa Krk,

* Centar za socijalnu skrb Krk,

* HMP,

* HGSS Rijeka.

Službe i postrojbe pravnih osoba, koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti uključene su u sustav zaštite i spašavanja, kroz članstvo u Stožeru zaštite i spašavanja, kao savjetodavna tijela, ali i kao operativna u provedbi određenih zakonom propisanih radnji, kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti:

* Vatrogasna zajednica otoka Krka, te dodatne vatrogasne snage - DVD Krk, DVD Njivice, DVD Vrbnik, DVD Dobrinj,

* Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ,

* Veterinarska stanica Rijeka,

* Poljoprivredno savjetodavna služba PGŽ,

* Županijski operativni centar,

* Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,

* Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru,

* Obalne radio postaje,

* Hrvatske vode VGO Rijeka,

* Hrvatske šume - Šumarija Krk,

* Vodogradnja Rijeka,

* Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Uz navedene, postoje i druge organizirane snage, koje se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje, kao:

* Komunalna poduzeća - T.D. Baška d.o.o., Ponikve d.o.o. iz Krka,

* HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk- interventne službe,

* Hrvatske ceste,

* Županijska uprava za ceste,

* Dezinsekcija d.o.o.,

* IND-EKO d.o.o.,

* RIJEKATANK d.o.o.,

* Jadranski pomorski servis,

* Udruge građana - LD Kamenjarka,

* Poduzetnici s mehanizacijom, čija oprema i ljudstvo može pomoći u zaštiti i spašavanju - obrti »Olenader«, vl. Vanes Dekanić, te »Jurešić i sinovi«, vl. Slavko Jurešić.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja na području Općine Baška čine vatrogasne snage. Općina Baška naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga na svom području. Vatrogasne snage čine:

1. JVP Krk,

2. DVD Baška.

U Proračunu Općine Baška za 2012. godinu za vatrogastvo i aktivnosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija predviđeno je 384.400,00 kuna.

Vatrogasne postrojbe JVP Krk i DVD Baška raspolažu vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za intervencije u prometnim udesima, auto-ljestve, zapovjedna vozila i vozila za prijevoz ljudi i opreme).

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone temelji se na Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, koji se iz godine u godinu nadograđuje.

Za motrenje i preventivne ophodnje, sukladno odnosnom Planu, zaduženi su bili Vatrogasna zajednica i DVD Baška, a svoj doprinos dali su i zaposlenici Hrvatskih šuma.

Značajnijih intervencija u 2012. godini, glede vatrozaštite, nasreću nije bilo.

DVD Baška je sudjelovalo u, ponovno nasreću, rjeđim slučajevima tehničkih nezgoda, spašavanja ljudi i imovine, te se stanje protupožarne zaštite na području Općine Baška može ocijeniti izrazito povoljnim.

DOM ZDRAVLJA; HITNA MEDICINSKA POMOĆ I DR.

Ustanova Dom zdravlja organizirana je kao ustanova zadužena za organiziranje i pružanje cjelokupne zdravstvene zaštite.

Posebno valja istaknuti ogromni doprinos zdravstvenoj zaštiti ordinacije opće medicine dr. Snježane Grgurić i Turističke ambulante, pogotovo tijekom turističke sezone kada se broj obitavatelja na području Općine Baška gotovo udeseterostruči.

Općina Baška, u svrhu poboljšanja zdravstvene zaštite prvenstveno svojih stanovnika, osigurala je besplatne ultrazvučne preglede kod privatne internističke ordinacije.

Kroz cijelu godinu je velik broj pregledanih pacijenata i intervencija ekipa HMP na terenu, dok se u turističkoj sezoni višestruko povećava obim poslova.

Dobra suradnja odvija se sa svim interventnim službama, a posebno s vatrogascima i policijom.

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija su se provodile sukladno odnosnim planovima i ugovoru zaključenim s Dezinsekcijom d.o.o. iz Rijeke, te uz kontinuirani nadzor nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

Zdravstvenu ispravnost vode za piće kontinuirano prati isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom - Ponikve d.o.o.

Na osnovi dostupnih pokazatelja, u iznimno sušnoj turističkoj sezoni 2012. godine, opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće bila je uredna.

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA - ISPOSTAVA BAŠKA

Kao i ranijih godina i tijekom 2012. godine, Lučka kapetanija bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogascima, policijskom postajom, HMP i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Sukladno stavkama Proračuna financirane su udruge od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

U 2012. godini predviđena su financijska sredstva:

. HGSS u iznosu od 8.000,00 kuna,

. Društvu Crvenog križa u iznosu od 41.433,00 kuna,

ZAKLJUČAK

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Općine Baška. Sve redovne snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje, ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.

Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima, a njihova organiziranost, opremljenost i obučenost su na zavidnoj razini.

Može se ustvrditi da su vatrogasci u ovom trenutku i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Baška.

I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga zaštite i spašavanja.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-15

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr.sc. Ivan Juranić, dr.med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr