SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Temeljem članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županij broj 28/ 09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija za 2013. godinu

I.

U skladu s odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 45/08, 32/10), te s važećim ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem koncesije, utvrđuje se Plan davanja koncesija za 2013. godinu.

II.

Općina Baška za dodjelu koncesija iz područja komunalnih djelatnosti, za koje ugovori istječu tijekom 2013. godine, planira provesti odgovarajuće postupke i dodijeliti ih na petogodišnje razdoblje, s početkom obavljanja koncesija u 2013. godini i to kako slijedi:

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Broj koncesija: 1

Rok na koji se daje koncesija: 5 godina (2013. - 2018.).

Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn.

Pravna osnova za davanje koncesija:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 38/09-Uredba, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11),

- Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10),

- Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/ 08).

2. Koncesija za obavljanje pogrebnih usluga - prijevoz
pokojnika.

Broj koncesija: 1

Rok na koji se daje koncesija: 5 godina (2013. - 2018.).

Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn (10% od bruto ostvarenih prihoda).

Pravna osnova za davanje koncesija:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 38/09 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11),

- Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10),

- Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/ 08).

III.

Komunalne usluge čije se obavljanje povjerava dodjelom koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije određeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/08, 32/10) i Zakonom o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/75

Ur.broj: 2142-03-01/1-12-1

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr