SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Temeljem članka 109. stavaka 1. i 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11) i članka 29. Statuta Općine Baška («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUK U
o nerazvrstanim cestama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se upravljanje, građenje, održavanje, financiranje, zaštita, te nadzor nerazvrstanih cesta na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Baška, koja će se, kao takva, temeljem ove Odluke i Popisa nerazvrstanih cesta upisati u Zemljišnu knjigu.

Općina je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Općinski načelnik ovlašten je donositi pojedinačne odluke, kojima se utvrđuje status nerazvrstane ceste, pojedine ulice ili puta na području Općine Baška, kao i zatražiti upis prava vlasništva na nerazvrstanim cestama u korist Općine Baška pred nadležnim zemljišnoknjižnim odjelom i drugim nadležnim tijelima, kada i ako se takva potreba ukaže.

Nerazvrstana cesta ne može se otuđiti iz vlasništva, niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja, radi građenja građevina sukladno odluci Općinskog načelnika, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće.

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

Općina, kao upravljač javnim dobrom u općoj uporabi, može za potrebe izgradnje ili održavanja komunalne infrastrukture i drugih instalacija, osnivati pravo građenja i/ili pravo služnosti na javnom dobru u općoj uporabi.

Pravo građenja i/ili služnosti osniva se temeljem posebnih zakona i odluka.

Visinu naknade za pravo građenja i/ili služnosti može posebnom odlukom odrediti Općinski načelnik.

Članak 3.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenima Zakonom i ovom Odlukom, a koje nisu razvrstane kao javne ceste, posebice: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putovi ili ceste koje povezuju naselja, terminali i okretišta vozila javnog prijevoza, pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet, a koje su upisane u registar nerazvrstanih cesta.

Članak 4.

Ulicom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju, a koja nije razvrstana u javnu cestu.

Seoskom cestom ili putom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz naselje ili povezuje dva ili više naselja, a koja nije razvrstana u javnu cestu.

Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina i objekata i slično.

Članak 5.

Nerazvrstanu cestu čine:

.cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze, te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

.građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa, te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

. zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,

.prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

.javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

II. UPRAVLJANJE, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 6.

Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako Zakonom nije propisano drukčije.

Članak 7.

Za potrebe upravljanja nerazvrstanim cestama i njihovog održavanja Jedinstveni upravni odjel ustrojit će i voditi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi.

U evidenciji iz prethodnog stavka ovog članka nerazvrstane ceste mogu se kategorizirati ovisno o naseljenosti i frekvenciji prometa.

Evidencija o prometnoj signalizaciji i opremi sadrži podatke o vrstama prometne signalizacije i opreme, te o mjestu i vremenu postavljanja, zamjene i uklanjanja.

Evidencija se vodi na osnovi propisa o javnim cestama.

Članak 8.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta određeni su Zakonom, a posebice obuhvaćaju:

.građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

.projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

.stručnu ocjenu studija i projekata,

.otkup zemljišta i objekata,

.izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

.ustupanje radova građenja,

.organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

.organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema, te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata.

Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju prometni elaborat, mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme.

Prometni elaborat prilaže se u postupcima ishođenja akata za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

Članak 9.

Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, te građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine ceste i javno-prometne površine kao i izgradnju priključaka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javnu površinu posebne uvjete i suglasnost izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 10.

Ako građenje, odnosno rekonstrukcija nerazvrstane ceste i javno-prometne površine predviđa i građenje ili rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, isti moraju biti obuhvaćeni tehničkom dokumentacijom.

Troškove izrade tehničke dokumentacije i troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz st. 1. ovog članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 11.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima, te suglasnosti Općine.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane caste, odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.

Članak 12.

Nerazvrstane ceste održavaju se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće.

Radove održavanja obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta su:

. radovi redovnog održavanja koji obuhvaćaju i zimsku službu,

. radovi pojačanog održavanja cesta i cestovnih objekata.

Članak 13.

Radovi redovnog održavanja, u smislu ove odluke, obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Članak 14.

Za održavanje ceste upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 15.

Poslovi redovnog održavanja na nerazvrstanim cestama obuhvaćaju:

.ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

.mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice; izrada asfaltnog tepiha,

.mjestimične popravke dijelova cestovne građevine,

.čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,

.manje popravke elemenata cestovnih objekata,

.zamjenu, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije,

.čišćenje, zamjenu i manje popravke otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,

.zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

.uništavanje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),

.održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),

.uklanjanje snijega i leda,

.drugi slični radovi.

Članak 16.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini moraju se obaviti, u najkraćem roku, uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne površine nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta i javno-prometna površina mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta, te sigurnosti odvijanja prometa vozila i pješaka.

Program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. listopada tekuće godine do 15. travnja naredne godine, donosi Općinski načelnik.

Članak 18.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove kojima je osnovni cilj sačuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste s njenim prometnim elementima, te radove na korekcijama elemenata ceste u smislu poboljšanja odvijanja prometa.

Pojačano održavanje obuhvaća radnje:

.obnavljanje, zamjenu i ojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,

.dogradnju nogostupa, parkirnih mjesta i sl.,

.obnavljanje i zamjenu objekata i uređaja za oborinsku odvodnju,

.obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,

.sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

.zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (podvožnjak, propust, pothodnik i sl.),

.ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije,

.dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme ceste kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa,

.korekciju prometno-tehničkih elemenata i manja proširenja u svrhu povećanja sigurnosti i propusne moći.

Članak 19.

Radovi u okviru pojačanog održavanja izvode se na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Članak 20.

Komunalne instalacije, te revizijska okna i poklopce komunalnih instalacija ugrađenih u trup nerazvrstane ceste, dužni su održavati vlasnici ili korisnici tih instalacija.

Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu odgovorni su vlasnici ili korisnici tih instalacija.

III. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 21.

Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste financira se iz općinskog proračuna, komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo, naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti i iz drugih izvora.

IV. ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 22.

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za cestovni promet, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima određenima Zakonom o cestama, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, te podzakonskim aktima i općinskim odlukama donesenim na temelju navedenih zakona.

Članak 23.

U svrhu zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa, na nerazvrstanoj cesti s pripadajućim zaštitnim pojasom, zabranjeno je:

1. oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu, te cestovne uređaje,

2. postavljati i koristiti svjetla, ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

3. trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

4. dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

5. sprečavati otjecanje voda,

6. potezati, odnosno vući razni materijal ili druge predmete, čime se oštećuje cesta,

7. puštati bez nadzora domaće životinje,

8. postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

9. odlagati drva, ostale materijale ili druge predmete,

10. postavljati transparente, plakate i druge oblike obavješćivanja, odnosno oglašavanja, bez suglasnosti nadležnog tijela Općine,

11. rasipati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati,

12. odlagati snijeg ili led,

13. izvoditi bilo kakve radove, koji nisu u svrhu održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog tijela Općine,

14. uključivati ili isključivati se s nerazvrstane ceste izvan izgrađenih prilaza,

15. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal,

16. neovlašteno postavljati bilo kakve zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa,

17. prekomjerno opterećivati bez dozvole,

18. graditi objekte unutar zaštitnog pojasa,

19. izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost prometa bez suglasnosti nadležnog tijela Općine,

20. parkirati vozilo izvan za to određenih površina,

21. vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa.

Članak 24.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti (trokut preglednosti).

Vlasnik ili ovlaštenik zemljišta koje graniči s nerazvrstanim cestama dužan je:

* uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste nanesenog s površine vlasnika ili ovlaštenika,

* uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje, sušenje ceste, te nesmetano korištenje,

* kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine u njihovom vlasništvu uz nerazvrstane ceste,

* na zahtjev Općine ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste odnosno javno- prometne površine.

Članak 25.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini, bez suglasnosti Općine, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, te ugroziti ili ometati promet na njima.

Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost Općine za:

1. zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

2. prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na instalacije i uređaje,

3. izvanredni prijevoz odnosno prekomjerno opterećivanje nerazvrstane ceste.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama koji zahtijevaju preuređenje prometa (zatvaranje prometnice u cijelosti, promjena smjerova kretanja i sl.) potrebno je priložiti prometno rješenje.

Članak 26.

Za izvođenje radova na objektima uz nerazvrstanu cestu izvoditelj radova mora osigurati odvijanje pješačkog prometa na siguran način.

S ulične strane gradilište mora biti ograđeno i osigurano tako da se spriječi ispadanje materijala i širenje prašine, te moraju biti poduzete sve mjere da se ne ugrozi sigurnost ljudi i imovine na nerazvrstanim cestama, sve sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu.

Za sve možebitne štete koje nastanu uslijed aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je investitor radova.

Članak 27.

Za svako zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine u svrhu uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, plaća se porez na korištenje javne površine, sukladno odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Baška.

Članak 28.

Za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na iste instalacije i uređaje, plaća se naknada.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje posebnom odlukom Općinski načelnik.

Članak 29.

Radove iz članaka 27. i 28. smije se izvoditi isključivo uz suglasnost nadležnog tijela Općine, koja se izdaje na pisani zahtjev investitora, odnosno izvoditelja radova, a koja, među ostalim, sadrži uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Zahtjev iz prethodnog stavka sadrži: naziv (ime i prezime, tvrtka), adresu podnositelja zahtjeva, mjesto i vrijeme izvođenja radova, prijedlog privremenog uređenja prometa, ako je isto potrebno.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

Članak 30.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i sl.) sukladno pozitivnim propisima.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na osnovu usvojenog prometnog rješenja.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Općinu, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje, odnosno stanje koje je prethodilo izvođenju radova.

Investitor, odnosno izvoditelj radova, obvezan je iste izvoditi uz nadzor nadležnog tijela Općine.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka radova na prekopavanju izvijestiti Općinu i druge subjekte određene u suglasnosti iz stavka 1. ovog članka o danu početka izvođenja radova.

Članak 31.

Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine za razdoblje od najmanje dvije godine.

Po dovršetku radova investitor je dužan zatražiti pregled nerazvrstane ceste.

Pregled obavlja ovlaštena osoba Općine.

O izvršenom pregledu sastavlja se zapisnik.

Investitor je dužan utvrđene nedostatke ukloniti u zadanom roku.

Općina prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 1. ovoga članka.

Ako Općina utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 32.

Iznimno, u hitnim slučajevima, radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine, prekopavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina može se pristupiti bez prethodne suglasnosti Općine, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor je dužan odmah usmeno izvijestiti Općinu, a najkasnije u roku od jednog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste i javno- prometne površine.

Odredbe članaka od 25. do 30. ove Odluke, na odgovarajući način, primjenjuju se na hitne slučajeve iz ovog članka.

Članak 33.

Ako je radi prekopavanja ili zauzimanja nerazvrstane ceste došlo do oštećenja preko 2/3 širine kolnika ili nogostupa, što zapisnički utvrđuje službena osoba Općine, investitor je dužan sanirati nogostup ili kolnik u cijeloj širini.

Članak 34.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina, računajući od dana izvedbe završnog sloja ceste ili javno-prometne površine (asfaltiranja).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Općina može u naročito opravdanim slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste odnosno parter javno-prometne površine. Detaljni uvjeti sanacije propisuju se u suglasnosti izdanoj od strane Općine.

Članak 35.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 36.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje, koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na njima, investitor je dužan po nalogu Općine poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Općina je ovlaštena obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova oštećenja.

Ukoliko investitor ne poduzme mjere iz. stavka 1. ovog članka iste će poduzeti Općina na teret investitora.

Članak 37.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima i posebnim uvjetima gradnje ili suglasnosti Općine.

Priključkom ili prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno prometnu površinu smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza snosi investitor.

Članak 38.

Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilima koja, prazna ili zajedno s teretom, svojom masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama (izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi dozvolu za izvanredni prijevoz.

Dozvoljena ukupna masa, odnosno dozvoljeno opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje se Odlukom o uređenju prometa u skladu s propisima o uređenju prometa.

Iznos naknade za izvanredni prijevoz utvrđuje Općinski načelnik posebnom Odlukom.

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje Općinski načelnik.

Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuju se vrijeme, način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza, te iznos i način plaćanja naknade.

Članak 39.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama i na javno-prometnim površinama mogu se održavati pod uvjetom i na način utvrđenim posebnim zakonom i/ili odlukom Općinskog načelnika.

V. NADZOR

Članak 40.

Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke obavlja komunalni redar.

Članak 41.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:

.nadzirati primjenu ove Odluke,

.predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i/ili izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

.naplatiti kaznu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

Temeljem pisane prijave ili zapisnika komunalnog redara o prekršaju i prekršitelju odredbi ove Odluke, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je izdati obavezni prekršajni nalog ili pokrenuti prekršajni postupak.

Članak 42.

Pravne i fizičke osobe, koje su podvrgnute nadzoru, dužne su na zahtjev komunalnog redara u zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju, koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 43.

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 44.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

.ako, kao vlasnik odnosno korisnik, ne održava komunalne instalacije, te revizijska okna i poklopce komunalnih instalacija ugrađene u trup nerazvrstane ceste (članak 20. Odluke),

.ako postupa suprotno zabranama iz članka 23. Odluke,

. ako se, kao vlasnik odnosno ovlaštenik zemljišta, koje graniči s nerazvrstanim cestom, ne pridržava obveza iz članka 25. stavak 2. Odluke,

.ako izvodi radove iz članaka 27. i 28. ove Odluke bez prethodno ishođene suglasnosti Općine (članak 29. stavak 1. Odluke),

.ako, za vrijeme izvođenja radova, ne poduzme sve mjere sigurnosti u svrhu osiguranja pješačkog prometa i prometa vozilima (članak 30. stavci 1. i 2. Odluke),

.ako, po završetku radova, ne dovede površine zauzete radovima u stanje koje je prethodilo izvođenju radova (članak 30. stavak 3.),

.ako, bez ishođenog odobrenja, izvodi radove prekopavanja novoizgrađene, odnosno rekonstruirane, nerazvrstane ceste, odnosno javno-prometne površine, unutar pet godina od dana izvedbe završnog sloja ceste ili javno - prometne površine (asfaltiranja) (članak 34. Odluke),

.ako, bez ishođene dozvole, vrši prijevoz vozilima koja svojom masom prelaze granicu dozvoljenog opterećenja nerazvrstane ceste (članak 38. stavak 1. Odluke),

.ako ne dostave podatke i dokumentaciju, koja je potrebna za obavljanje nadzora, komunalnom redaru na njegov zahtjev (članak 43. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn.

Članak 45.

Za prekršaje propisane odredbom članka 44. stavak 1. ove Odluke komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti mandatnu kaznu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog na iznos iz članka 44. ove Odluke, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana primitka naloga.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-14

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr