SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

-Održavanje sustava odvodnje otpadnih voda,

-Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-Održavanje javnih površina,

-Održavanje nerazvrstanih cesta,

-Održavanje groblja,

-Održavanje javne rasvjete.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 3.693.208,30 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

.Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 2.000.000,00 kuna,

.Prihodi od administrativnih pristojbi u iznosu od 1.167.316,80 kuna,

.Pomoći u iznosu od 20.000,00 kuna,

.Prihodi od koncesijskih naknada u iznosu od 448.937,50 kuna,

.Opći prihodi u iznosu od 6.954,00 kuna,

.Prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Obavljanje poslova održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk. Obavljanje poslova može se povjeriti i drugim pravnim osobama provedbom zakonom propisanog postupka.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, urediti će se posebnim ugovorom.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2013.godinu, a njima raspolaže načelnik Općine Baška po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstveni upravni odjel podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu Općine Baška do kraja veljače 2014. godine.

Izvršno tijelo Općine Baška dužno je do kraja ožujka 2014. godine Općinskom vijeću Općine Baška podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-10

Baška, 14. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

Godišnji Program održavanja komunalne in  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr