SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 36. Ponedjeljak, 22. studenog 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
109

107.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu (»Službene novine« broj 33/03), točke VII. Odluke o pristupanju projektu »Transgranična mreža i suradnja u promicanju razvoja priobalnih malih i srednjih tvrtki na jadranskoj obali Balkana« (»CONNECT«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/04) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 94. sjednici 11. studenoga 2004. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT«
za 2004. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za ostvarivnje projekta »CONNECT« za 2004. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI POSLOVANJA 538.000,00

RASHODI POSLOVANJA 54.000,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 0,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK 484.000,00


B.RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00VIŠAK PRIHODA 484.000,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za

klasifikacija 2004. godinu


UKUPNI PRIHODI 538.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 538.000,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 537.210,66

631 Pomoći od inozemnih vlada 537.210,66

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 477.210,66

6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 60.000,00

64 Prihodi od imovine 789,34

641 Prihodi od financijske imovine 789,34

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 789,34Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za

klasifikacija 2004. godinu


UKUPNI RASHODI (3 + 4) 54.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 54.000,00

32 Materijalni rashodi 54.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00

3211 Službena putovanja 10.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000,00

323 Rashodi za usluge 39.000,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 33.000,00

3238 Računalne usluge 3.000,00

3239 Ostale usluge 2.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

34 Financijski rashodi 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00

422 Postrojenja i oprema 0,00

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu 0,00


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za

klasifikacija 2004. godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


Članak 3.

Financijski plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/31

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-9

Rijeka, 11. studenoga 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=106&mjesto=00001&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr