SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 36. Ponedjeljak, 22. studenog 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
109

104.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu (»Službene novine« broj 33/03), točke VII. Odluke o pristupanju projektu »Transgranična inicijativa za promicanje ribarstva na području Jadrana; razvoj tehničke pomoći, logistike i tržišta« (»FISH.LOG«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/ 04) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 94. sjednici 11. studenoga 2004. godine donijelo

ODLUKU
o osnivanju Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG«

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Fond za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« (dalje u tekstu: Fond) sa svrhom namjenskog raspolaganja dodijeljenim financijskim sredstvima u izvršenju obveza preuzetih Odlukom o pristupanju projektu »Transgranična inicijativa za promicanje ribarstva na području Jadrana; razvoj tehničke pomoći, logistike i tržišta« (»FISH.LOG«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta.

Članak 2.

Fond se osniva za proračunsku 2004. godinu i djelovat će i za iduće proračunske godine do trajanja obveza Primorsko- goranske županije u provedbi projekta »FISH.LOG«, odnosno do donošenja odluke o njegovu prestanku.

Članak 3.

Sredstva Fonda osiguravaju se iz sljedećih izvora:

. Proračunom Republike Italije putem promicatelja - nositelja projekta Regije Friuli Venezia Giulia,

. Proračunom Primorsko-goranske županije,

. Ostalih izvora u skladu sa zakonom

Sredstva Fonda drže se i vode na posebnom računu u okviru računa Proračuna Primorsko-goranske županije.

Sredstva Fonda mogu se koristiti samo za namjene utvrđene ovom Odlukom te za rashode utvrđene Financijskim planom Fonda.

Članak 4.

Upravitelj Fonda je Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije.

Članak 5.

Nalog za raspolaganje sredstvima Fonda daje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, po odobrenju predsjednika Županijskog poglavarstva.

Članak 6.

Fond ima Koordinacijski odbor Primorsko-goranske županije za usmjeravanje i provedbu projekata »CONNECT« i »FISH.LOG« (dalje u tekstu: Koordinacijski odbor).

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije posebnom odlukom će osnovati i imenovati članove Koordinacijskog odbora.

Članak 7.

Isplate na teret Fonda mogu se izvršavati do visine raspoloživih sredstava Fonda, a obveze se mogu preuzimati do visine dodijeljenih sredstava temeljem Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta »FISH.LOG«

Neiskorištena sredstva na računu Fonda na kraju tekuće godine prenose se u iduću proračunsku godinu.

Članak 8.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Fond obavlja Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko- goranske županije.

Članak 9.

Rad Fonda je javan.

Javnost rada Fonda osigurava se obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o podacima u vezi s radom Fonda.

Članak 10.

Obveze Fonda podmiruju se iz sredstava Fonda.

Sredstva i obveze Fonda preuzima upravitelj.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/31

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-5

Rijeka, 11. studenoga 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=106&mjesto=00001&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr