SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 51. Subota, 15. prosinca 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

63.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11), članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09- isp.) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 31. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine donosi

Subota,15.prosinca2012. Stranica7057—broj51

SLUŽBENENOVINE

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih građevina, te procjena troškova za gradnju istih razrađeno po djelatnostima, a za razdoblje od 01. 01. 2013. do 31. 12. 2013. godine.

II .PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01. 01. 2013. do 31. 12. 2013. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po godinama, izraženo u kunama, kako slijedi

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti u ukupnom iznosu od 8.973.000,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju u iznosu od 1.266.000,00 te novo planiranu gradnju iz članka 3. točke A. B. C. D. i E.

Planirani rashod iz točke F. članka 3. ovog Programa izfinancirati će se iz naknada za zadržavanja nezakonito izgrađene građevine u prostoru.

Gradnji ceste i javne rasvjete poslovne zone Zapad I. faza pristupiti će se po pribavljanju sredstava evropskih fondova.

Pretovarna stanica financirati će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Gradonačelnik dužan je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. 01. 2013. godine.

Klasa: 363-02/12-01/46

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

Program građenja objekata i uređaja komu  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=814&mjesto=51250&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr