SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
OPĆINA BAŠKA
41

41.

Temeljem članka 34. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak i kaznene odredbe u svezi s obveznim korištenjem komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Članak 2.

Komunalnim otpadom, u smislu Zakona o otpadu, smatra se otpad iz kućanstava, te onaj koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, koji je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, a ne spada u industrijski, građevni, ambalažni, električki i elektronički otpad, te otpadna vozila i otpadne gume.

II. POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Baška obavlja TD Ponikve d.o.o. iz Krka (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo je obvezno osigurati odvoz komunalnog otpada za sve proizvođače komunalnog otpada i na svim područjima Općine Baška, te je, u istu svrhu, dužno:

. postaviti dovoljan broj kontejnera za skupljanje komunalnog otpada, održavati ih u ispravnom stanju, brinuti o njihovoj urednosti, odnosno redovito ih prati i čistiti,

. organizirati odvoz komunalnog otpada odgovarajućim specijaliziranim vozlilima.

Oblik i zapremninu kontejnera, kao i lokacije postavljanja istih, određuje komunalno društvo u dogovoru s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Baška, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i poduzetništvo.

Članak 5.

Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova istih (stambenih ili poslovnih prostora), na području Općine Baška, koje proizvode komunalni otpad, obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, što podrazumijeva:

. odlagati komunalni otpad u postavljene kontejnere,

. plaćati cijenu obavljanja usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada komunalnom društvu u skladu s cjenikom i ispostavljenim računima,

. pridržavati se pravila komunalnog društva o načinu odlaganja komunalnog otpada i Odluke o komunalnom redu Općine Baška.

Članak 6.

Obveza korištenja komunalne usluge iz članka 5. ove Odluke za vlasnike građevine, odnosno posebnih dijelova iste (stambenih ili poslovnih prostora), nastaje u trenutku stjecanja vlasništva nad građevinom ili posebnim dijelom iste, o čemu su vlasnici dužni, u pisanom obliku, obavijestiti komunalno društvo, u roku od 30 dana od dana stjecanja vlasništva.

Ako vlasnici građevina, odnosno posebnih dijelova istih, koje proizvode komunalni otpad, do trenutka stupanja na snagu ove Odluke, nisu evidentirani kao obveznici komunalne usluge iz članka 5. kod komunalnog društva, dužni su, u pisanom obliku, obavijestiti komunalno društvo o svojem vlasništvu građevine, ili posebnog dijela iste, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III. KAZNENE ODREDBE I NADZOR

Članak 7.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela iste (stambeni ili poslovni prostor) koja proizvodi komunalni otpad ako ne obavijesti komunalno društvo o svojem vlasništvu nad građevinom ili posebnim dijelom iste, na način i u rokovima opisanima u članku 6.

Globom u iznosu od 200,00 kn za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se:

. odgovorna osoba u pravnoj osobi,

. fizička osoba, koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela iste (stambeni ili poslovni prostor), koja proizvodi komunalni otpad.

Članak 8.

Nadzor pridržavanja odredbi ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i poduzetništvo, koji pokreće i prekršajne postupke za prekršaje utvrđene ovom Odlukom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Vlasnik građevine ili posebnog dijela iste (stambenog ili poslovnog prostora) može svoju obvezu korištenja i plaćanja usluge iz članka 5. ove Odluke, temeljem ugovora, prenijeti na korisnika građevine ili posebnog dijela iste, ako o tome, u pisanom obliku, obavijesti komunalno društvo.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/13

Ur. broj: 2142-03-04-6

Baška, 4. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik

Ivan Čubranić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr