SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
OPĆINA BAŠKA
41

40.

Temeljem članaka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 04. studenoga 2004. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2004. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

. komunalna naknada 1.100.000,00

. sredstva proračuna 1.860.565,00


UKUPNI PRIHODI 2.960.565,00

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

1.Održavanje čistoće javnih površina
i odvoz komunalnog otpada 440.815,00

2.Održavanje javnih površina 1.119.450,00

3.Održavanje nerazvrstanih cesta 634.300,00

4.Javna rasvjeta 400.000,00

5.Ostalo 366.000,00


UKUPNO RASHODI 1 - 5 2.960.565,00

Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u suvlasništvu Općine Baška - TD »Baška« Baška i TD »Ponikve« Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi) posebno prisutni kod pojačanog održavanja povjeravati povoljnijim ponuđačima u postupku javnog nadmetanja.

3.1.ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA I ODVOZ
KOMUNALNOG OTPADA 440.815,00

3.1.1.ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 350.815,00

1. Pometanje javnih površina ručno i strojno

2. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica

U 2003. godini planira se održavanje čistoće javnih površina u naseljima Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska i to:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno

. u sezoni - dva puta tjedno

. pranje šetnice E. Geistlicha - jednom tjedno

Navedeni poslovi povjeravaju se TD »Baška«.

3.1.2. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 90.000,00

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TD »Ponikve« Krk za područje cijele općine Baška.

3.2.ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 1.119.450,00

3.2.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

3.2.1.1.REDOVNO ODRŽAVANJE
OBUHVAĆA: 7.500,00

. bazenčić i okoliš na »Žancu«

. okoliš doma Jurandvor

3.2.1.2.POJAČANO ODRŽAVANJE
ZELENIH POVRŠINA 450.000,00

. parkić A. Starčevića

. vrtići u Uskočkoj ul. i doma Baška

. vrtići u Ul. Palada

. od agencije »Polo-line« do »Galeba«

. vrtići uz plažu u »Zaroku«

Poslovi redovnog održavanja zelenih površina povjereni su u 2004. godini TD »Baška« iz Baške, dok se poslovi pojačanog održavanja povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenim nadmetanjem.

Zelene površine koje nisu obuhvaćene ovim Programom dogovorno financira održavanje Turistička zajednica Općine Baška iz svojih prihoda.

3.2.2. LIČENJE OGRADA I KLUPA 80.000,00

. ličenje ograda u Zvonimirovoj ul., te ograda na svim mostovima

 (Gruh, Zarok, Batomalj, Zdenčina, Jurovo, na Ceri, Plovaničevo, Kricin)

. izrada 145 m nove ograde prema Kricinu

. popravak ograde nogometnog igrališta sa izradom nove ograde na gornjem dijelu

. popravak i ličenje svih klupa na području općine

Navedeni poslovi povjeravaju se TD »Baška«.

3.2.3.KOŠNJA RASLINJA UZ
KOMUNIKACIJE 46.000,00

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

3.2.4.ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH
STAZA, POLJSKIH PUTEVA
I NOGOSTUPA 309.950,00

. nasipavanje i održavanje puta Lovački dom - stepenice Majke Božje

. nasipavanje i održavanje puta Malin - Guvno

. nasipavanje i održavanje puta Malin - Podjabuke

. nasipavanje i održavanje puta Jurandvor - Batomalj

. nasipavanje i održavanje puta Garina - groblje Draga

. nasipavanje i održavanje puta Munjakovo - Batomalj

. nasipavanje i održavanje puta Zakam

. nasipavanje i održavanje puta »Pod Mire«

. dohranjivanje Vele plaže (1000 m3 pijeska)

. urediti šetnicu uz more od FKK do plaže Vrženica

. uređenje-produženje plaže u Zaroku

. čišćenje i održavanje puta uz Velu riku od vrh Drage do Baške (biciklistička staza)

. uređenje dvorišta ispod doma u Dragi.

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

3.2.5.ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA 226.000,00

. sanacija potoka Korudalj - Duliba (130 m)

. natkrivanje potoka Krišković - Skopalj (1 600 x 100 m)

. održavanje bunara i bazena »Korudalj«

. čišćenje i održavanje potoka Vinogradska ul. do mora

. sanirati kanale oborinskih voda kod crkve i Forze

. izgraditi kanal oborinskih voda u Rapskoj ul.

. čišćenje potoka uz groblje u Dragi

. čišćenje potoka od Drage do Murvaca

. čišćenje potoka Malin-Muštac

. održavanje postojećih izljeva-špina

. održavanje bunara Mul 1. i 2.

. održavanje izvorišta Veli i Mali Potkovalić

. održavanje vodolovki na području Općine

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

3.3.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 634.300,00

3.3.1.REDOVITO ODRŽAVANJE
ULICA, TRGOVA I PUTEVA 617.900,00

. popravak udarnih rupa po svim ulicama i prometnicama na području općine

. nabavka i postavljanje novih naziva ulica i kućnih brojeva

. postavljanje i skidanje prigodne dekoracije i bina za razne prigode

. održavanje parkirališta u Dragi (Jurovo, Zdenčina, Perina mekot)

. izrada trotoara od Guvna do ulaza u AC »Zablaće« (desno)

. izrada trotoara u Ul. E. Geistlicha od starog ulaza u kamp prema mostu - lijevo

. uređenje rivica na obalnom putu-glazura

. postaviti cestovne branike u Ul. kralja Tomislava (preko puta vile »Gruh« i pekare)

. sanacija zida od Korudlja do mostića pod cestom u Jurandvoru

. popločenje Male place u Jurandvoru

. popločenje place u Batomlju

. betoniranje place u Dragi

. sanacija potpornog zida Munjakovo-raskrižje (Batomalj)

. sanacija puta za Majku Božju (riješiti odvodnju)

. betoniranje i ograđivanje za 2 kontejnera kod mosta Batomalj

. saniranje nogostupa u Zvonimirovoj ul. (od D. Seršića do Kriškovića)

. izrada potpornog zida kod OŠ Baška

. urediti stepenice kod »Tine«

. izrada potpornog zida kod DVD sa proširenjem Ul. Skopalj

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

3.3.2. PROMETNA SIGNALIZACIJA 16.400,00

. horizontalna signalizacija (obnavljanje pješačkih prijelaza i »stop« linija i dr.)

. postavljanje i skidanje prometnih znakova

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

3.4. JAVNA RASVJETA 400.000,00

3.4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 200.000,00

3.4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 200.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala - plastika, grla

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

3.5. OSTALO 366.000,00

3.5.1. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 70.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

3.5.2.ODRŽAVANJE JAVNIH
OBJEKATA 296.000,00

. održavanje općinskih objekata po naseljima (paušalno)

. uređenje sale doma u Dragi

. uređenje javnog WC »Pod brigom«

. uređenje doma u Baški,

. sanacija krova »Diskont« salonitom (s limarskim radovima).

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/13

Ur. broj: 2142-03-04-5

Baška, 4. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik

Ivan Čubranić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr