SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

151.

Na temelju Rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/II-342-01/12-01/84, URBROJ: 530-04-12-6) od 8. studenoga 2012. godine, članka 7. stavka 3. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/12), točke 4. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (»Narodne novine« broj 52/12), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka

Članak 1.

Ne prihvaćaju se ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (»Narodne novine« broj 52/12).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Županijska skupština na sjednici od 5. srpnja 2012. godine, nakon prethodno provedenog postupka, i na prijedlog Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko- goranskoj županiji, donijela je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka.

Odluka je objavljenja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 52/12, a Odlukom je koncesija dodijeljena trgovačkom društvu »Preluk park« d.o.o. Rijeka.

Drugo trgovačko društvo (»Agens« d.o.o. Varaždin) koje je sudjelovalo u natječaju, dana 5. srpnja 2012. godine podnijelo je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture žalbu na odluku Županijske skupštine, a istu je Ministarstvo ocijenilo djelomično osnovanom te Rješenjem (KLASA: UP/II-342-01/12-01/84, URBROJ: 530-04-12-6 od 8. studenog 2012. godine) poništilo odluku Županijske skupštine i to iz razloga što prijava trgovačkog društva »Preluk park« d.o.o. Rijeka nije sadržavala valjanu dokumentaciju odnosno prijavi na natječaj nije bio dostavljen račun prihoda i gubitka, podatak o bonitetu (BON 1 i BON 2).

Iz naprijed navedenih razloga, a budući je Županijska skupština u Odluci o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka i u Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (»Narodne novine« broj 52/12) zadržala pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda, Ministarstvo je naložilo Županijskoj skupštini daljnje neposredno odlučivanje na način da Županijska skupština, nakon ponovnog rješavanja, donese novu odluku o dodjeli koncesije sukladno svim pozitivnim propisima, svim činjenicama i mišljenjima Ministarstva utvrđenim u postupku po žalbi ili da Županijska skupština donese odluku o neprihvaćanju svih pristiglih ponuda.

Sukladno Rješenju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (UP/II-342-01/12-01/84, URBROJ: 530-04- 012-6 od 8. studenog 2012. godine), Davatelj koncesije je riješio kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-43

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=151
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr