SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

149.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/12), točke 9. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 109/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 16. studenog 2012. godine (KLASA: 342- 01/12-02/40, URBROJ:2170/1-07-02/2-12-2), Županijska skupština na 35. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Jadranka Hoteli d.o.o., Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, OIB 25295166877 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti koje uključuju:

- iznajmljivanje ležaljki - 100 kom;

- iznajmljivanje suncobrana - 100 kom;

- iznajmljivanje 10 sandolina;

- iznajmljivanje 10 pedalina;

- iznajmljivanje brodica s motorom - 10 kom;

- iznajmljivanje gumenjaka s motorom - 5 kom;

- taxi boat;

- iznajmljivanje surfa - 5 kom;

- iznajmljivanje glisera za vuču s opremom (banana, tube, skijanje na vodi, padobran);

- skuter za more - 3 kom;

- izleti brodicom;

- izleti brodicom radi lova riba (fishing tour);

- dječje igralište, mini aquapark na vodi (trampolin, stijena za penjanje, košarka na vodi, gumeni grad i sl.);

- trgovina na malo na štandovima i izvan prodavaonica i štandova voćem (ambulantna prodaja);

- trgovina na malo na štandovima i izvan prodavaonica i štandova pićem (ambulantna prodaja);

- trgovina na malo na štandovima i izvan prodavaonica i štandova sladoledom (ambulantna prodaja);

- trgovina na malo na štandovima i izvan prodavaonica i štandova hranom (ambulantna prodaja);

- škola jedrenja i škola surfanja.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Malom Lošinju.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz dijela k.č. 7290, k.o. Mali Lošinj, koja je Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Malom Lošinj upisana kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 48.718 m2, od čega kopneni dio iznosi 24.483 m2, a morski dio 24.235 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:


KOPNENI DIO

Broj točke

Y

X

1

5457120.000

4931161.000

2

5457109.086

4931188.269

3

5457302.725

4931268.934

4

5457302.971

49312268.384

5

5457307.939

4931267.842

6

5457327.510

49312024.270

7

5457305.000

4931167.491

8

5457245.297

4931013.413

9

5457245.277

4931012.416

10

5457299.643

4930876.405

11

5457315.954

4930862.399

12

5457316.625

4930861.577

13

5457415.104

4930681.436

14

5457537.529

4930634.372

15

5457555.461

4930611.820

16

5457536.167

4930596.450

MORSKI DIO

17

5457516.641

4930581.092

18

5457428.130

4930601.315

19

5457358.850

4930667.848

20

5457318.059

4930730.057

21

5457281.322

4930827.862

22

5457198.709

4930900.592

23

5457187.671

4930960.957

24

5457213.603

4931069.708

25

5457250.627

4931155.024

26

5457297.718

4931219.961

27

5457289.956

4931230.539

28

5457128.175

4931140.575

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na Situaciji stvarnog stanja u mjerilu 1 : 2000 izrađen od trgovačkog društva GEO-TEO d.o.o., 27. lipnja 2012. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela:

- stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 97.436,00 kuna (slovima: devedesetsedamtisućačetiristotinetridesetšest kuna),

- promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 1,50% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog pisanog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Najpovoljniji ponuditelj može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, predati Davatelju koncesije:

- 2 (dvije) bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

- Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Sunčana uvala u Malom Lošinju, izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja, a koja čini sastavni dio Ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 109/12).

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj da strogo poštuje rokove i iznose ukupnih ulaganja od 242.000,00 kuna koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti iz stavka 2. ovog članka.

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj na suradnju s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Najpovoljnijem ponuditelju se preporuča poduzimanje mjera osiguranja radi zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, niti naplaćivati ulaznice, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru Najpovoljniji ponuditelj ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Najpovoljnijeg ponuditelja da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji

ponuditelj ne izvrši ulaganja u rokovima i iznosima predviđenima u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 4. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 5. ožujka 2012. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Pismo inicijative trgovačkog društva Jadranka Hoteli d.o.o. za koncesiju na pomorskom dobru za plažu u Sunčanoj uvali na području Grada Malog Lošinja. Dana 2. srpnja 2012. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Dopunu pisma inicijative tvrtke Jadranka Hoteli d.o.o., čime su stečeni preduvjeti za nastavak postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaže u Sunčanoj uvali, Grad Mali Lošinj. Gospodarsko korištenje uključuje sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Granica pomorskog dobra određena je Uredbom Vlade RH o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 47/02).

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Uvjerenju o namjeni prostora izdanog od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj u Primorsko-goranskoj županiji (KLASA: 350-05/12-01/193 i URBROJ: 2170/1-03-05/1- 12-3 od 12. lipnja 2012. godine).

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/12), temeljem koje je, u neizmijenjenom sadržaju, a u formi obavijesti objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 109/12).

Dana 7. studenoga 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 109/12.

Sukladno tekstu objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije, otvaranje ponuda obavlja komisija za otvaranje ponude trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuditelja:

1. trgovačko društvo Jadranka Hoteli d.o.o., Dražica 1, 51550 Mali Lošinj

Ponuda je pristigla u propisanom roku u Pisarnicu Primorsko-goranske županije i to 31. listopada 2012. godine u 08.00 sati.

Utvrđeno je da ponuda sadrži sve elemente određene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je 16. studenoga 2012. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti. Jednoglasno je podržano trgovačko društvo Jadranka Hoteli d.o.o., Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, OIB 25295166877.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-39

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=149
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr