SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

147.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 35/ 12), točke 9. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica (»Narodne novine« broj 109/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština na 35. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska- Dubašnica kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo »Mikić« d.o.o., 51513 Omišalj, Pušća bb, OIB 82386143355 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti koje uključuju:

- ambulantnu prodaju (3 lako uklonjiva objekta),

- sportsko, rekreacijske djelatnosti (dječje igrališta, vodeni dječji park, sportovi na kopnu lako uklonjivog karaktera),

- iznajmljivanje 150 suncobrana,

- iznajmljivanje 300 ležaljki,

- postavljanje tuševa.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Općini Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža ispred Hotela »Malin« u Općini Malinska - Dubašnica.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz dijela k.č. 2606, k.o. Sveti Anton koja je Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Krku upisana kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 10 793 m2, a sastoji se od polja A i polja B koja su odvojena. Polje A ima ukupnu površinu od 9 996 m2 od čega kopneni dio iznosi 2 696 m2, a morski dio 7 300 m2. Polje B ima ukupnu površinu od 797 m2 od čega kopneni dio iznosi 441 m2, a morski dio 356 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na Situaciji stvarnog stanja u mjerilu 1 : 1000 izrađen od trgovačkog društva »Topoing« d.o.o. u studenome 2011. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 15 (petnaest) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 53.965,00 kuna (slovima: pedsetitritisućedevetstošezdesetipet kuna),

- promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 3% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog pisanog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Najpovoljniji ponuditelj može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, predati Davatelju koncesije:

. 2 (dvije) bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

. Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred Hotela »Malin« u Malinskoj, izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja, a koja čini sastavni dio Ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«,Općina Malinska-Dubašnica (»Narodne novine« broj 109/12).

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj da strogo poštuje rokove i iznose ukupnih ulaganja od 4.089.000,00 kuna koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti iz stavka 2. ovog članka.

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj na suradnju s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Najpovoljnijem ponuditelju se preporuča poduzimanje mjera osiguranja radi zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, niti naplaćivati ulaznice, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru Najpovoljniji ponuditelj ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Najpovoljnijeg ponuditelja da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja u rokovima i iznosima predviđenima u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 4. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 5. siječnja 2012. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Dopunu pisma inicijative trgovačkog društva G.P.P. »Mikić« d.o.o., čime su stečeni preduvjeti za nastavak postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica. Gospodarsko korištenje uključuje sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Granica pomorskog dobra utvrđena je Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sveti Anton (»Narodne novine« broj 22/00 od 23. veljače 2000. godine).

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Uvjerenju o namjeni prostora izdanog od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk u Primorsko-goranskoj županiji (KLASA: 350- 05/11-01/356 i URBROJ: 2170/1-03-04/4-11-2 od 9. lipnja 2011. godine), Lokacijskoj dozvoli od 9. lipnja 2009. godine, Izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole od 24. studenoga 2010., te na Potvrdi glavnog projekta od 29. lipnja 2011. godine i na Potvrdi izvedenog stanja od 14. siječnja 2011. godine.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 35/12), temeljem koje je, u neizmijenjenom sadržaju, a u formi obavijesti objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica (»Narodne novine« broj 109/12).

Dana 7. studenoga 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska- Dubašnica objavljeno u »Narodnim novinama« broj 109/ 12.

Sukladno tekstu objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije, otvaranje ponuda obavlja komisija za otvaranje ponude trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuditelja:

1. trgovačko društvo GPP»Mikić« d.o.o., 51513 Omišalj, Pušća bb.

Ponuda je pristigla u propisanom roku u Pisarnicu Primorsko-goranske županije i to 31. listopada 2012. godine u 13.55 sati.

Utvrđeno je da ponuda sadrži sve elemente određene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je 16. studenoga 2012. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te jednoglasno predlažu trgovačko društvo GPP»Mikić« d.o.o., 51513 Omišalj, Pušća bb, OIB 82386143355 kao najpovoljnijeg ponuditelja.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-35

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=147
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr