SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

142.

Na temelju članka 28. točke 21. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09.) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijela je

PRAVILNIK
o kriterijima i mjerilima za vrednovanje programa
javnih potreba Primorsko-goranske županije
iz djelatnosti sporta

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i mjerila za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Primorsko- goranske županije (nastavno: Županija) koji se financiraju iz Proračuna Županije.

Članak 2.

Financiranje javnih potreba u sportu utvrđuje Županijska skupština rukovodeći se potrebom usklađivanja interesa i poduzimanja aktivnosti radi ravnomjernog razvitka djelatnosti sporta na području Županije kao cjeline, gradova i općina na njezinom području.

II. KRITERIJI I MJERILA ZA VREDNOVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI SPORTA

Članak 3.

U Proračunu Županije namjenski se osiguravaju novčana sredstva za programe u djelatnosti sporta koji su u funkciji poticanja i promicanja sporta, sportskog odgoja i obrazovanja, sportske aktivnosti, u funkciji unaprjeđenja i očuvanja zdravlja kao i podizanja psihofizičkih sposobnosti građana.

Članak 4.

Programi javnih potreba u djelatnosti sporta vrednuju se prema slijedećim kriterijima i mjerilima u:

. programskim aktivnostima sporta,

. programskim aktivnostima školskih sportskih natjecanja,

. programskim aktivnostima sportova osoba s invaliditetom.

2.1. Programske aktivnosti u sportu

Članak 5.

Pri stručnom vrednovanju prijedloga programskih aktivnosti u sportu primjenjuju se opći i posebni kriteriji.

2.1.1. Opći kriteriji

Članak 6.

Opći kriteriji podijeljeni su na:

. Razvijenost sporta

. Javni status sporta

. Sportska kvaliteta

Razvijenost sporta

Članak 7.

Kriterij razvijenosti sporta polazi od njegove zastupljenosti na međunarodnoj, nacionalnoj i županijskoj razini.

Podkriteriji su:

. Broj članica u međunarodnoj federaciji (1-5 bodova)

do 100=1, do 130=2, do 160=3, do 190=4, ›190=5

. Broj članica (klubova) nacionalnog saveza,

Do 75=1, do 150=2, do 225=3, do 300=4, ›300=5

. Broj članica (klubova) županijskog saveza

Do 10=1, do 20=2, do 30=3, do 40=4, ›40=5

Javni status sporta

Članak 8.

Sport kao društveni fenomen ima važnu ulogu počevši od interesa javnosti i medija pa sve do snažnog poticaja za uključivanje velikog broja ljudi svih dobnih kategorija. Sredstva priopćavanja, u značajnoj mjeri oslikavaju interes javnosti, koja ističu neke sportove kao popularne, a druge kao manje popularne.

Podkriteriji su:

. Interes javnosti (1, 3, 5 bodova),

. Tradicija sporta u Županiji (1, 3 boda),

. Olimpijski status sporta (0, 5 bodova),

. Važnost za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture (1, 3, 5 bodova).

Uvjet za kandidiranje sporta za program javnih potreba u sportu Županije je punopravno članstvo u Hrvatskom olimpijskom odboru.

Sportska kvaliteta

Članak 9.

Kriterij se odnosi na sportske rezultate sportaša u Županiji, a dijeli se na:

. Broj kategoriziranih sportaša (0 do 5 bodova)

. Ostvareni sportski rezultati u posljednje 4 godine u Republici Hrvatskoj (1, 3, 5 bodova)

. Ostvareni sportski rezultati u posljednje 4 godine u Županiji (1, 3, 5 bodova)

2.1.2 Posebni kriteriji

Redovita i programska djelatnost sportskih saveza PGŽ

Članak 10.

Kriteriji vrednovanja programa su: broj klubova 1. lige (za momčadske sportove); broj liga/takmičenja u organizaciji Županijskog sportskog saveza (dalje: ŽSS); organizirani sustav natjecanja; vođenje registra sportaša; izdavanje biltena; potreba funkcioniranja kancelarije: organizacija sportskih kampova; sportski rezultati, broj članica, broj registriranih sportaša.

Program unapređenja stručne djelatnosti

Članak 11.

Program unapređenja stručne djelatnosti sastoji se u sufinanciranju polaznika Veleučilišnog stručnog studija za izobrazbu trenera (6 semestara), Specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera (daljnja 2 semestra), te tečajeva za trenere u organizaciji Hrvatske olimpijske akademije (4-5 seminara, 2 godine) ili tečajeva za trenere priznate od Nacionalnih sportskih saveza i međunarodnih sportskih federacija.

Iznosi sufinanciranja polaznika ovise o broju pristiglih prijava na natječaj, prioritetima po pojedinim sportovima, općim kriterijima, trenutnom stanju stručnog kadra u pojedinom sportu, te odredbama Zakona o sportu.

Školovanje sudaca te stručni tečajevi pod organizacijom nacionalnih saveza radi dobivanja licenci sufinancirat će se samo u iznimnim slučajevima kada su od posebnog značaja za određeni sport.

Potpora izdavačkoj djelatnosti u sportu

Članak 12.

Sufinanciranje ovog programa provodi se u prvom redu radi poticanja izdavanja stručne literature u funkciji sporta, posebno radova namijenjenih trenerima i natjecateljima radi njihovog stručnog i praktičnog napredovanja. Prednost u prihvaćanju i sufinanciranju programa izdavaštva imat će programi odnosno stručne publikacije koje posjeduju recenziju priznatih stručnjaka kineziologije, odnosno KIF-a.

Sufinancirat će se i sportske monografije klubova (i saveza) dugogodišnje tradicije u Županiji (preko 30. g.), sportskih godišnjaka i godišnjih biltena koje izdaju županijski strukovni savezi.

Djelatnost »Škole sportova« - Sportska obuka djece i mladeži

Članak 13.

Cilj programa je utjecati na opći rast i razvoj, ali i pripremu djece za bavljenje sportom. Primjerenim programima želi se razvijati pozitivne psihofizičke osobine suzbijati devijantno ponašanje, navikavati djecu i mladež na stalno bavljenje sportom, te kroz sportsku obuku pripremiti nadarene za daljnje sportsko usavršavanje u sportskim klubovima. Preko ovog područja sportske djelatnosti prožima se zajednički interes sustava školstva i sporta u ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je unapređenje zdravog i kreativnog načina života djece i mladeži. Pretpostavka za realizaciju je kroz suradnju škole, koja raspolaže sportskim prostorom i ima djecu zainteresiranu za bavljenje sportom, a sportski klub ima stručnjake i potrebnu opremu za ostvarenje sportskog programa primjerenog dobi i uzrastu. Velikim obuhvatom djece zadovoljit će se širi društveni interes, a programima sportske poduke otkrivat će se nadareni i školovati za buduće sportaše, što je presudno za razvoj sporta.

Pravo prijave za ovu programsku djelatnost imaju samo županijski strukovni savezi sa svojim programima. Posebno će se vrednovati i prihvaćati programi Saveza kao što su organizacija sportskih kampova ili programi sudjelovanja u financiranju troškova natjecanja najmlađih kategorija (natjecateljske kotizacije). Županijski savezi koji neće predložiti vlastiti program imaju mogućnost financirati objedinjene programe sportskih škola svojih članica (klubova) koristeći se postojećim kriterijima, ali i kriterijima specifičnim za pojedini sport. U sportovima gdje nije formiran županijski savez pravo na prijavu programa imaju sve sportske udruge.

Programi sudjelovanja na državnim i međunarodnim natjecanjima

Članak 14.

Pravo na sufinanciranje imaju sportaši i klubovi za nastupe na:

. Kupovima europskih - svjetskih federacija uz uvjet osvajanja jednog od prva tri mjesta na državnim prvenstvima, odnosno prvog mjesta u kupu Hrvatske,

. Međunarodnim natjecanjima na kojima se stječu bodovi za poredak na ljestvici, kao u skijanju ili tenisu ili ispunjavaju uvjete za stjecanje naslova, kao u šahu, uz uvjet postizanja predviđenog rezultata,

. Završnice državnih natjecanja mlađih kadeta, kadeta i juniora ako su izborena na gradskim, županijskim i regionalnim izlučnim takmičenjima,

. Takmičenja na kojima nastupaju županijske selekcije,

. Iznimno, međunarodna natjecanja koja su u kalendarima međunarodnih sportskih federacija,

. Međunarodnim natjecanjima koja su, po odluci nacionalnog sportskog saveza, izborna za sastav državne reprezentacije.

Članak 15.

Neće se sufinancirati nastupi na natjecanjima u organizaciji sportskih federacije koje nisu priznate od Međunarodnog olimpijskog komiteta ili SportAccorda, nastupi na natjecanjima koje organiziraju profesionalna sportska udruženja ili menadžeri, kao ni nastupi za stjecanje profesionalnih naslova.

Članak 16.

Pravo prijave za ovo programsko područje imaju županijski strukovni sportski savezi u prvom redu za sufinanciranje nastupa mladih sportaša (kadeta i juniora) na završnicama državnih prvenstava, te nastupima županijskih selekcija. U sportovima gdje nije formiran županijski savez pravo na prijavu programa imaju sve sportske udruge.

Programi organizacije državnih i međunarodnih sportskih manifestacija

Članak 17.

Sufinanciranje ovog programa provodi se radi poticanja organizacije sportskih manifestacija od značaja za Županiju i njihova ravnomjerna rasprostranjenost. To su manifestacije visoke državne i međunarodne razine koje pružaju značajnu mogućnost promidžbe gradova i Županije, ali i povećavaju interes za sport i sportske aktivnosti.

Članak 18.

Prednost u prihvaćanju ovih programa imati će slijedeće sportske manifestacije:

. Organizacija državnih prvenstava i završnica državnih prvenstava i kupova - posebno mlađih kategorija,

. Državna i međunarodna prvenstva u vodenim i zimskim sportovima,

. Organizacija sportskih manifestacija na kojima sudjeluju županijske selekcije,

. Organizacije sportskih manifestacija čiji su organizatori ili suorganizatori, županijski sportski savezi,

. Manifestacije i turniri s dužom tradicijom u Županiji.

Pripreme sportaša

Članak 19.

Programom sufinanciranja priprema sportaša prioritetno će biti obuhvaćeni sportaši iz sportova koji ispunjavaju neke od sljedećih uvjeta:

. da se zbog prirode sporta pripreme moraju održati pretežno izvan mjesta stanovanja (alpsko skijanje, skijaško trčanje i sl.),

. da pripadaju grupi bazičnih sportova koji iziskuju veliki obim i intenzitet treninga (plivanje, atletika, gimnastika, veslanje, skijanje i sl.),

. da spadaju u grupu županijskih prioritetnih sportova (Strateške smjernice Županije),

. da se pripreme realiziraju u godini nastupa na svjetskom ili europskom prvenstvu,

. da su sportaši obuhvaćeni pripremama kategorizirani u skladu s pravilnikom Hrvatskog olimpijskog odbora,

. da su pripreme sufinancirane od matičnog kluba ili sportskog saveza.

Članak 20.

Neće se sufinancirati pripreme sportaša koje su u cijelosti financirane od nacionalnih saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 21.

Tablica 1: »Rangiranje sportova - status sportova u programu javnih potreba PGŽ« i Tablica 2: »Kriteriji za rangiranje sportova - opći kriteriji« sastavni su dijelovi točke 2.1. ovog Pravilnika.

2.2. Programske aktivnosti školskih sportskih natjecanja

Članak 22.

Mjerila i kriteriji za vrednovanje školskih sportskih natjecanja osnovnih i srednjih škola u skladu su sa Zakonom o sportu, a proizlaze iz dokumenata Hrvatskog školskog športskog saveza:

. Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske,

. Pravilniku o financiranju školskih sportskih natjecanja,

. Vremeniku državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske.

Članak 23.

Školska sportska natjecanja provode se u malom nogometu, košarci, rukometu, odbojci, stolnom tenisu, badmintonu, atletici, krosu, šahu, gimnastici, plivanju a ovisno o prijavama u krosu - pojedinačno, alpskom skijanju, skijaškom trčanju, semi contactu i streljaštvu.

Članak 24.

Mjerila i kriteriji za financiranje školskih sportskih natjecanja osnovnih i srednjih škola, a koja se odnose na natjecanja u sportskim igrama, odnosno u spomenutim sportovima utvrđeni su sukladno spomenutim dokumentima nacionalnog školskog sportskog saveza (HŠŠS).

Članak 25.

Troškove školskih sportskih natjecanja čine troškovi: povjerenika, sudaca, delegata, zapisničara, mjeritelja vremena, korištenja sportskih objekata, liječničke službe, tehničke službe, zaštitarske službe, nabave pehara i medalja, sportskih rekvizita, uredski troškovi i slično.

Financijska sredstva isplaćuju se po održanom školskom natjecanju temeljem dostavljenih obračuna troškova za svako pojedino održano školsko sportsko natjecanje.

Članak 26.

Mjerila za financiranje školskih sportskih natjecanja osnovnih i srednjih škola:

MALI NOGOMET:

povjerenik (jedna osoba), sudac (dvije osobe), delegat (jedna osoba), prijevoz sudaca /delegata, dnevnice sudaca / delegata, korištenje sportskog objekta, liječnička služba (jedna osoba),tehnička služba (jedna osoba-domar), pehari (3 komada) i medalje (33 komada), sportski rekviziti (nogometne lopte x 6, stolni semafor, službeni zapisnici), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

KOŠARKA:

povjerenik (jedna osoba), sudac (dvije osobe), delegat (jedna osoba), zapisničar (jedna osoba), mjeritelj vremena (jedna osoba), prijevoz sudaca / zapisničara /mjeritelja vremena, dnevnice sudaca / zapisničara /mjeritelja vremena, korištenje sportskog objekta, liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (jedna osoba-domar), pehari (3 komada) i medalje (39 komada), sportski rekviziti (košarkaške lopte x 4, službeni zapisnici), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

RUKOMET:

povjerenik (jedna osoba), sudac (dvije osobe), delegat (jedna osoba), zapisničar (jedna osoba), prijevoz sudaca / zapisničara, dnevnice sudaca / zapisničara, korištenje sportskog objekta, liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (jedna osoba-domar), pehari (3 komada) i medalje (45 komada), sportski rekviziti (rukometne lopte x 4, službeni zapisnici), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

ODBOJKA

povjerenik (jedna osoba), sudac (dvije osobe), zapisničar (jedna osoba), prijevoz sudaca / zapisničara, dnevnice sudaca / zapisničara, korištenje sportskog objekta, liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (jedna osoba- domar), pehari (3 komada) i medalje (39 komada), sportski rekviziti (odbojkaške lopte x 6, službeni zapisnici), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

STOLNI TENIS

povjerenik (jedna osoba), sudac (jedna osobe), prijevoz suca, dnevnica suca, korištenje sportskog objekta, liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (jedna osoba- domar), pehari (3 komada) i medalje (15 komada), sportski rekviziti (stolnoteniske loptice x 4 paketa, službeni zapisnici), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

ŠAH

povjerenik (jedna osoba), sudac (tri osobe), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, korištenje prostora sportskog susreta, liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (jedna osoba), informatička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (15 komada), sportski rekviziti (šahovski sat x 8 komada), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

GIMNASTIKA

povjerenik (jedna osoba), sudac (devet osoba), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, korištenje sportskog objekta, liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (jedna osoba), informatička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (15 komada), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

PLIVANJE

povjerenik (jedna osoba), sudac (devetnaest osoba), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, korištenje sportskog objekta (Olimpijski bazen- 8 staza), liječnička služba (jedna osoba- spasitelj), najavljivač (jedna osoba), informatička služba (tri osobe), pehari (3 komada) i medalje (27 komada), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

ATLETIKA

povjerenik (jedna osoba), sudac (dvadeset i tri osobe), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, korištenje sportskog objekta (atletski stadion), liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (dvije osobe), zaštitarska služba (dvije osoba), najavljivač (jedna osoba), informatička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (69 komada), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

KROS

povjerenik (jedna osoba), sudac (pet osoba), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, liječnička služba (jedna osoba), najavljivač (jedna osoba), informatička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (15 komada), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

BADMINTON

povjerenik (jedna osoba), sudac (dvije osobe), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, korištenje sportskog objekta, liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (15 komada), sportski rekviziti (loptice za badminton x 4 paketa), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

KROS / POJEDINAČNO

povjerenik (jedna osoba), sudac (8 osoba), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, liječnička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (18 komada), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

ALPSKO SKIJANJE

povjerenik (jedna osoba), sudac (osam osoba), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, liječnička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (12 komada), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

SKIJAŠKO TRČANJE

povjerenik (jedna osoba), sudac (osam osoba), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, liječnička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (12 komada), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

SEMI CONTACT

povjerenik (jedna osoba), sudac (četiri osobe), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (20 komada), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

STRELJAŠTVO

povjerenik (jedna osoba), sudac (dvije osobe), prijevoz sudaca, dnevnice sudaca, liječnička služba (jedna osoba), tehnička služba (jedna osoba), pehari (3 komada) i medalje (15 komada), sportski rekviziti (dijabole x 4 paketa), uredski materijal i usluge (telefon, pošta, izrada biltena i slično).

Članak 27.

Tablica 3: »Kriteriji za financiranje školskih sportskih natjecanja osnovnih i srednjih škola« sastavni je dio točke 2.2 ovog Pravilnika.

2.3. Programske aktivnosti sportova osoba s invaliditetom

Članak 28.

Programske aktivnosti sportova osoba s invaliditetom usklađene su sa Statutom i strateškim interesima Saveza sportova osoba s invaliditetom, pri čemu su uvažene: Razvojna strategija Primorsko- goranske županije, te pravilnici i dokumenti Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Članak 29.

Programske aktivnosti u smislu sufinanciranja su isključivo orijentirane prema osobama s invaliditetom, što u potpunosti isključuje aktivnosti integrirane u sport i rekreaciju osoba bez invaliditeta.

Članak 30.

Pravo podnošenja prijave imaju sportski klubovi osoba s invaliditetom i sportska društva osoba s invaliditetom, koja temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost uz uvjet da imaju sjedište u Županiji.

Članak 31.

Pravilnikom su utvrđene dvije grupe programskih aktivnosti sportova osoba s invaliditetom, a to su sport i rekreacija osoba s invaliditetom.

Prvu grupu programskih aktivnosti čine sportovi koji se nalaze u porodici sportova pri Hrvatskom paraolimpijskom odboru, a ujedno su na popisu sportova Međunarodnog olimpijskog odbora (IPC) ili ostalih međunarodnih sportskih federacija osoba s invaliditetom.

Drugu grupu aktivnosti čine rekreacija i igre koje se nalaze u sustavu Igara na državnoj razini pri Hrvatskom paraolimpijskom odboru.

Članak 32.

Pri stručnom vrednovanju prijedloga programskih aktivnosti sportova osoba s invaliditetom primjenjuju se opći i posebni kriteriji.

2.3.1. Opći kriteriji

Članak 33.

Opći kriteriji su:

. Razvijenost sporta (broj članica u međunarodnoj sportskoj federaciji, broj članica (klubova) nacionalnog saveza, broj članica (klubova) županijskog saveza),

. Javni status sporta (tradicija sporta u Županiji, paraolimpijski status sporta, važnost sporta za integraciju osoba s invaliditetom),

. Sportska kvaliteta (broj kategoriziranih sportaša, ostvareni sportski rezultati u posljednje četiri godine na međunarodnim natjecanjima i u Republici Hrvatskoj).

2.3.2 Posebni kriteriji

Članak 34.

Posebni kriteriji su:

. Sportske škole za mlade osobe s invaliditetom - juniori do 21 godina starosti. Kriteriji za vrednovanje programa sportskih škola su:

* Stručna pokrivenost programa, kvalificirani voditelji (treneri),

* Kvaliteta i masovnost programa rada s najmlađim uzrastima u pojedinom klubu,

* Prilagođenost sportskog objekta za odvijanje programa osoba s invaliditetom,

* Sufinanciranje drugih programskih zahtjeva pojedinog kluba,

* Sudjelovanje ženske/muške populacije (ovisno o sportu),

* Sufinanciranje programa jedinice lokalne samouprave,

* Broj novih korisnika sportske škole u odnosu na prethodnu godinu.

. Treninzi i pripreme sportaša u klubovima. Kriteriji za vrednovanje programa treninga i priprema sportaša su:

* Stručna pokrivenost programa, kvalificirani voditelji (treneri),

* Prilagođenost sportskog objekta za odvijanje programa osoba s invaliditetom,

* Sufinanciranje programa jedinice lokalne samouprave,

* Broj novih sportaša u odnosu na prethodnu godinu.

. Organizacija državnih prvenstava i liga Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih. Kriteriji za vrednovanje programa organizacije državnih i međunarodnih manifestacija su:

* Ravnomjerna rasprostranjenost sportskih manifestacija na području Županije (posebno u manje razvijenim krajevima, otocima i u Gorskom kotaru),

* kvaliteta učesnika (sportska kvaliteta),

* međunarodni karakter,

* broj sudionika (sportaša),

* sufinanciranje manifestacije od strane jedinice lokalne samouprave.

. Odlazak na državna i međunarodna natjecanja u sportaša osoba s invaliditetom i gluhih sportaša. Kriteriji za vrednovanje programa su sljedeći:

* Broj natjecatelja koji su ispunili normu za nastup na natjecanju,

* Pojedinačni ili ekipni status sporta,

* Udaljenost mjesta održavanja natjecanja od Primorsko-goranske županije,

* Broj sportaša koji odlazi na natjecanje,

* Broj sportaša korisnika invalidskih kolica koji odlaze na natjecanje,

* Dužina trajanja natjecanja.

. Nabava sportske opreme i rekvizita. Kriteriji za vrednovanje programa su sljedeći:

* Cijena opreme i rekvizita,

* Broj potrebnih komada,

* Iznos kojim je oprema bila sufinancirana u prethodnoj godini,

* Dostupnost opreme u Hrvatskoj,

* Broj sportaša koji će koristiti opremu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Međusobna prava i obveze Županije i korisnika sredstava u djelatnosti sporta utvrđuju se posebnim ugovorom.

Članak 36.

Ako se ukupni prihodi Proračuna Županije ne ostvaruju sukladno planiranom, Župan može razmjerno tome odlučiti o smanjenju sredstava za izdatke utvrđene Programom javnih potreba, o čemu će korisnik sredstava biti obaviješten u pisanom obliku.

Članak 37.

Ako korisnik ugovorom odobrena sredstva za prihvaćeni program ne iskoristi namjenski, obvezan je izvršiti povrat sredstava, koja će se preusmjeriti u druge programe.

Ako za to postoje naročito opravdani razlozi, korisnik može zatražiti prenamjenu odobrenih sredstava.

Članak 38.

Svaki korisnik dužan je nakon dovršetka programa, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, podnijeti pisano izvješće o izvršenju programa, koje mora sadržavati i financijske pokazatelje, te ga dostaviti upravnom tijelu Županije nadležnom za djelatnost sporta.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-25

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

Tablica 1

Rangiranje sportova - Status sportova u programu javnih potreba PGŽ

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Pravilnik o kriterijima i mjerilima za v  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr