SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
38

35.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 28. listopada 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom reguliraju se odgovarajuća pitanja u svezi priključenja građevina na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih i oborinskih voda i to:

1. postupak u svezi priključenja,

2. područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obaveza priključenja na objekte komunalne infrastrukture,

3. tehničko-tehnološki uvjeti priključenja,

4. rokovi za pojedine priključke,

5. naknada za priključenje,

6. način plaćanja naknade za priključenje,

7. kaznene odredbe.

Članak 2.

Priključenje na objekte i uređaje vodoopskrbe i odvodnje otpadnih i oborinskih voda (u daljem tekstu: priključenje) u smislu odredbi ove Odluke smatra se izgradnja objekata i uređaja od javne mreže do mjernog uređaja, odnosno kontrolnog okna svakog posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, odnosno svakog pojedinačnog potrošača.

Pod građevinom se smatra stan, poslovni prostor, garaža, spremište i slični objekti koji podliježu odredbama Zakona o gradnji.

Članak 3.

Objekte i uređaje priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu izgrađuje i održava u stanju funkcionalne sposobnosti:

1. KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA« d.o.o., u oblasti vodoopskrbe,

2. GKTD »IVANJ« d.o.o., u oblasti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,

kojima je Grad Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Grad) prenio javne ovlasti.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Postupak priključenja pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva stranke, vlasnika građevinske čestice, građevine ili investitora gradnje za priključenje na objekte za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, za koje je priključenje obavezno.

Zahtjev u smislu stavka 1. ovog članka, mora se podnijeti pravovremeno, prije početka uporabe građevine trgovačkim društvima iz članka 3. ove Odluke.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se preslika katastarskog plana odnosne čestice, konačni akt temeljem kojeg se može graditi, potvrda Upravnog odjela za komunalnu djelatnost o plaćenom komunalnom doprinosu za građevinu koja se priključuje.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Članak 5.

U povodu zahtjeva iz članka 4. st.1. ove Odluke, komunalna društva iz članka 3. ove Odluke, provode postupak ispitivanja činjeničnog stanja i zaključuju sa strankom Ugovor o dozvoli, odnosno uvjetima priključenja na objekte za opskrbu pitkom vodom ili sustav javne odvodnje otpadnih voda, ako za priključak postoje odgovarajući tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje odgovarajući tehničko- tehnološki uvjeti priključenja na sustav vodoopskrbe i odvodnje, trgovačka društva iz čl. 3. ove Odluke odbiti će potpisivanje Ugovora iz prethodnog stavka i o tome pismeno obavijestiti stranku, pri tome navodeći razloge odbijanja.

Članak 6.

Ugovor o dozvoli, odnosno uvjetima za priključenje, mora sadržavati podatke o:

- vlasniku građevine koja se priključuje (ime i prezime, adresa),

- građevini koja se priključuje (mjesto i adresa, katastarska čestica, namjena građevine, datum konačnosti građevinske dozvole),

- vrsti i broju priključenja ovisno o broju samostalnih uporabnih cjelina,

- mjesto i rok izvedbe priključenja,

- tehničko-tehnološke osobine priključka (profil i slično),

- mjesto i rok izvedbe priključenja,

- troškovnik radova i utrošenog materijala na izvedbi priključenja,

- način i rok plaćanja troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi priključka,

- iznos naknade za priključenje i način plaćanja naknade,

a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Ugovorom iz stavka 1. utvrđuje se obaveza plaćanja naknade za priključenje danom potpisa Ugovora.

Članak 7.

Primjerak Ugovora iz članka 6. st.1 ove Odluke, dostavlja se na znanje, Upravnom tijelu Grada zaduženog za komunalnu infrastrukturu (u daljem tekstu: Upravno tijelo).

Članak 8.

Komunalna društva iz članka 3. ove Odluke dužna su za postojeće građevine koje nisu priključene na izgrađene objekte i uređaje komunalne infrastrukture, utvrditi tehničko-tehnološke uvjete priključenja i dostaviti je vlasniku građevine ili investitoru gradnje.

III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 9.

Vlasnik građevinske čestice, građevine, ili investitor gradnje dužan je svoju građevinu priključiti na komunalnu infrastrukturu za vodoopskrbu i odvodnju.

Izuzetno iz odredbe st. 1. ovog članka, od obaveze priključenja izuzimaju se vlasnici ili investitori gradnje građevina na cijelom području Grada ukoliko su na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe, a nema odgovarajućih uvjeta za priključenje na javni sustav, o čemu odluku donose komunalna društva iz čl. 3. ove Odluke.

Članak 10.

Kada, odnosno, ako se naknadno stvore uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 9. st. 2. ove Odluke, vlasnik građevine ili investitor gradnje je obavezan u roku od šest mjeseci, predmetnu građevinu priključiti na objekt komunalne infrastrukture.

Članak 11.

Priključenje građevine na objekt komunalne infrastrukture mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti po pravilima struke, vodeći računa da se priključenje izvrši racionalno, uz optimalne troškove, da se osigura uredno funkcioniranje priključka, te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard zadovoljavanja potreba ostalih, ranije priključenih korisnika komunalne infrastrukture predmetnog područja.

Pod tehničko-tehnološkim uvjetima za objekte vodoopskrbe podrazumijevamo:

- vodoopskrbni priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- križanje vodovodnih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija struje i HPT,

- priključenje se izvodi u pravilu na javnoj površini, putem priključnog i kontrolnog šahta uz obavezu ugradnje kontrolnog brojila utroška vode za svaku stambenu, garažnu ili poslovnu jedinicu zasebno, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu

Pod tehničko-tehnološkim uvjetima za objekte odvodnje podrazumijevamo:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- svi kanali moraju biti izvedeni gravitacijski ili tlačno, uz obaveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,

- minimalni profil priključnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je 1 150 mm, a za mješovite otpadne vode 1 200 mm,

- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, HPT, plin), izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija.

- nakon priključenja građevine na kanalizacijski sustav, postojeće septičke jame moraju biti sanirane u skladu sa za

konskim propisima, u roku od 3 mjeseca od priključenja na sustav,

- priključenje se izvodi putem priključnog i kontrolnog šahta, koji moraju biti opremljeni lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti

Članak 12.

Na eventualno traženje vlasnika ili investitora gradnje građevine, dozvolit će mu se da sam izvede određene građevinske radove na priključku (iskop kanala i sl.), ako bi mu to smanjilo troškove priključenja uz uvjet da radovi koje on izvodi, odnosno organizira, obave zakonito, po pravilima struke i uz nadzor komunalnih društava iz čl. 3. ove Odluke.

Članak 13.

Komunalna društva iz čl. 3. ove Odluke obavljaju priključenje i nadzor nad izvedbom priključka građevine na javni sustav, kao i nadzor nad saniranjem postojeće septičke jame iz članka 11. ove Odluke.

Članak 14.

Građevina se mora priključiti na objekt komunalne infrastrukture u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora o priključenju iz čl. 5. ove Odluke, uz uvjet da je pravovremeno plaćena naknada za priključenje, plaćeni troškovi rada i utroška materijala za izvedbu priključka, dobivena suglasnost Grada za prekop javne površine, odnosno nerazvrstane ceste i da je za izvođenje građevinskih, montažnih i drugih radova potrebno 3 dana.

Ako naknada za priključenje nije pravovremeno plaćena i ako je za izvođenje radova na priključku u smislu stavka 1. ovog članka potrebno više od 3 dana, rok za priključenje iz prethodnog stavka produljuje se za vrijeme zakašnjenja plaćanja naknade, odnosno za vrijeme koje je objektivno potrebno za izvođenje odgovarajućih radova na priključku.

Vlasnici građevine iz čl. 4. ove Odluke dužni su priključiti građevinu na javni sustav u rokovima kako slijedi:

- u roku 6 mjeseci od završetka izgradnje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju,

- u roku od 3 mjeseca od završetka izgradnje građevine u naseljima gdje je sustav komunalne infrastrukture izgrađen,

- u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke za građevine koje su već izgrađene, a nisu izvršile priključenje u smislu odredbi čl.8 st.3 ove Odluke.

IV. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 15.

U svezi priključenja građevine na objekt komunalne infrastrukture vlasnik građevine ili investitor gradnje plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe priključka, na temelju pisanog ugovora iz čl. 5 ove Odluke i računa za izvršeni posao.

Članak 16.

U slučaju da gradnja određenog objekta, odnosno uređaja vodoopskrbe i odvodnje nije predviđena Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, budući korisnici komunalne usluge koji bi se priključili na tu komunalnu infrastrukturu mogu sudjelovati u financiranje njezine gradnje uplatom na žiro-račun proračuna Grada Novi Vinodolski.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog stavka obavlja se temeljem pisanog ugovora sklopljenog između budućeg korisnika komunalne usluge i Poglavarstva Grada, kojim se definira projekt izgradnje, trošak izgradnje, rok izgradnje i rok povrata uloženih sredstava u trajanju od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

Članak 17.

Pored troškova u smislu čl. 15. ove Odluke, vlasnik građevine ili investitor gradnje plaća i naknadu za priključenje, odvojeno za svaku vrstu priključenja na objekte i uređaje komunalne infrastrukture iz čl. 9. st. 1. ove Odluke, koja iznosi, izraženo u kunama:

1. za stambene građevine:

- obiteljske izgradnje sa 1 do 2 stambene jedinice, koja se u ukupnom svom obujmu izgrađenosti temeljem čl. 2. st. 13 Zakona o gradnji (»Narodne novine« RH broj 52/99) definira kao obiteljska kuća, naknada za priključenje iznosi ukupno 600rosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini,

- stambene građevine i pomoćne građevine preko 2 stambene ili jedinice pomoćne građevine koja se gradi na istoj građevinskoj parceli (kolektivna izgradnja) - 1000d prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po svakom pojedinačnom priključenju, odnosno stambenoj ili pomoćnoj jedinici.

2. za poslovne građevine neproizvodnog karaktera:

- objekte iz skupine »hoteli« i »kampovi« iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti RH (»Narodne novine« broj 3/97), s jednim priključenjem - 2000d prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini za to priključenje,

- ostale poslovne građevine - 2000d prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu po poslovnoj jedinici, odnosno priključenju.

3. za poslovne građevine proizvodnog karaktera - 100% od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za svaku poslovnu jedinicu, odnosno priključenje.

Naknada za privremeno priključenje na građevinsku česticu plaća se u 50 0znosu od naknade za priključenje utvrđene prethodnim stavcima ovog članka.

Iz obveze plaćanja naknade za priključenje iz ovog članka izuzet je Grad, investitor gradnje za objekte koje gradi iz proračunskih prihoda.

Članak 18.

Naknada za priključenje u smislu članka 17. ove Odluke prihod je Grada Novi Vinodolski i plaća se u korist žiro-računa proračuna Grada danom potpisa Ugovora iz članka 5. ove Odluke.

Sredstva naknade iz prethodnog stavka namijenjena su za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu sa Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada.

Komunalna društva iz članka 3. ove Odluke dužna su vlasnika ili investitora gradnje građevine uputiti da plati naknadu za priključenje i ne smiju otpočeti radovima na priključenju prije nego im vlasnik građevine ili investitor gradnje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 19.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba iz članka 3. ove odluke za prekršaj:

- ako priključi građevinu na objekte i uređaje komunalne infrastrukture protivno uvjetima utvrđenim iz članka 15. ove Odluke,

- ako priključi građevinu na objekte i uređaje komunalne infrastrukture protivno tehničko-tehnološkim uvjetima utvrđenim člankom 11. ove Odluke,

- ako ne priključi građevinu na objekte i uređaje komunalne infrastrukture u rokovima određenim člankom 14. ove Odluke,

- ako priključi građevinu na objekte i uređaje komunalne infrastrukture suprotno odredbama članka 4. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i novčanom kaznom od 500,00kn i odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi.

Članak 20.

Globom u iznosu od 200,00 kn za fizičke i 1.000,00 kn za pravne, kaznit će se fizička i pravna osoba, vlasnik građevine ili investitor gradnje, ako svoju građevinu ne priključi na komunalnu infrastrukturu u rokovima utvrđenim člankom 14. ove Odluke

Globom u iznosu od 200,00 kn za fizičke i 1.000,00 kn za pravne osobe, kazniti će se fizička i pravna osoba, vlasnik građevine ili investitor gradnje, ako svoju građevinu priključi suprotno odredbama čl. 13. ove Odluke.

Globom u iznosu od 200,00 kn kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Globe iz članka 19. i prethodnih stavaka ovog članka naplaćuje komunalni redar Grada.

Članak 21.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom odredbi ove Odluke obavlja gospodarska inspekcija.

Za nepoštivanje odredbi na davatelja i korisnika komunalne usluge primjenjuje se sankcije utvrđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

U slučaju saznanja o povredi ove Odluke, prijavu gospodarskoj inspekciji vrše komunalna društva iz članka 3. ove Odluke, komunalni redar, te fizičke ili pravne osobe neposredno.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 2. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=105&mjesto=51250&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr