SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
38

34.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu -pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/ 03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 28. listopada 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa radi sudjelovanja u financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na neuređenim, djelomično i potpuno uređenim građevinskim česticama, koje se po zakonu financira iz komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je proračuna Grada Novi Vinodolski iz kojeg se financira građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

1. izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih površina,

2. izgradnja, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta,

3. izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete,

4. izgradnja, rekonstrukcija i sanacija groblja,.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik, odnosno investitor u čije se ime gradi građevina na neizgrađenoj građevinskoj čestici, odnosno čestici na kojoj je izgrađena građevina.

Obveznik komunalnog doprinosa je i vlasnik, odnosno investitor građevine izgrađene s građevnom dozvolom kad se rekonstrukcijom građevine povećava njen obujam izgrađenosti.

Pravo građenja iz prethodnih stavaka ovog članka dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga ne starijim od 30 dana, odnosno ugovorom između vlasnika građevine ili građevinske čestice i investitora gradnje,

U slučaju da je građevinska čestica na kojoj se gradi u suvlasništvu, odnosno da postoji više investitora, suvlasnici, odnosno investitori solidarno su odgovorni za plaćanje komunalnog doprinosa, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drukčije.

III. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove, ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni doprinos se plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju, odnosno postojeću građevinu.

Iznimno za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za izračun komunalnog doprinosa određen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine« broj 23/00).

Članak 5.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica.

Na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se tri zone građevinskog zemljišta, odnosno naselja, i to kako slijedi:

I. ZONA obuhvaća naselja Novi Vinodolski, Klenovica, Smokvica-Krmpotska, Povile, Sibinj Krmpotski, kampove Zagori, Klenovica, Kozica i Sibinj, te poslovnu zonu Zapad;

II. ZONA obuhvaća naselja Ledenice, Donji Zagon, te poslovnu zonu Kargač;

III. ZONA obuhvaća naselja Bater, Gornji Zagon, Bile, Crno, Drinak, Jakov polje, Javorje, Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Zabukovac i Breze.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, ovisno o zoni građevinskog zemljišta iz prethodnog stavka ovog članka, te vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazano u kn po m3 građevine iznosi:

zona

iznos
u kn
po m3


javne površine


nerazvrstane
ceste


javna rasvjeta


groblja

I. zona

175,00

30,00

80,00

35,00

30,00

II. zona

80,00

10,00

30,00

20,00

20,00

III. zona

40,00

0,00

25,00

10,00

5,00

Visina komunalnog doprinosa za I zonu utvrđena je u iznosu od 9,7220rosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj na dan donošenja ove Odluke.

Kod promjene prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj mijenjaju se i jedinične vrijednosti iz stavka 3. ovog članka u postotku promjene etalonske vrijednosti građevine.

Članak 6.

Kod individualne izgradnje ili rekonstrukcije obiteljske kuće ili pomoćnih građevina na istoj građevinskoj čestici (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremišta, gospodarskih građevina i slično), ukupnog obujma izgrađenosti do 700m3, investitoru gradnje, sukcesivno, jednokratno do utvrđenog obujma, umanjuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 5. stavka 3. ove Odluke, u visini od 50%, pod uvjetom da je stanovnik Grada Novi Vinodolski sa prebivalištem od najmanje 15 godina.

Kod gradnje ili rekonstrukcije poslovnih prostora proizvodnog i uslužno-servisnog karaktera jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 5. stavka 3. umanjuje se za 30%, pod uvjetom da je sjedište tvrtke, odnosno obrta investitora gradnje registrirano u Gradu.

Kod gradnje ili rekonstrukcije objekata iz skupine »hotela« - vrsta hoteli i turističkih naselja sa četiri ili pet zvjezdica prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine« broj 48/02, 108/02 i 123/03), te kampova sa 4 zvjezdice kategoriziranih prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine« broj 57/95, 110/96, 24/ 97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 21/03, 106/04, 52/04 i 106/04), vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 5. stavka 3. umanjuje se za 30%, pod uvjetom da je sjedište tvrtke, odnosno obrta investitora gradnje registrirano u Gradu.

Za ostvarenje prava na umanjenje jedinične vrijednosti iz stavka 1. ovog članka vlasnik ili investitor gradnje u obvezi je uz zahtjev za umanjenjem priložiti potvrdu o prebivalištu, te za sebe i članove svojeg obiteljskog domaćinstva dokaz o ne raspolaganju stana, kuće ili nekog drugog stambenog objekta u vlasništvu.

Investitori gradnje iz stavka 2. i 3. ovog članka po završetku gradnje objekta koji je predmet umanjenja dužni su Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost (u daljem tekstu: Odjel) dostaviti dokaz o izvršnoj kategorizaciji objekta.

Članak 7.

Kod prenamjene dijela ili cijele obiteljske kuće iz članka 6. stavka 1. ove Odluke u poslovni prostor, ili apartmane za komercijalnu prodaju, investitor gradnje dužan je prenamjenu prostora prijaviti Odjelu, te platiti komunalni doprinos u visini razlike iznosa komunalnog doprinosa novog, prenamjenjenog prostora i postojećeg objekta.

Kod prenamjene dijela ili cijele građevine iz članka 6. stavaka 2. i 3. ove Odluke plaća se komunalni doprinos u visini umanjenja jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Rješenje iz stavka 1. i 2. ovog članka izdaje Odjel temeljem prijave obveznika ili po službenoj dužnosti.

Članak 8.

Ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 6. stavka 1. objekte iz istog članka ove Odluke ili dio njih, daruje ili u cijelosti otuđi u roku od 10 (deset) godina od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu obavezan je platiti razliku komunalnog doprinosa do pune cijene iz članka 5. ove Odluke.

Članak 9.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3, odnosno m2 građevine propisane člankom 5. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 10.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se Rješenjem koje donosi Upravni odjel za komunalnu djelatnost Grada.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka izdaje se po službenoj dužnosti, ili po zahtjevu stranke, a po primitku dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koje je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- obvezu povrata uplaćenih sredstava ako jedinica lokalne samouprave ne izvrši svoju obavezu.

Članak 11.

Obaveza plaćanja komunalnog doprinosa po Rješenju iz članka 10. ove Odluke počinje teći od dana konačnosti izdanog rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 12.

Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno.

Odjel, po zahtjevu vlasnika ili investitora, uz uvjet podmirenja svih njegovih financijskih obaveza prema Gradu, odo

od toga po vrsti objekata i uređaja

briti će obročnu otplatu komunalnog doprinosa u visini do 70.000,00kn, najviše na 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju HNB za EUR-o na dan dospijeća pojedinog obroka

Na temelju odobrene obročne otplate iz stavka 2. ovog članka zaključuje se ugovor o obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne stope HNB od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

Članak 13.

Obročna otplata komunalnog doprinosa iz članka 12. ove Odluke odobriti će se samo ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dostavi prije zaključenja ugovora neki od instrumenata osiguranja plaćanja cjelokupne tražbine Grada s osnova komunalnog doprinosa uključujući i kamate iz članka 12. stavka 4. Odluke (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i sl.).

U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, ugovorni odnos se raskida, a cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

Članak 14.

Od obaveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- Grad Novi Vinodolski,

- Osobe iz članka 67. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02, 17/04. i 48/04) koji koriste stambeni kredit iz sredstava državnog proračuna za stambeno zbrinjavanje u vlastitoj organizaciji u mjestu prebivališta u vrijeme stradavanja i to za površinu koja se smatra odgovarajućim stanom u smislu članka 11. Uredbe o dodjeli stambenih kredita članovima obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 97/02).

Članak 15.

Iznos sredstava za koje osobe iz članka 14. stavka. 2. ove Odluke budu oslobođene plaćanja komunalnog doprinosa osigurat će se iz poreznih, nenamjenskih prihoda Grada.

Članak 16.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan ili stan veći od odgovarajućeg, u smislu odredbi iz članka 14. stavka 2. Odluke, plaćaju komunalni doprinos za razliku obujma odgovarajućeg stana i stana koji grade, uvećanog za obujam stana u vlasništvu.

Članak 17.

Ako Grad Novi Vinodolski ne izvrši u roku od pet godina, računajući od dana konačnosti akta temeljem kojeg se može graditi, obavezu iz članka 10. stavka 3. alineje 4., dužan je izvršiti povrat dijela iznosa uplaćenog komunalnog doprinosa koji je razmjeran nerealiziranoj izgradnji komunalne infrastrukture, i ostvarenog priliva sredstava po osnovi komunalnog doprinosa.

Članak 18.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Gradskog Poglavarstva, sam izgraditi, odnosno snositi troškove gradnje nerazvrstane ceste predviđene Programom izgradnje komunalne infrastrukture za godinu u kojoj je njegovo rješenje o komunalnom doprinosu postalo konačno, te mu se ti troškovi priznaju kao iznos komunalnog doprinosa, o čemu će Grad Novi Vinodolski i obveznik sklopiti ugovor.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-09/04-01/55

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 02. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=105&mjesto=51250&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr