SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
38

33.

Na temelju članka 3. stavka 1. i 13. i članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2004. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti, određuje se način obavljanja komunalnih djelatnosti, te način financiranja obavljanja komunalnih djelatnosti.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

l. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. održavanje javnih površina

4. odlaganje komunalnog otpada,

5. održavanje groblja

6. održavanje čistoće

7. održavanje javnih sanitarnih čvorova

8. tržnice na malo

9. prijevoz pokojnika

10. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

11. prijevoz putnika u javnom prometu,

12. obavljanje dimnjačarskih poslova,

13. dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija i higijeničarska služba,

14. održavanje nerazvrstanih cesta,

15. održavanje javne rasvjete,

16. dekoracija i iluminacija,

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti navedene u čl. 2. ove Odluke, povjeravaju se na obavljanje:

1. KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski u većinskom vlasništvu Grada,

2. GKTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski u 100% vlasništvu Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Grad),

3. pravnim ili fizičkim osobama na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,

4. pravnim ili fizičkim osobama na temelju Ugovora o koncesiji.

IV. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM »KTD VODOVOD-ŽRNOVNICA« d.o.o.

Članak 4.

1. Opskrba pitkom vodom

KTD-u »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. povjerava se, te prenose javne ovlasti za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom.

Vodoopskrbu stanovništva Grada u gradskim naseljima bez razvijene vodoopskrbne mreže obavlja KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. organiziranim, obaveznim prijevozom sanitarne vode za piće u količini i po uvjetima koje određuje Skupština društva.

KTD-u »Vodovod-Žrnovnica« d.o.o. svoje djelovanje obavlja na temelju Društvenog ugovora, drugih zakonskih odredbi i Odluka Grada Novi Vinodolski.

V. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM GKTD »IVANJ«-a d.o.o.

Članak 5.

GKTD-u »Ivanj« d.o.o. povjeravaju se na obavljanje komunalnih djelatnosti iz čl. 2 ove Odluke, i to:

1. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

2. održavanje javnih površina,

3. odlaganje komunalnog otpada,

4. održavanje groblja

5. održavanje čistoće

6. održavanje javnih sanitarnih čvorova,

7. tržnice na malo,

8. prijevoz pokojnika

Za djelatnosti pod točkama 1.- 4. iz prethodnog stavka ovog članka Grad povjerava pravo GKTD-u »Ivanj« d.o.o. da općim aktima uređuje određene odnose, rješava o pojedinim upravnim stvarima, obvezama i odgovornostima drugih fizičkih i pravnih osoba, te obavlja druge javne ovlasti.

Članak 6.

2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

GKTD »Ivanj« d.o.o. u obvezi je obavljati odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te odvodnju atmosferskih voda sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda-kanalizacije na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/96).

Članak 7.

3. Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova i dječjih igrališta uključujući i pripadajuću opremu javnih površina.

Održavanje javnih površina obavlja se prema standardu usluga utvrđenih Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Program obavezno sadrži opseg, način i dinamiku održavanja javnih površina iz stavka 1. ovog članka, procjenu pojedinih troškova po jediničnim cijenama koje donosi Skupština GKTD-a »Ivanj« d.o.o., te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 8.

Minimalni standardi održavanja javnih površina su:

- čišćenje zelenih površina od otpada u izvansezonskom periodu jedan put, a u sezonskom periodu četiri puta mjesečno,

- orezivanje i formiranje grmlja, živica i trajnica dva puta godišnje,

- prihrana grmlja, živica i trajnica jedan put godišnje,

- sanitarni i oblikovni rez, te okopavanje i prihrana stablašica jedan put godišnje,

- zaštita drveća i grmlja od biljnih bolesti i štetnika jedan put godišnje,

- uklanjanje nepoželjnog raslinja jedan put godišnje,

- sadnja sezonskog cvijeća dva puta godišnje,

- zaštita, prihrana i okopavanje sezonskog cvijeća jedan put po smjeni biljnog materijala,

- ličenje i popravak klupa, dječjih sprava i košarica za otpatke prema potrebi,

- sadnja ukrasnog bilja i drveća prema potrebama i Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture,

- košnja ukrasnih travnjaka pet puta godišnje

Članak 9.

4. Odlaganje komunalnog otpada

Otpad iz čl. 11. stavka 1. ove Odluke odlaže se selektivno u okviru odlagališta komunalnog otpada »Duplja« kojom upravlja GKTD »Ivanj« d.o.o.

Skupština GKTD »Ivanj« d.o.o. utvrđuje visinu naknade za korištenje odlagališta po četvornom metru korisne površine stambenog, garažnog ili poslovnog prostora za sve pravne ili fizičke osobe, korisnike odlagališta, a uz primjenu Uredbe o uvjetima i mjerilima za korištenje zaštićene najamnine. (»Narodne novine« RH broj 40/97).

Članak 10.

5. Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sprovoda pokojnika, te ukop pokojnika.

Poslovi održavanja groblja povjeravaju se GKTD-u »Ivanj« d.o.o.

GKTD »Ivanj« d.o.o. u obvezi je poslove iz stavka 1.ovog članka obavljati sukladno Odluci o načinu i uvjetima održavanja groblja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/98, 29/04)

Članak 11.

6. Održavanje čistoće

Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se:

- čišćenje javnih površina,

- skupljanje i odvoz komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada.

Čišćenje javnih površina obavlja se prema standardu komunalnih usluga utvrđenih Programom čišćenja koji je sastavni dio Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće.

Program obavezno sadrži opseg, način, i dinamiku čišćenja javno-prometnih površina (nerazvrstanih cesta, dijelova javnih cesta, javnih zelenih površina, trgova, parkova, dječjih igrališta, pješačkih staza i ostalih javnih površina), procjenu pojedinih troškova po jediničnim cijenama usluge koju donosi Skupština GKTD-a »Ivanj« d.o.o., te iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 12.

Minimalni standard održavanja čistoće građevinskog zemljišta iz stavka 1. točke 1. prethodnog članka ovisno o zoni građevinskog zemljišta:

1. čišćenje javnih površina:

- u sezonskom periodu - jedan put tjedno do sedam puta tjedno,

- u predsezoni i posezoni - jedan put tjedno do šest puta tjedno,

- u izvansezonskom periodu - jedan put do tri puta tjedno

2. pranje trgova:

- u sezonskom periodu - jedan put tjedno,

- u predsezoni i posezoni - dva put mjesečno,

- u izvansezonskom periodu - jedan puta u tri mjeseca;

3. čišćenje trgova od guma za žvakanje:

- u sezonskom periodu - jednom,

- u predsezoni i posezoni - jednom,

- u izvansezonskom periodu - jednom

4. pražnjenje košarica postavljenih na javno prometnim površinama:

- u sezonskom periodu - dva puta dnevno,

- u predsezoni i posezoni - jedan put dnevno,

- u izvansezonskom periodu - jedan put dnevno,

Vremenski period tijekom godine dijeli se na:

- predsezonu koja obuhvaća period od 01. 06. do 01. 07.,

- sezonu koja obuhvaća period od 01. 07. do 01. 09.,

- posezona obuhvaća period od 01. 09. do 30. 09.,

- izvan sezona obuhvaća period od 01. 10. do 31. 05.

Članak 13.

Skupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se minimalno:

- u sezonskom periodu: jedan put do tri puta tjedno,

- u izvansezonskom periodu: jedan put u dva tjedna do dva puta tjedno,

Pod komunalnim otpadom iz prethodnog stavka podrazumijeva se otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Skupština GKTD-a »Ivanj« d.o.o. donosi na temelju predočenih kalkulacija cijena od strane Uprave društva Plan odvoza komunalnog otpada, jedinične cijene usluge odvoza kućnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstva, selektirano za pojedinu vrstu otpada.

Odvoz komunalnog otpada obavlja organizirano GKTD »Ivanj« d.o.o. i to:

- u sezonskom periodu

- za 0 zonu do 9,00 sati ujutro,

- ostali dio Grada do kraja jutarnje smjene,

- u izvansezonskom periodu

- za 0 zonu do 10,00 sati ujutro,

- ostali dio Grada do kraja jutarnje smjene.

U slučaju više sile odvoz komunalnog otpada obavljat će se u skladu sa mogućnostima GKTD-a »Ivanj« d.o.o.

Odvoz glomaznog komunalnog otpada, tj. dijelova starog pokućstva, dijelova sanitarnih uređaja, limeni otpaci kućanskih aparata, kartonske ambalaže, otpadnih vozila, autoguma i dr., obavlja GKTD »Ivanj« d.o.o., organizirano po dijelovima Grada, najmanje dva (2) puta godišnje.

Trošak organiziranog odvoza otpada iz prethodnog stavka ovog članka ukalkuliran je u jediničnu cijenu odvoza i deponiranja komunalnog otpada.

GKTD »Ivanj« d.o.o. može obavljati odvoz i deponiranje glomaznog komunalnog otpada iz stavka 6. ovog članka, pojedinačno po narudžbi fizičkih, odnosno pravnih osoba, ili po nalogu komunalnog redara Grada, a po cjeniku utvrđenom od strane Skupštine GKTD »Ivanj« d.o.o.

Članak 14.

Odvoz komunalnog otpada iz članka 13. ove Odluke plaća se po četvornom metru korisne površine stambenog, garažnog i poslovnog prostora uz primjenu Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« RH broj 40/97).

Članak 15.

6. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Javni sanitarni čvorovi na području Grada Novi Vinodolski otvoreni su tijekom godine od 01.06. do 30.09. u vremenu od 08,00 do 20,00 sati.

Cijenu usluge korištenja javnih sanitarnih čvorova i trošak održavanja utvrđuje Skupština GKTD-a »Ivanj« d.o.o.

Članak 16.

7. Tržnice na malo

Pod »tržnicama na malo« podrazumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrade izgrađene na zemljištu u vlasništvu Grada u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem se povjerava obavljanje poslova iz stavka l. ovog članka dužan je donijeti Pravilnik o tržnom redu prihvaćen od strane Gradskog vijeća u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.

Radno vrijeme tržnice utvrđeno je Odlukom o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Grada Novi vinodolski.

VI. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O KONCESIJI

Članak 17.

9. Prijevoz pokojnika

Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice, odnosno groblja.

Obavljanje poslova prijevoza pokojnika obavlja se u skladu sa Odlukom o dodjeli koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika koje će donijeti Gradsko vijeće Grada.

Do donošenja Odluke o obavljanju poslova prijevoza pokojnika putem koncesije, prijevoz pokojnika obavlja GKTD »Ivanj« d.o.o.

Članak 18.

10. Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama obavlja se na područjima Grada gdje nije izgrađena javna odvodnja fekalnog otpada, organizirano, na zakonom dopuštene lokalitete za zbrinjavanje istih.

Do donošenja Odluke o obavljanju poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama putem koncesije, poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja GKTD »Ivanj« d.o.o.

Članak 19.

11. Prijevoz putnika u javnom prometu

Pod »prijevozom putnika u javnom prometu« podrazumijeva se organizirani prijevoz putnika na linijama unutar područja Grada Novi Vinodolski.

Prijevoz putnika u javnom prometu obavlja se na temelju Odluke o gradskom linijskom prijevozu putnika (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 18/99).

Članak 20.

12. Dimnjačarski poslovi

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obaveza čišćenja i kontrole dimovnih objekata i uređaja za loženje na području Grada, a u skladu sa Odlukom o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 10/96).

Članak 21.

13. Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija i higijeničarski poslovi

Pod »dezinsekcijom, deratizacijom i dezinfekcijom« podrazumijeva se provođenje obavezne preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije u cilju sustavnog suzbijanja insekata, člankonožaca i njihovih razvojnih oblika (kućna muha, komarci i žohari) najmanje dva puta na godinu, obvezatne preventivne deratizacije u cilju sustavnog suzbijanja glodavaca (kućni miš i štakor) u javnim sanitarnim, stambenim i poslovnim prostorima, te na javnim površinama u vlasništvu Grada, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« RH broj 60/92) i Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« RH broj 121/03).

Pod higijeničarskim poslovima podrazumijevamo hvatanje i skupljanje pasa i mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa i mačaka s javnih površina, a sve u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja (»Narodne novine« RH broj 19/99) i Odlukom o držanju kućnih i drugih životinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 23/96)

Članak 22.

Djelatnosti iz članaka 17. do 21. obavljaju se temeljem Ugovora o koncesiji.

Odluku o dodjeli koncesije donosi Gradsko vijeće, na prijedlog Poglavarstva, a nakon provedenog javnog natječaja od strane Poglavarstva.

Komisija za provedbu natječaja sastoji se od članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koje imenuje Poglavarstvo Grada.

Ponuda sudionika u natječaju mora sadržavati:

1. puno ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke, sjedište, te ime i prezime ovlaštene osobe,

2. u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuditelji su dužni dostaviti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

- izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra, ne stariji od 6 mjeseci,

- izvod iz kaznene evidencije ili potvrdu nadležnog suda za odgovornu osobu, ne stariji od 6 mjeseci,

- dokumente o uspješnosti poslovanja i financijskoj sposobnosti (BON-1 i BON-2) iz kojih je vidljivo poslovanje bez blokade računa u trajanju od najmanje 6 mjeseci, ne starije od 30 dana,

- dokaz o podmirenim svim financijskim obavezama prema Gradu i gradskim komunalnim društvima

- izjavu o tehničkoj opremljenosti, opremi, uređajima, kapacitetima, sredstvima i osoblju;

3. ispunjeni i ovjereni originalni ponudbeni cjenik usluga s rokovima, načinom i uvjetima plaćanja, te visinu i rokove plaćanja koncesijske naknade,

4. izjavu o nepromjenjivosti cijena komunalnih usluga;

5. dokaz o uplati troškova natječajne dokumentacije,

6. pisanu izjavu da će prilikom sklapanja Ugovora dati bjanco mjenice, ili zadužnice na ime jamstva za ispunjenje Ugovora.

Odabir najpovoljnijeg koncesionara među sposobnim ponuditeljima obavlja se na temelju najniže ponuđene cijene usluge.

Članak 23.

Odluka o dodjeli koncesije iz članka 22. st. 2 ove Odluke obavezno sadrži:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- dodjelu koncesije najdulje na rok od 5 (pet) godina,

- visinu i način plaćanja koncesijske naknade,

- cijenu i način naplate iste za pruženu uslugu,

- obavezu koncesionara.

Grad zadržava pravo neodabira niti jednog ponuditelja.

Protiv Odluke o davanju koncesije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 24.

Poglavarstvo nakon donošenja Odluke iz čl. 22. st.2. ove Odluke, sklapa Ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem koji obavezno sadrži:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- cijenu i način naplate iste za pruženu uslugu,

- obavezu koncesionara,

- uvjete raskida koncesijskog ugovora.

VII. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA

Članak 25.

15. Održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje zemljištem uz nerazvrstane ceste.

Održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se u potpunosti prema Odluci o nerazvrstanim cestama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/98).

Članak 26.

16. Javna rasvjeta

Pod pojmom »javna rasvjeta« razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se tekuće održavanje postojeće javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Minimalni standard održavanja propisuje obavezno održavanje rasvjetnih tijela u centrima naselja, na križanju dviju ili više ulica u naselju ili koje povezuju naselja, u blizini važnih objekata za Grad kao što su ustanove predškolskog i školskog karaktera, zdravstva, protupožarne zaštite, međugradskog prometa, lokalne, županijske i državne uprave.

Članak 27.

17. Dekoracija i iluminacija

Pod dekoracijom i iluminacijom podrazumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljenje Grada za državne, božićno-novogodišnje blagdane i druge manifestacije u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada.

Članak 28.

Djelatnosti iz čl. 25. 26., 27. ove Odluke obavljaju se putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za ugovorno obavljanje komunalne djelatnosti donosi Gradsko vijeće, na prijedlog Poglavarstva, a nakon provedenog javnog natječaja od strane Poglavarstva.

Komisija za provedbu natječaja sastoji se od članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koje imenuje Poglavarstvo Grada.

Ponuda sudionika u natječaju mora sadržavati:

1. puno ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke, sjedište, te ime i prezime ovlaštene osobe,

2. u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuditelji su dužni dostaviti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

- izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra, ne stariji od 6 mjeseci,

- izvod iz kaznene evidencije ili potvrdu nadležnog suda za odgovornu osobu, ne stariji od 6 mjeseci,

- dokumente o uspješnosti poslovanja i financijskoj sposobnosti (BON-1 i BON-2) iz kojih je vidljivo poslovanje bez blokade računa u trajanju od najmanje 6 mjeseci, ne stariji od 30 dana,

- dokaz o podmirenim svim financijskim obavezama prema Gradu i gradskim komunalnim društvima,

- izjavu o tehničkoj opremljenosti, opremi, uređajima, kapacitetima, sredstvima i osoblju za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja;

3. ispunjeni i ovjereni originalni ponudbeni cjenik usluga sa rokovima, načinom i uvjetima plaćanja,

4. izjavu o nepromjenjivosti cijena iz ponudbenog troškovnika,

5. dokaz o uplati troškova natječajne dokumentacije,

6. pisanu izjavu da će prilikom sklapanja Ugovora dati bianco mjenice, ili zadužnice na ime jamstva za ispunjenje Ugovora.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja među sposobnim ponuditeljima obavlja se na temelju najniže ponuđene cijene komunalne usluge.

Članak 29.

Odluka iz članka 28. st. 2 ove Odluke obavezno sadrži:

- djelatnost koja je predmet Odluke,

- rok ugovornog obavljanja djelatnosti koji ne može biti dulji od 4 (četiri) godine,

- vrstu i opseg i dinamiku poslova

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora

Grad zadržava pravo ne odabira niti jednog ponuditelja.

Protiv Odluke iz članka 28. st.2. ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 30.

Na temelju odredbe članka 29. ove Odluke Poglavarstvo sklapa Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba - isporučitelj komunalne usluge, koja obavlja komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke ako:

- objekte i uređaje komunalne infrastrukture ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti, a zbog čega dolazi do prekida u obavljanju komunalne djelatnosti, odnosno neredovite isporuke komunalne usluge.

- bez opravdanog razloga prestane isporučivati komunalnu uslugu ili obustavi isporuku komunalne usluge korisniku koji je plaća,

- ne ispunjava uvjete za obavljanje komunalne djelatnosti po odredbama članaka 4. i 4a. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH broj 26/ 03, 82/04) i ove Odluke, ili nije registriran za obavljanje te djelatnosti,

- korisniku komunalne usluge naplati cijenu komunalne usluge višu od postojeće cijene,

- ne pribavi prethodnu suglasnost Poglavarstva pri promjeni cijene usluge.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 4. ovog članka izreći će se zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvr

šenjem prekršaja i povrat više naplaćenog oštećenim korisnicima.

Zahtjev za pokretanjem prekršajnog postupka za prekršaje iz stavka 1. ovog članka pokreće državni inspektorat putem gospodarske inspekcije.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ugovori o koncesiji za obavljanje djelatnosti iz ove Odluke koje je Poglavarstvo ugovorilo do donošenja ove Odluke, prestaju važiti istekom ugovorenog roka.

Članak 33.

Pravne ili fizičke osobe-isporučitelji komunalnih usluga, koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, dužne su pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Poglavarstva, najkasnije 30 dana prije njene primjene.

Poglavarstvo je dužno dati svoju suglasnost u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave cjenika, u suprotnom smatra se da je suglasnost dana.

Ukoliko Poglavarstvo da negativno mišljenje na predloženi cjenik komunalnih usluga, on se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- postotak promjene u odnosu na postojeću cijenu,

- razlog promjene cijene sa detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom.

Grad je dužan u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome izvijestiti Ministarstvo u čijem su djelokrugu cijene i Ured za gospodarstvo Primorsko- goranske županije.

Članak 34.

Nadzor nad provođenjem poslova iz ove Odluke provodi Gradsko poglavarstvo.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima («Službene novine« Županije primorsko-goranske broj: 30/01).

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/88

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 2. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=105&mjesto=51250&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr