SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

38.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 29. studenog 2012. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se područja zona (ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Mošćenička Draga ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i nadležnost tijela Općine u svezi primjene članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

Članak 2.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U slučaju kad je građevna čestica iz stavka 1. ovog članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju kada postoji više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako pisanim sporazumom nije drukčije utvrđeno.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Ovisno o pogodnosti položaja na području Općine i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove, ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni se doprinos plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju, odnosno postojeću građevinu.

Iznimno za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog po članku 4. i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 3. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 6.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa provodi i rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga.

Članak 7.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 8.

Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno.

Iznos komunalnog doprinosa do 30.000,00 kuna plaća se odjednom.

Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa za komunalni doprinos u iznosu većem od 30.000,00 kuna, prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa odobrit će se plaćanje komunalnog doprinosa u četiri tromjesečna obroka (pri čemu obveza plaćanja prvog obroka nastaje u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu), pod uvjetima propisanim ovim člankom.

Obročna otplata komunalnog doprinosa u iznosu do 200.000,00 kuna odobrit će se samo ako obveznik pruži odgovarajuće osiguranje Općini Mošćenička Draga, u vidu zadužnice (ovjerene kod javnog bilježnika) ili mjenice (s naznakom »bez protesta«).

Obročna otplata komunalnog doprinosa u iznosu većem od 200.000,00 (slovima: dvije stotine tisuća) kuna moguća je samo ako obveznik pruži Općini Mošćenička Draga osiguranje u vidu bankarskog jamstva (garancije) sa uglavom »bez prigovora« ili vidu hipoteke na nekretnini u vlasništvu obveznika komunalnog doprinosa, radi naplate cjelokupne tražbine Općine Mošćenička Draga s osnova komunalnog doprinosa.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja komunalnog doprinosa za drugi, treći i četvrti obrok obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok.

Članak 9.

Općinski načelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- Općinu Mošćenička Draga

- investitore koji grade građevine i objekte za potrebe ustanova, kao i trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Mošćenička Draga, Primorsko- goranske županije ili Republike Hrvatske,

- investitore koji grade građevine i objekte namijenjene javnoj, kulturnoj i sportskoj djelatnosti (kino, kazalište, dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, sportske dvorane), dječja igrališta, objekte namijenjene predškolskom

odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj zaštiti i socijalnoj skrbi, vjerske objekte, te objekte za vatrogasnu djelatnost.

Članak 10.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa u slučajevima iz članka 9. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Mošćenička Draga iz drugih izvora Proračuna.

Članak 11.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Mošćenička Draga ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekta i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanje prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga odlučuje rješenjem.

Članak 12.

Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata:

- ako je pravomoćnim aktom nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje građevne dozvole, o čemu je donijet pravomoćni akt o obustavi postupka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel odlučuje rješenjem.

Članak 13.

Investitor može snositi troškove gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (nerazvrstane ceste) za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa na temelju suglasnosti Općinskog načelnika i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Općine Mošćenička Draga.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/00, 4/01, 32/05, 34/05, 03/06 i 53/07).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/01

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 29. studenog 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=51417&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr