SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA ČAVLE

56.

Na temelju odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01,60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ČAVLE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi (»Službene novine PGŽ« broj 29/11) članak 3. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2012. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2012. godinu.

Namjene su određene kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-03-12-01-9

Čavle, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih pot  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr