SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA ČAVLE

51.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene društvene brige o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola koje je od interesa za Općinu Čavle.

Članak 2.

Svrha ovog Programa je poticanje dodatnih aktivnosti u odgoju i obrazovanju djece u Čavlima, a koji imaju za posljedicu, osim većeg znanja i veći, stručniji i brži razvoj njihove osobnosti i kreativnosti.

Članak 3.

Osnovni cilj ovog programa je pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama za bolji, stručniji i kreativniji rad u odgoju i obrazovanju djece koja pohađaju iste.

Članak 4.

Ovim Programom, financirat će se redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa u iznosu od 2.740.000 kn, a sa iznosom od 8.200.000 kn će se financirati izgradnja dječjeg vrtića.

Članak 5

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2013. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2013. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima, na prijedlog Izvršnog tijela Općine Čavle, obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za ovaj Program za 2013. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 6.

Korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće Općinskom vijeću Općine Čavle o ostvarivanju Programa Općine Čavle.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ« a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-03-12-01-15

Čavle, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Program javnih potreba iz oblasti predšk  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=10008&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr