SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD KRALJEVICA

51.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2012. godine donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Grada Kraljevice, opseg poslova i financijska sredstva za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i sredstva za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se kako slijedi:


ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


Utrošak električne energije za javnu rasvjetu. 420.000


Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak javne rasvjete. Popravak kvarova, zamjena starih svjetiljki,

zamjena i rekonstrukcija stupova, manja proširenja javne rasvjete te blagdansko ukrašavanje. 270.000


Energetski certifikat javne rasvjete 20.000


UKUPNO: 710.000


ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA


Održavanje zelenih površina, linijskog zelenila uz ceste i čistoće zelenih površina. Program obuhvaća košnju,

čišćenje površina, održavanje slobodnog profila cesta, košenje bankina, čišćenje kanala i rigola, orezivanje stabala

i hortikulturne radove na cvijetnjacima i vazama. 295.000


Izvanredno održavanje zelenih površina. Obuhvaća radove nastale uslijed izvanrednih potreba. 32.000


Komunalne akcije Mjesnih odbora. 10.000


UKUPNO: 337.000


ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE OPREME


Održavanje urbane opreme. Obuhvaća popravak oštećenja autobusnih čekaonica, popravak i zamjenu

klupa i košarica za smeće. Održavanje obuhvaća 14 autobusnih čekaonica te prosječno 20 klupa i 30 košarica.

Program obuhvaća i radove na popravku i zamjeni oštećene opreme dječjih igrališta. 80.000


UKUPNO: 80.000


JAVNE PROMETNE POVRŠINE


Čišćenje cesta i odvoz krupnog otpada. Obuhvaća sukladno godišnjem programu pometanje ulica, pražnjenje

košarica za smeće te rad dežurne službe (grajfera) na skupljanju krupnog otpada. 440.000


Zimski program. 30.000


Čišćenje tržnice, autobusnih čekaonica, pothodnika i dječjih igrališta. Obuhvaća čišćenje pothodnika u ul. Fara,

održavanje čistoće 14 aut. čekaonica, čišćenje prostora »tržnice«, dječjih igrališta Turkovićeva i F. Pavešića te

atrija dvorca Frankopan, kaštela i okoliša zdravstvane stanice. 80.000


Sanacija divljih deponija. Obuhvaća radove na uklanjanju i zbrinjavanju otpada po posebnim nalozima

odnosno onog koji nije obuhvaćen redovnim programom. 40.000


Održavanje prometne signalizacije. Obuhvaća zamjenu dotrajale i oštećene vertikalne signalizacije, obnovu

horizontalne signalizacije te dopunu nedostajajuće signalizacije prema potrebi. 50.000


Popravci oštećenog kolnika i pločnika, sanacija udarnih jama, održavanje metalnih ograda i popravci rubnjaka,

zidova. Ostali manji pojedinačni zahvati na nerazvrstanim cestama. 320.000


UKUPNO: 960.000


ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE


Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama. Programom se predviđa cca 230 čišćenja slivnika

povezanih na mješovitu kanalizaciju i 50 slivnika razdjelne oborinske odvodnje s upojnim bunarima i propustima. 30.000


Sanacija oborinske odvodnje - manji zahvati. Obuhvaća izradu dodatnih rešetki slivnika, propusta i dr.

na kritičnim mjestima. 210.000


Vodna naknada 15.000


UKUPNO: 255.000


TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA


Čišćenje i održavanje površina na grobljima, zbrinjavanje vijenaca, održavanje travnatih i ostalih zelenih površina

- višegodišnji ugovor. 152.000


Održavanje objekata na grobljima. Tekuće održavanje mrtvačnica, opreme 88.000


UKUPNO: 240.000


PROGRAM UKUPNO 2.582.000


Članak 3.

Ovim Programom osiguravaju se i sredstva za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva koja se obavlja sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice u iznosu od 140.000 kn za DVD Kraljevica i 123.000 kn za JVP Rijeka odnosno ukupno: 263.000

PROGRAM SVEUKUPNO 2.845.000

Članak 4.

Sredstva za izvršenje programa osiguravaju se:

iz komunalne naknade u iznosu od 2.600.000

iz sredstava naknade za održavanje groblja 195.000

iz sredstava boravišne pristojbe 50.000

IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO 2.845.000

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-12-26

Kraljevica, 28. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr