SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD KRALJEVICA

45.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 28. studenoga 2012. godine, donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
GRADA KRALJEVICE ZA 2013. GODINU

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, prava i obveze proračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: Korisnici), pojedine ovlasti Gradonačelnika i Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel) te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Korisnici u smislu ove Odluke su ustanove kojima je osnivač Grad Kraljevica i kojima se sredstva za plaće zaposlenika osiguravaju u Proračunu.

II. Izvršavanje Proračuna

Članak 2.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Čelnik Korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje Financijskog plana, odgovoran je zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Korisnici će svoje financijske planove uskladiti s Proračunom i izraditi mjesečne financijske planove za 2013. godinu u roku od 30 dana od donošenja Proračuna.

Gradonačelnik donosi odluku o dinamici isplate sredstava Korisnicima.

Odjel izvršava Proračun i o tome izvještava Gradonačelnika. Odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda i za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.

Odjel i Korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, Odjel će odlukom Korisniku umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda (prihodi s protuobvezom) izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za tu namjenu.

Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad svota utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

Neplanirane, a uplaćene pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se iskoristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i /ili projektima.

Aktivnosti i projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se uz suglasnost Gradonačelnika prenijeti i izvršavati u slijedećoj godini ako je ispunjen preduvjet da su sredstva za tu namjenu ostala djelomično ili potpuno neutrošena na kraju tekuće godine.

Prihodi koje ostvaruju Korisnici, osim prihoda iz Proračuna, su njihovi vlastiti prihodi.

Članak 4.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Odjela.

Članak 5.

Gradonačelnik može donijeti odluku o otpisu pojedinih potraživanje, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 6.

Sredstva za pokroviteljstva, sponzorstva i donacije po pojedinom korisniku raspoređuju se temeljem zaključka Gradonačelnika, ukoliko krajnji korisnik i namjena nisu utvrđeni samim Proračunom.

Članak 7.

Gradonačelnik ili osoba koju je ovlastio jest naredbodavatelj za sve tekuće isplate na teret proračunskih sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, uz naznaku pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Svaki rashod i izdatak mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 8.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 60.000,00 kn, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Članak 9.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova veće od 70.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Gradonačelnik.

III. Upravljanje imovinom

Članak 10.

Financijskom i nefinancijskom imovinom u vlasništvu Grada Kraljevica upravlja Gradonačelnik, osim u slučaju

stjecanja i otuđivanja pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 75.000,00 kn.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Gradonačelnik.

IV. Uravnoteženje Proračuna

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, Odjel će Gradonačelniku predložiti njihovo ponovno uravnoteženje.

Gradonačelnik može na prijedlog Odjela donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine u okviru u Proračunu planiranih sredstava za rashode.

O donošenju odluke iz stavka 2. ovog članka Gradonačelnik će izvijestiti Vijeće na njegovoj narednoj sjednici.

U slučaju nemogućnosti donošenja odluke iz stavka 2. ovog članka, Gradonačelnik će predložiti Vijeću ponovno uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna.

V. Izvještavanje

Članak 12.

Korisnici su dužni Odjelu dostaviti mjesečne izvještaje o izvršenju financijskog plana.

Odjel će podnositi Gradonačelniku mjesečne izvještaje o izvršavanju Proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju programskih aktivnosti Gradonačelnik će dostaviti u zakonskom roku Gradskome vijeću na usvajanje.

Članak 13.

Neprofitne udruge koje su sufinancirane iz Proračuna dužne su do 31. ožujka 2013. godine dostaviti Odjelu godišnji izvještaj o radu udruge i financijski izvještaj za 2012. godinu, verificiran na godišnjoj skupštini udruge, uz specifikaciju namjene u koju su potrošena sredstva Proračuna.

U slučaju nepodnošenja izvještaja iz stavka 1. ovog članka, Odjel će obustaviti sufinanciranje udruge do ispunjenja uvjeta.

VI. Završne odredbe

Članak 14.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-12-20

Kraljevica, 28. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr