SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD DELNICE

28.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08, 36/09 i 150/11), članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/ 09 i 80/10) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o IV. Izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/99, 5/00, 50/08 i 09/12),

u članku 3. riječi;

»Ante Starčevića 4«,

mijenjaju se i glase:

»Trg 138. brigade HV 4«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ukoliko će se područje djelovanja postrojbe proširivati na neku drugu jedinicu lokalne samouprave, tada će se to regulirati sporazumom o suosnivanju postrojbe, uz donošenje odgovarajuće procjene ugroženosti od požara i planom zaštite od požara za područje suosnivača postrojbe.«

Članak 3.

Članak 8., 8a., 8b., 8c., 9., 10., i 11., mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Organi Postrojbe su: upravno vijeće, zapovjednik i zamjenik zapovjednika.«

Članak 4.

Članak 8a., mijenja se i glasi:

»Članak 8a.

Upravno vijeće upravlja postrojbom.

Upravno vijeće ima tri člana koje imenuje osnivač, na način da dva člana predlaže nadležno izvršno tijelo osnivača, dok jednog člana predlaže DVD-a Delnice.

Članovi Upravnog vijeća, u pravilu na prvoj sjednici, između sebe biraju predsjednika.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednici.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i vodi predsjednik.

Upravno vijeće donosi akte većinom glasova.

Odluke upravnog vijeća potpisuje predsjednik.«

Članak 5.

Članak 8b., mijenja se i glasi:

»Članak 8b.

Upravno vijeće, uz prava i obveze utvrđene zakonom, isto tako obavlja sljedeće poslove:

- uz prethodnu suglasnost osnivača donosi Statut i ostale opće akte postrojbe,

- samostalno ili uz prethodnu suglasnost osnivača, a pod uvjetima propisanim ovom odlukom i Statutom postrojbe, odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina postrojbe,

- na prijedlog zapovjednika predlaže godišnji plan i program rada i razvoja Postrojbe, financijski plan i godišnji obračunu, akte postrojbe, promjenu njezina naziva i sl.,

- na prijedlog zapovjednika odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa unutar postrojbe,

- obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovom Odlukom, Statutom te ostalim aktima Postrojbe.«

Članak 6.

Članak 8c., mijenja se i glasi:

»Članak 8 c.

Zapovjednik postrojbe je njezin poslovodni i stručni voditelj.

Zapovjednik kao poslovodni voditelj postrojbe, vodi poslovanje postrojbe i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun postrojbe u skladu sa zakonom i aktima postrojbe.

Zapovjednik kao poslovodni rukovoditelj:

- predstavlja i zastupa postrojbu,

- odgovara za zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja postrojbe,

- predlaže donošenje Statuta i ostalih općih akata postrojbe,

- predlaže donošenje godišnjeg plana i programa rada i razvoja Postrojbe,

- predlaže donošenje godišnjeg financijskog plana i godišnjeg,

- provodi odluke osnivača i Upravnog vijeća,

- organizira rad postrojbe,

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun postrojbe,

- donosi akte u vezi s radnim odnosima u postrojbi te

- obnavlja sve ostale poslove utvrđene zakonom, Statutom te drugim aktima postrojbe.

Zapovjednik kao stručni rukovoditelj postrojbe obavlja sljedeće poslove:

- organizira djelotvornu vatrogasnu službu na području djelovanja postrojbe,

- vodi stručni rad postrojbe,

- vodi djelovodnik i ostale propisane evidencije,

- skrbi o organizaciji i ispravnosti vatrogasne tehnike i sredstava,

- izrađuje plan i program stručnog rada postrojbe,

- predlaže ravnatelju plan nabavke opreme i sredstava,

- organizira raspored rada djelatnika postrojbe,

- organizira propisane vježbe te vodi brigu o redovitoj edukaciji djelatnika postrojbe,

- obavlja sve druge poslove propisane zakonom, Statutom te ostalim aktima postrojbe.«

Članak 7.

Članak 9., mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe, uz prethodnu suglasnost osnivača, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i ostalim aktima postrojbe, na temelju javno provedenog natječaja, imenuje gradonačelnik.

Mandat zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe traje četiri godine s time da se iste osobe mogu ponovo imenovati.«

Članak 8.

Članak 10., mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Natječaj za imenovanje osoba iz prethodnog stavka ovog članka, u skladu sa zakonom i aktima postrojbe, raspisuje i provodi Upravno vijeće.

Upravno vijeće raspisuje natječaj najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata na koji je osoba iz stavka 1. ovog članka imenovana.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

U natječaju je potrebno navesti uvjete koje osoba za koju se natječaj raspisuje mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje i rok za podnošenje prijave koji ne može biti manji od osam (8) dana niti veći od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Osoba za koju se raspisuje natječaj mora ispunjavati uvjete propisane zakonom te aktima postrojbe.«

Članak 9.

Članak 11., mijenja se i glasi:

»Članak 11.

U odsutnosti zapovjednika, postrojbu predstavlja i zastupa zamjenik zapovjednika.

Članak 10.

U članku 12.,

riječ:

»Ravnatelj«

mijenja se i glasi;

»Zapovjednik«.

Isto tako, stavak 3. briše se.

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Postrojba može stjecati, opterećivati i otuđivati nekretnine i drugu imovinu.

Zapovjednik može, bez suglasnosti Upravnog vijeća, sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina odnosno druge slične imovinsko pravne poslove do iznosa od 10.000,00 kuna.

Za iznose od 10.000,00 do 20.000,00 kuna, zapovjedniku je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Za iznose veće od 20.000,00 kuna, zapovjedniku je potrebna suglasnost osnivača.«

Članak 12.

Sadašnji zapovjednik postrojbe, koji je na dužnost imenovan na temelju javno provedenog natječaja, ostaje na dužnosti do isteka mandata.

Sadašnji zapovjednik postrojbe ovlašten je i dužan, obaviti sve potrebne radnje za njezino usklađivanje s odredbama zakona i ove Odluke, kao i upisa u nadležni sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci nakon dobivanja potrebne suglasnosti od nadležnog tijela.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 214-01/99-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-12-28

Delnice, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr