SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD BAKAR

46.

Na temelju članka 30. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02., 47/10., 80/10.), članaka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06.) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 37/09.), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 36. sjednici održanoj 29.studenoga 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika
nacionalne manjine u Gradu Bakru

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad predstavnika nacionalne manjine

u Gradu Bakru koje ima u obavljanju poslova predstavnika.

Članak 2.

Pod pravom za naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Predstavnik nacionalne manjine ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza po održanom sastanku na kojem je bio nazočan u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta održavanja sjednice.

Članak 3.

Predstavnik nacionalne manjine ostvaruje pravo na mjesečnu nagradu za rad u iznosu od 200,00 kuna

Članak 4.

Nagrada za rad i naknada troškova iz ove Odluke isplaćivati će se na poseban račun predstavnika nacionalne manjine otvoren za ostvarivanje manjinskih prava na području Grada Bakra za koju je izabran, za financijski plan korištenja tih sredstava i za završni račun tih sredstava.

Financijski plan i završni račun sredstava predstavnika nacionalne manjine koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Predstavnik nacionalne manjine dužan je dostaviti program rada i financijski plan nadležnom upravnom odjelu Grada Bakra najkasnije do 01. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Na predstavnika nacionalne manjine te njegove ovlasti i obveze odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 28., 29., 30., 31., 32. i 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Članak 6.

Novčana sredstva za nagradu za rad i naknadu troškova iz članka 2. ove Odluke isplaćuju se na žiro račun predstavnika nacionalne manjine na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici i vjerodostojne dokumentacije (preslika prijevozne karte ili potvrde o cijeni prijevozne karte, preslike putnog naloga).

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-04/6-12-15

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr