SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD BAKAR

45.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 36. sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donijelo je

PRVE IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru
za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2012. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se financiranje vatrogastva i održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Grada Bakra za slijedeće komunalne djelatnosti:

. odvodnja atmosferskih voda,

.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

. održavanje javnih površina,

. održavanje nerazvrstanih cesta,

. održavanje groblja,

. javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. Programa obuhvaća:

II. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Sredstva za izvršenje radova navedena u točki IV. planiraju se u ukupnom iznosu od 2.800.000,00 kn, a financirati će se iz sredstva komunalne naknade.

V. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Na cijelom području Grada Bakra ima 42,00 km nerazvrstanih cesta unutar građevinskog područja naselja te 22,00 km izvan građevinskog područja. Sukladno Zakonu o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11), Programom je predviđeno i održavanje nogostupa u naseljima uz ceste koje nisu u nadležnosti Grada Bakra.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki VI. predviđaju se u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 140.000,00 kuna i iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta u iznosu od 260.000,00 kuna.

VII. JAVNA RASVJETA

Održavanje javne rasvjete planira se na sljedeći način:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki VIII. predviđaju se u ukupnom iznosu od 910.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 10.030.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broh: 2170-02-07-12-11

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Prve Izmjene Programa održavanja komunal  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr