SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD BAKAR

43.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 36. sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donijelo

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH
I OSTALIH POTREBA
GRADA BAKRA U KULTURI ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanja i očuvanja tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostave svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigurat će se u 2012. godini sredstva u Proračunu Grada za 2012. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

v razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

v posebne programe u kulturi (kulturne manifestacije:
kazališne predstave, koncerti, recitali, izložbe, festival
MIK, likovna kolonija, te izdavačka djelatnost:
»Bakarski zbornik« i glasilo Grada Bakra »Bura«),

v očuvanje spomeničke baštine - zaštitu i revitalizaciju
spomenika kulture (uređenje gradskih Kaštela,
sanacija Turske kuće u Bakru, sanacija etno
kuće Marohnić),

v ostale programe i potrebe koje su od interesa za Grad
Bakar,

v nabavu opreme za kulturne i ostale manifestacije.

Članak 2.

Planom Proračuna Grada za 2012. godinu predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno-umjetničkih udruga kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Za rad i razne aktivnosti ostalih društvenih udruga sredstva se raspoređuju kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Za posebne programe u kulturi koje su u interesu Grada Bakra osigurat će se sredstva:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 5.

Za rad i aktivnosti na očuvanju spomeničke baštine sredstva se raspoređuju kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 6.

Za potrebe Grada u svim vrstama programa i aktivnosti potrebno je:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-05/5-12-14

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih i ostal  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr