SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD BAKAR

41.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 36. sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donijelo

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA GRADA BAKRA
U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI U
2012. GODINI

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2012. godinu (u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programi nabave i programi pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad, i to:

1. Potpore za novorođenu djecu

2. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

3. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima

4. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

Članak 2.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada Bakra.

1. Poboljšanje zdravstvenog standarda

2. Borba protiv ovisnosti

3. Subvencioniranje Udruge umirovljenika Grada Bakra

4. Ostale pomoći udrugama i društvima

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u Proračunu Grada se osiguravaju kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Radi ostvarivanja programa iz članka 2. sredstva u Proračunu Grada se osiguravaju kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. brojJ: 2170-02-05/5-12-13

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr