SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
OPĆINA BAŠKA

40.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), po pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured zaštite i spašavanje Rijeka (KLASA: 810-03/12-04/1, URBROJ: 543-12-01-12- 6 od 19. rujna 2012. godine) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška.

Članak 2.

Procjena iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio Odluke i čuva se u sjedištu Općine Baška.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška, klasa: 021-05/10-01/12, urbroj: 2142-03-10-20, od 27. prosinca 2010. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-14

Baška, 15. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr