SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
OPĆINA BAŠKA

34.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo je

I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općina Baška u 2012. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općina Baška u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 2,994.704,38 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Komunalna naknada 1,941.675,85 kn

2. Administrativne pristojbe 805.474,55 kn

3. Pomoći 19.912,50 kn

4. Naknada za konc. odobrenja 196.195,73 kn

5. Ostali prihodi proračuna 31.445,75 kn.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture i to:

1.ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA (pregled i čišćenje vodolovnih grla na javnim površinama, održavanje oborinskih kanala i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje slivnog područja u nadležnosti Hrvatskih voda)

poz 24.11 Hrvatske vode - Tekuće i inv.

održ. slivnog područja 9.472,48

poz 24.12 TD Baška - Odvodnja atmosferskih

voda 14.412,51

1. UKUPNO = 23.884,99 kuna

2.ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, pražnjenje i odvoz otpada iz dijelova naselja zatvorenih za promet, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko - veterinarska zaštita, odvoz komunalnog otpada na deponij Treskavac, sanacija divljih deponija, potrošnja vode na javnim izljevima)

poz 31.2 Opskrba vodom - ostali objekti 130.000,00

poz 32.1 Iznošenje i odvoz smeća-ostali objekti i lokacije 87.879,36

poz 32.2 TD Baška - Iznošenje i odvoz komunalnog otpada sa JP 673.528,12

poz 32.3 TD Baška - Čišćenje i pranje javnih površina 154.231,79

poz 33 Deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko-veterinarska zaštita 148.677,50

poz 33.1 Sanacija divljih deponija 6.000,00

2. UKUPNO = 1.200.316,77 kuna

3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (održavanje javnih cesta u naselju, održavanje javnih parkirališta koja nisu pod koncesijom, održavanje bunara, izljeva i javnih špina, održavanje divljih i uređenih plaža, dovoz i odvoz kabina za presvlačenje na plažama, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje staze glagoljice, održavanje komunalne opreme - klupa, ograda, koševa za smeće, reklamnih panoa, najam kemijskih WC-a, čišćenje i održavanje javnog WC-a, održavanje tabli sa oznakama ulica i kućnih brojeva)

poz 25.1 Održavanje zelenih površina 155.050,10

poz 25.2 TD Baška - Održavanje zelenih

površina 216.491,17

poz 25.22 TD Baška - Nadzor nad

održavanjem zelenih površina 20.182,50

poz 25.23 Projektna dokumentacija

održavanja zelenih površina 31.250,00

poz 34.11 TD Baška - Ekološke usluge 47.210,64

poz 37.01 TD Baška- Ličenje ograda i klupa 13.621,88

poz 37.02 TD Baška - Održavanje, popravci

i uređivanje javnih površina 84.884,62

poz 37.73 TD Baška- Održavanje i čišćenje

divljih plaža 94.369,34

poz 37.77 Dohranjivanje Vele plaže 19.912,50

3. UKUPNO = 700.924,75 kuna

4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA (košnja trave i korova uz nerazvrstane prometnice, nasipavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa, sanacija nogostupa)

poz 37.03 TD Baška - Održavanje nerazvrstanih cesta 281.728,16

poz 37.04 Popravak udarnih rupa na prometnicama 70.000,00

poz 37.05 TD Baška - Održavanje prometne signalizacije 28.050,00

poz 37.79 Održavanje nerazvrstanih prometnica 65.201,85

poz 37.8 Sanacija zida i stepenica u Ribarskoj ulici u Baški 56.937,50

4. UKUPNO = 501.917,51 kuna

5.ODRŽAVANJE GROBLJA (košnja trave i korova, održavanje zelenih površina, sakupljanje i odvoz otpada, održavanja staza, zidova i ograda na groblju, održavanje objekata na groblju)

poz 37.66 TD Baška - Održavanje groblja po naseljima 92.660,36

5. UKUPNO = 92.660,36 kuna

6.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (upravljanje i održavanje objekata javne rasvjete, zamjena rasvjetnih tijela i žarulja, ličenje nosača rasvjetnih tijela, snimanje te izrada pojektne dokumentacije za potrebe održavanja javne rasvjete)

poz 13 Električna energija - javna

rasvjeta 275.000,00

poz 27 Održavanje javne rasvjete 200.000,00

6. UKUPNO = 475.000,00 kuna

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-10

Baška, 15. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr