SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
GRAD VRBOVSKO

30.

Na temelju članka 457. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12), članka 21. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac, d.o.o. Vrbovsko, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. i 150/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 - ispr. i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala Društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o.

Članak 1.

Grad Vrbovsko, kao jedini član Društva - osnivač, ovom odlukom povećava temeljni kapital Društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Željeznička 1a, Vrbovsko OIB 4909087928 upisanog u registru Trgovačkog suda u Rijeci u registratorskom ulošku s matičnim brojem poslovnog subjekta MBS 040134405.

Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. povećava se sa iznosa od 17.197.000,00 (sedamnaestmilijunastodevedeset sedamtisuća) kuna za iznos od 1.030.300,00 (jedanmilijuntridesettisućatristo) kuna ulaganjem stvari - nekretnina upisanih u zk. ul. 177 k.o. Gomirsko Vrbovsko i to:

k.č.br. 1397/4 Ribogojilište objekt
br. 8 i dvorište površine 300 čhv,

Ribogojilište objekt br. 8 površine 26 čhv,

Dvorište površine 264 čhv.

Stvari - nekretnine navedene u stavku 1. ovog članka unijet će se u društvo Komunalac, d.o.o. Vrbovsko najkasnije do 31. siječnja 2013. godine.

Nakon povećanja temeljni kapital društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko iznosi 18.227.300,00 (osamnaestmilijunadvjestodvadesetsedamtisućatristo) kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se Dražen Mufić, dipl. ing. predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrbovskog da po obavljenom preuzimanju i unosu novog temeljnog uloga, kod javnog bilježnika Ivanke Antić u Vrbovskom u ime Gradskog vijeća Grada Vrbovskog kao Skupštine društva dade izjavu o preuzimanju temeljnog uloga i Izjavu o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Vrbovsko, kao i da donese druge odgovarajuće odluke potrebne radi povećanja temeljnog kapitala i da poduzme sve druge zakonom propisane radnje pred svim nadležnim tijelima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i danom upisa u Sudski registar.

Klasa: 363-02/12-01-15

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 15. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr