SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
GRAD DELNICE
47

47.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/ 04), članka 43. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj 11. listopada 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o četvrtim izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine od posebnog interesa za Grad Delnice i to:

- sakralni objekti,

- povijesni i spomenički objekti,

- Sportska dvorana,

- Objekti športskih klubova, neprofitnih, kulturnih i ostalih udruga i pravnih osoba s pripadajućim zemljištem

- Objekti javnih ustanova čiji je osnivač Grad Delnice s pripadajućim zemljištem, te

- Ostali objekti, prostori i zemljišta u vlasništvu Grada Delnica.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine iz prethodnog stavka, na pismeno obrazloženje i dokumentirani zahtjev obveznika plaćanja.

Obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi obveznici plaćanja za nekretnine iz stavka 1. ovog članka, ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti (100%) mogu se osloboditi na vrijeme od 12 mjeseci, ili pak djelomično (do 50%) na vrijeme do 24 mjeseca i ostali objekti koje posebnim aktom oslobodi Poglavarstvo Grada Delnica, na pismeno obrazloženi i dokumentirani zahtjev obveznika plaćanja.

Prilikom donošenja akata iz prethodnog stavka ovog članka, Poglavarstvo će naročito voditi računa da se radi o:

a) poslovnom prostoru koji koriste obrtnici kao obveznici plaćanja komunalne naknade sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Delnica i koji su započeli s obavljanjem registrirane gospodarske djelatnosti na području Grada Delnica i pri tome zaposlili najmanje 3 radnika s prebivalištem na području Grada Delnica

b) poslovnom prostoru u kojem su obveznici plaćanja komunalne naknade sa sjedištem na području Grada Delnica pokrenuli nove ili osposobili stare proizvodne linije i pri tome zaposlili najmanje 50 radnika na neodređeno vrijeme, od kojih je većina s prebivalištem na području Grada Delnica

c) poslovnom prostoru koji obveznici plaćanja komunalne naknade sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Delnica preuređuju na temelju odgovarajuće dokumentacije, a sve za buduće obavljanje gospodarske djelatnosti

d) stambenom ili poslovnom prostoru koji se ne može koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama, te

e) stambenom prostoru koji koriste udovica ili maloljetna djeca poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca nakon što akt o oslobađanju bude pravomoćan.

Obveznicima plaćanja komunalne naknade koji su u zahtjevu za oslobađanjem od njezina plaćanja dostavili krive, lažne ili netočne podatke, ili su na bilo koji drugi način obmanuli i prevarili Poglavarstvo Grada Delnica, ili koji pak nisu ispunili svoje obveze navedene u zahtjevu glede zapošljavanja radnika, pokretanja proizvodnje ili pak preuređenja poslovnog prostora, a zbog kojih ih je Poglavarstvo Grada Delnica oslobodilo plaćanja komunalne naknade, nadležno tijelo prisilnim će putem naplatiti ukupni iznos komunalne naknade za koji su oslobođeni zajedno s pripadajućom zateznom kamatom počevši od prvog dana oslobođenja.

Iznos sredstava za koji obveznici plaćanja komunalne naknade budu potpuno ili djelomično oslobođeni plaćanja komunalne naknade osigurat će se u Proračunu Grada Delnica«.

Članak 2.

Članci 5a, 5b, 5c. i 5d brišu se.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se obveznik plaćanja, vrsta prostora ili zemljišta za koji se plaća, lokacija odnosno zona u kojoj se prostor ili zemljište nalazi, visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina, mjesečni i tromjesečni iznos te rok plaćanja komunalne naknade.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel) i to najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu ukoliko se mijenja vrijednost boda u odnosu na prethodnu godinu.

Na temelju akta Poglavarstva Grada Delnica rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju donosi Odjel.

Komunalna naknada obračunava se mjesečno, a plaća se tromjesečno s dospijećem plaćanja i to:

- za prvo tromjesečje do 31. ožujka

- za drugo tromjesečje do 30. lipnja

- za treće tromjesečje do 30. rujna

- za četvrto tromjesečje do 31. prosinca.

Obveznici plaćanja komunalnu naknadu plaćaju putem uplatnica na kojima je, osim podataka o obvezniku plaćanja i Grada Delnica, naznačena i visina te rok dospijeća plaćanja komunalne naknade.

Uplatnice iz prethodnog stavka ovog članka Odjel dostavlja obveznicima plaćanja najmanje 2 puta godišnje.

Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava Odjel u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit.

Protiv rješenja Odjela iz ovog članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko-goranske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.«

Članak 4.

Zadužuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Delnica izradi pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/01-01/25

Ur. broj: 2112-01-04-09

Delnice, 11. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr