SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from Cabar 5658..5658

51.

Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 21. i članka 90.Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29. sjednici održanoj 5. studenoga 2012. godine donosi

ODLUKU
o Izmjenama Odluke o izradi ciljanih Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Odluka) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/12) u članku 2. mijenja se stavak 1. koji sada glasi:

»Nakon usvajanja I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10) uočeni su određeni nedostaci u njegovoj provedbi koji se odnose na kartografske prikaze za novu površinu sanacije postojećeg odlagališta »Duplja«odnosno izgradnju pretovarne stanice, u tekstualnom dijelu odnosno članku 137. stavak 7. koji se odnosi na raspon snaga za instaliranje solarnih sustava za zagrijavanje vode i samostojećih fotonaponskih sustava, izmjene odredbi koje se odnose na Poslovnu zonu Kargač i Poslovnu zonu Zapad, izmjene odredbi o dozvoljenoj izgrađenosti na području NA11 naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1. na kartografskom prikazu 4.1. »Građevinska područja« u mj. 1:5000) za izgrađene stambene građevine sa poslovnim prostorom, izmjene članka 37. sa određivanjem mogućnosti rekonstrukcija postojećih građevina i izgradnje (rekonstrukcije)ostataka građevina (ruševina), predviđanje mogućnosti izgradnje garaže na zasebnim parcelama, predviđanje mogućnosti izgradnje mini hidroelektarne u uvali Žrnovnica-lokacija Mlinica, te usklađivanje odredbi koje se odnose na izgradnju ugostiteljsko-turističkih građevina sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (ukidanje odredbi o maksimalnom broju od 80 kreveta za hotele unutar zone M, ukidanje odredbi o maksimalnom broju 120 kreveta/ha za ugostiteljsko-turističke građevine i sl.).«

Članak 2.

U članku 5. Odluke mijenja se alineja 3. i alineja 6. koje sada glase:

»- izmjene odredbi koje se odnose na Poslovnu zonu Kargač i Poslovnu zonu Zapad,

- izmjene odredbi o dozvoljenoj izgrađenosti na području NA11 za izgrađene stambene građevine sa poslovnim prostorom, određivanje uvjeta za izgradnju garaža na građevnim parcelama i rekonstrukcija postojećih građevina i izgradnje (rekonstrukcije) ostataka građevina (ruševina).«

Članak 3.

Odluka o Izmjenama Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/6

Ur. broj:2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 5. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=807&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr