SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
103

102.

Na temelju članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 93. sjednici 4. studenoga 2004. godine donijelo

PRAVILNIK
o kriterijima za izbor najuspješnijih lovačkih udruga - lovozakupnika na području Primorsko-goranske županije

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za izbor najuspješnijih lovačkih udruga - lovozakupnika na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Na temelju kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom, Upravni odjel za gospodarski razvoj Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) će za svaku lovnu godinu raspisati natjecanje za izbor najuspješnijih lovozakupnika, a najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

Natjecanje se raspisuje za svaku lovnu godinu zasebno, tj. za razdoblje od 1. travnja prethodne do 31. ožujka tekuće godine.

U natjecanju iz stavka 1. ovog članka mogu učestvovati samo lovačke udruge koje gospodare s jednim ili više zajedničkih lovišta.

Članak 3.

Postupak izbora najuspješnijeg lovozakupnika provodi Povjerenstvo za izbor najuspješnijih lovačkih udruga - lovozakupnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg imenuje Županijsko poglavarstvo.

Članak 4.

Odluku o nagrađivanju tri najuspješnija lovozakupnika donosi Županijsko poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva.

Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Sredstva za nagrade za tri najuspješnija lovozakupnika osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Visinu nagrade za tri najbolje rangirana lovozakupnika određuje Županijsko poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela, za svaku lovnu godinu.

Upravni odjel predložit će putem Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije da Hrvatski lovački savez tri najuspješnije lovačke udruge odlikuje lovačkim odličjem I., II. i III. reda.

II. Kriteriji za izbor najuspješnijeg lovozakupnika

Članak 6.

U svrhu što uspješnijeg gospodarenja lovištem, zaštite divljači i njenih staništa te promocije i unapređenja lovstva, kao natjecateljski kriteriji utvrđuju se:

1. Plaćanje lovozakupnine

2. Obavljeni lov

3. Inspekcijski nadzor

4. Prijave nezakonitih radnji

5. Posjedovanje psa krvosljednika

6. Prihrana i prehrana divljači

7. Izgradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata

8. Stručno osposobljavanje članstva

9. Kulturne, sportske i ostale priredbe

Članak 7.

Lovačka udruga - lovozakupnik obvezatna je platiti jednogodišnju lovozakupninu sukladno Zakonu o lovu.

Lovačka udruga dobiva za uplaćenu lovozakupninu do 01. ožujka

. za cjelokupni iznos20 bodova

. za 50 0znosa10 bodova.

Lovozakupnik koji izvrši uplatu lovozakupnine od 1. ožujka do 30. rujna dobiva0 bodova.

Lovozakupnik koji cjelokupni iznos lovozakupnine ne plati do 30. rujna dobivaminus 20 bodova.

Članak 8.

Obavljeni lov bonitiranih vrsta divljači u odnosu na planirani lov iz godišnjeg plana za lovnu godinu obuhvaća odstrjel, hvatanje i otpad divljači, te se vrednuje na slijedeći način:

A.1 Vrednovanje obavljenog lova krupne divljači u postocima (%)

Izvršenje lova u %

Bodova

95,1-100

50

90,1-95

40

85,1-90

30

80,0-85

20

75,1-79,9

0

70,1-75

-10

60,1-70

-20

50,1-60

-30

40,1-50

-40

0,0-40

-50

A.2 Vrednovanje obavljenog lova sitne divljači u postocima (%)

Izvršenje lova u %

Bodova

90,1-100

50

80,1-90

40

70,1-80

30

65,1-70

20

60,1-65

0

50,1-60

-10

40,1-50

-20

30,1-40

-30

20,1-30

-40

0,0-20

-50

B. Udio evidentiranog otpada u odnosu na izvršeni odstrjel i hvatanje divljači u postotcima (%).

Evidentirani otpad u %

Bodova

60, 1 i više

-50

50,1-60

-40

40,1-50

-30

30,1-40

-20

20,1-30

-10

do 20

0

Udio evidentiranog otpada ne odnosi se na umjetno ispuštenu divljač, divljač stradalu u prometu i krivolovu.

Kao dokaz stradale divljači u prometu odnosno krivolovu služit će potvrda područne veterinarske ustanove i/ili policije.

Članak 9.

Za urednu dokumentaciju koja se vodi temeljem odredbi Zakona o lovu i propisa donijetih na osnovu njega, a koja je utvrđena inspekcijskim nadzorom lovačka udruga dobiva 60 bodova.

Za nepotpunu, neuredno vođenu i/ili nedonešenu dokumentaciju dodjeljuju se negativni bodovi i to kako slijedi:

.za godišnji plan gospodarenjaminus 10 bodova,

.za evidenciju potvrda o porijeklu
divljačiminus 10 bodova,

.za evidenciju o izdanim iskaznicama
i značkama čuvara lovišta minus 10 bodova,

.za evidenciju o ocjeni trofeja minus 10 bodova,

.za lovnu kronikuminus 10 bodova.

Za donijeto rješenje nadležne inspekcije o otklanjanju nedostataka utvrđenih pri inspekcijskom nadzoru, lovačkoj udruzi dodjeljuje seminus 10 bodova.

Za podnijete prekršajne prijave od strane nadležne inspekcije dodjeljuju se negativni bodovi i to kako slijedi:

. po članku 95. ZOL-aminus 40 bodova.

. po članku 96. i 98. ZOL-a minus 20 bodova.

. po članku 97. ZOL-aminus 10 bodova.

Članak 10.

Lovačka udruga za svaku prijavu o kršenju zakona podnesenu:

nadležnoj inspekciji ili policiji dobiva 20 bodova.

Članak 11.

Lovačka udruga koja gospodari s krupnom divljači i koja istu planira za odstrjel dužna je osigurati lovačkog psa krvosljednika. Za posjedovanje jednog ili više vlastitih pasa krvosljednika dobiva20 bodova.

Članak 12.

Izvršenje plana prihrane (kg) divljači boduje se na slijedeći način:

% Izvršenja

Bodova

manje od 50,0

-20

50,1 do 70,0

-10

70,1 do 90,0

-5

90,1 do 100,0

0

100,1 do 120,0

10

120,1 i više

20

Izvršenje plana prehrane (ha) divljači boduje se na slijedeći način:

% Izvršenja

Bodova

manje od 50,0

-20

50,1 do 70,0

-10

70,1 do 90,0

-5

90,1 do 100,0

0

100,1 do 120,0

10

120,1 i više

20

Članak 13.

U lovnoj godini ocjenjuje se postotno (%) izvršenje pojedinih radova na izgradnji lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata u odnosu na godišnji plan.

% Izvršenja

Bodova

manje od 40,0

-20

40,1 do 50,0

-15

50,1 do 60,0

-10

60,1 do 70,0

-5

70,1 do 90,0

0

90,1 do 100,0

5

100,1 do 110,0

10

110,1 do 120,0

15

120,1 i više

20

Članak 14.

Pod stručnim osposobljavanjem članstva podrazumijeva se broj lovaca koji imaju položen ispit za lovočuvara, ocjenjivača trofeja divljači, kinološkog suca i predavača Hrvatskog lovačkog saveza u odnosu na ukupan broj punopravnih članova društva.

Udio osposobljenih članova u %

Bodova

0

-30

0,1-5,0

10

5,1-10,0

20

10,1 i više

30

Članak 15.

Lovačka udruga koja tijekom lovne godine organizira ili suorganizira održavanje kulturnih i sportskih priredbi i ostalih manifestacija u svrhu promidžbe lovstva nagradit će se, temeljem dostavljenog izvješća Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, kako slijedi:

.za organizaciju lovačkih izložbi 30 bodova

.za organizaciju izvođenja predavanja
iz područja lovstva20 bodova

.za organizaciju stručnih skupova
- okruglih stolova20 bodova

.za organizaciju streljačkih natjecanja20 bodova

.za suorganizaciju kinoloških smotri 20 bodova

.za suorganizaciju susreta lovačkih
rogista i pjevačkih zborova 20 bodova

.za tiskanje prigodnih publikacija20 bodova

.za sudjelovanje na specijaliziranim
sajmovima20 bodova

III. Završne odredbe

Članak 16.

Povjerenstvo za izbor najuspješnijeg lovozakupnika dužno je natjecateljske podatke obraditi te uz rangiranje lovačkih udruga dati prijedlog za nagrađivanje s potrebnim obrazloženjem.

Rangiranje lovačkih udruga vrši se zbrajanjem (odbijanjem) zbira bodova po natjecateljskim kriterijima utvrđenim člankom 7. do 15. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Upravni odjel dužan je pisanim putem obavijestiti sve sudionike natjecanja o vremenu uvida u natjecateljsku dokumentaciju radi podnošenja mogućih primjedbi.

Članak 18.

Primjedbe iz članka 17. ovog Pravilnika podnose se Povjerenstvu putem Upravnog odjela pisanim putem u roku 5 dana od dana kada je izvršen uvid u natjecateljsku dokumentaciju.

Članak 19.

Povjerenstvo je dužno razmotriti prispjele primjedbe, uz moguće prisuće podnosioca primjedbe, te s pismenim očitovanjem na primjedbe upoznati Županijsko poglavarstvo.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o kriterijima za zbor najuspješnijih lovačkih udruga - lovozakupnika na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/01).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/30

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-6

Rijeka, 4. studenoga 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=105&mjesto=00001&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr