SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
OPĆINA MRKOPALJ

11.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 , 55/11, 90/11 i 50/12) te članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09- ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 23. listopada 2012. godine donosi

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 3 K2
POSLOVNA ZONA U MRKOPLJU

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat urbanističkog Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu urbanističkog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi urbanističkog plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja urbanističkog plana uređenja.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi sukladno odredbama članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 47. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/07).

RAZLOZI IZRADE PLANA

Članak 4.

Razlog za izradu Plana je:

- redefiniranje Odredbi za provođenje

- korekcija dijela grafičkih priloga

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Urbanističkog Plana odnosi se na izdvojeno građevinsko područje ukupne površine od cca 5,88 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Područje obuhvata Plana u naravi je neizgrađeno građevinsko područje te prometno i komunalno neopremljeno.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Unutar građevinskih područja izdvojenih površina za gospodarske-poslovne namjene potrebno je odrediti osnovnu namjenu prostora:

- K2 - poslovna namjena - pretežito trgovačko-uslužna proizvodna namjena manji proizvodni pogoni

- svi ostali sadržaje koji upotpunjavaju osnovnu namjenu

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem zakonskih odredbi i posebnih propisa.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana koji će biti izabran sukladno zakonskim propisima.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja izraditi će na topografsko-katastarsku Planu u M 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

U izradi Plana u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata) za izradu; sudjelovati će:

- Ministarstvo unutarnjih poslova PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Rijeka, Žrtava fašizma 3,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Đure Šporera 3,

- HEP, Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad, Goranska 11, 51311 Skrad,

- Županijska uprava za ceste d.o.o. Nikole Tesle 9, Rijeka,

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Regija Zapad, Ciottina 17a, Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice, Trg 138. brigade HV 4, Delnice,

- Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Rijeka, Riva 10,

- Komunalac d.o.o. Delnice, Supilova 173.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

ROK ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana:

- Prijedlog Plana 30 radnih dana

- Nacrt konačnog prijedloga Plana 15 radnih dana

- Konačni prijedlog Plana 10 radnih dana

Donošenje Plana (ovisi o dobivanju suglasnosti i sjednici Općinskog vijeća

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Tijekom izrade i donošenja Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Izradu Plana financira Općina Mrkopalj iz svog proračuna.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka će se objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Ova Odluka će se dostaviti Urbanističkoj inspekciji i tijelima i osobama određenim posebnim propisom, odnosno određenih u članku 11. ove Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/01

Ur.broj: 2112-05-01-12-26

Mrkopalj, 23. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=805&mjesto=51315&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr