SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
OPĆINA DOBRINJ

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 107/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na 23. sjednici održanoj dana 16. listopada 2012. godine, donijelo

ODLUKU
o stipendijama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, postupak dodjele stipendija te gubitak prava na isplatu stipendija.

Članak 2.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studij u Republici Hrvatskoj.

Sredstva za stipendiranje učenika osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a visinu mjesečnog iznosa stipendije na temelju godišnjeg programa, utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 3.

Općina Dobrinj, s obzirom na različitu visinu stipendija, dodjeljuje 6 (šest) vrsta stipendija:

- stipendija za učenike srednjih škola,

- stipendija za studente,

- stipendija temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice za učenike srednjih škola odnosno studente,

- socijalna stipendija za učenike srednjih škola odnosno studente,

- stipendija za učenike srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i

- stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Članak 4.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovitog školovanja u srednjoj školi odnosno za vrijeme redovitog ili izvanrednog studija bez zasnovanog radnog odnosa.

Apsolventu se priznaje status redovitog studenta najduže godinu dana od dana završetka akademske godine u kojoj je odslušao predavanja.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno, do svakog 15. u mjesecu, za protekli mjesec, u razdoblju od mjeseca rujna zaključno s lipnjem za učenike odnosno od mjeseca listopada zaključno s lipnjem za studente.

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju učenici odnosno studenti koji podnesu zahtjev za dodjelu stipendije, a koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da nisu stariji od 27 godina,

- da imaju prebivalište na području Općine Dobrinj, najmanje posljednje dvije godine bez prekida ili pet godina s prekidima,

- da su redoviti učenici srednje škole odnosno redoviti studenti ili izvanredni studenti koji nisu u radnom odnosu,

- da ne ponavljaju školsku odnosno akademsku godinu za koju podnose zahtjev,

- da nisu korisnici stipendije od strane drugih tijela javne vlasti.

Članak 6.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za učenike, stipendije za studente i stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice, imaju kategorije učenika koji uz uvjete iz članka 5. ove Odluke, ispunjavaju sljedeće uvjete:

- uspjeh učenika srednjih škola u prethodnoj školskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 4,0 odnosno u osmom razredu od 4,5,

- uspjeh učenika koji pohađaju gimnazije u prethodnoj školskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 3,5 odnosno u osmom razredu od 4,5,

- uspjeh studenta u prethodnoj akademskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 3,00 odnosno u posljednjem razredu srednje škole nije niži od 4,0, a za polaznike gimnazija, nije niži od 3,5.

Ukoliko je uspjeh studenta u prethodnoj akademskoj godini, izražen prosjekom ocjena, niži od 3,00, student ostvaruje pravo na stipendiju ako dokaže da ulazi u 25 posto najboljih studenata studija u prethodnoj akademskoj godini.

Pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka učenici odnosno studenti za dodjelu stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice moraju ispunjavati poseban uvjet:

- ostvareno zapaženo postignuće na području obrazovanja (nagrade na strukovnim natjecanjima, objavljeni radovi odnosno sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima), kulture ili sporta.

Članak 7.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu socijalne stipendije za učenike srednjih škola odnosno studente imaju kategorije učenika odnosno studenata koji uz opće uvjete iz članka 5. ove Odluke, ispunjavaju sljedeće uvjete:

- učenik odnosno student je dijete samohranog roditelja ili bez roditelja ili

- učenik, student odnosno roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pomoć za uzdržavanje ili koji od drugih oblika pomoći temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb ili

- prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 100% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema važećim propisima Republike Hrvatske na dan raspisivanja natječaja.

Članak 8.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja imaju kategorije učenika odnosno studenata koji se, uz opće uvjete iz članka 5. ove Odluke, obrazuju za zanimanja koja su deficitarna na području Općine Dobrinj odnosno otoka Krka odnosno Primorsko-goranske županije temeljem liste deficitarnih zanimanja koju, sukladno potrebama gospodarstva i na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđuje Općinski načelnik za pojedinu školsku odnosno akademsku godinu.

Općinski načelnik, može na temelju ove Odluke, sklopiti s gospodarskim subjektima ili predstavnicima istih, ugovor o zajedničkom stipendiranju kojim ugovorom će ugovorne strane među sobom urediti obveze stipendiranja.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 9.

Općinski načelnik raspisuje i objavljuje natječaj za dodjelu stipendija početkom školske/akademske godine.

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na web stranici i oglasnim pločama Općine Dobrinj, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Članak 10.

Sadržaj natječaja:

- naziv tijela koje objavljuje natječaj,

- naznaku uvjeta za dodjelu stipendija,

- visinu iznosa prema vrsti stipendija,

- listu deficitrarnih zanimanja,

- prilozi koji se prilažu uz zahtjev,

- naziv tijela kojem se zahtjevi podnose,

- rok za podnošenje zahtjeva,

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja.

Članak 11.

Zahtjevu za dodjelu stipendije, ovisno o vrsti stipendije, prilažu se slijedeći prilozi:

- preslika domovnice,

- potvrda o prebivalištu (izvornik ne stariji od 30 dana),

- potvrda o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu (izvornik ili ovjerena preslika od strane ustanove),

- svjedodžba o uspjehu u posljednjoj godini školovanja za učenike i studente prve godine studija odnosno za ostale studente prijepis ocjena s prethodne godine studija,

- priznanja, diplome i potvrde o rezultatima sa takmičenja iz prethodne godine,

- opis doprinosa i uloge kandidata u području za koje se prijavljuje i načina na koji doprinosi lokalnoj zajednici,

- preslika rješenja Centra za socijalnu skrb,

- potvrda poslodavatelja o ukupno isplaćenoj plaći u posljednja tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnijeta prijava, za sve zaposlene članove domaćinstva,

- izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za istinitost podataka,

- potvrdu fakulteta o ulasku u 25posto najboljih studenata studija u prethodnoj akademskoj godini,

- drugu dokumentaciju koju je ovlašteno zatražiti Povjerenstvo po pregledu zahtjeva na natječaj.

Članak 12.

Provedbu natječajnog postupka provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od predsjednika i dva člana, a imenuje ga Općinski načelnik.

Članak 13.

Općinski načelnik, na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva o izboru učenika odnosno studenta za dodjelu stipendija donosi odluku o dodijeli stipendija.

Ukoliko zahtjev učenika odnosno studenta za određenom stipendijom nije potpun učeniku odnosno studentu dodijeliti će se stipendija prema uvjetima kojima učenik odnosno student udovoljava.

Protiv odluke Općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka, kandidat može podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku, sve u roku od 8 dana od dostave odluke o dodjeli stipendija.

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u prijemnoj pisarnici Općine Dobrinj.

Odluka po prigovoru mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena kandidatu u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Članak 14.

Na temelju pravomoćne odluke o dodjeli stipendija, Općinski načelnik sklapa sa odabranim učenikom odnosno studentom ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku godinu za koju je kandidat podnio prijavu.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka posebno sadrži podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije, način isplate i rok na koji je ugovor sklopljen, odredbe o vraćanju stipendije, mjesto i datum zaključenja ugovora te potpis obiju ugovornih strana.

IV. GUBITAK PRAVA NA ISPLATU STIPENDIJA

Članak 15.

Ugovor o dodjeli stipendije raskida se uz obavezu povrata primljene stipendije u slučaju:

- samovoljnog prekida obrazovanja u tijeku školske/akademske godine,

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo,

- ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj, a koji podaci su bili temelj za dodjeljivanje stipendije.

Ugovor o dodjeli stipendije raskida se bez obveze povrata primljene stipendije u slučaju promjene prebivališta (preseljenja izvan područja općine Dobrinj).

U slučajevima utvrđenim u stavku 1. i 2. ovog članka Općina Dobrinj jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.

Ugovor o dodjeli stipendije prestaje važiti završetkom obrazovnog programa školske/akademske godine za koju je primljena stipendija.

Članak 16.

Korisnik stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i korisnik stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dužan je prijaviti se Zavodu za zapošljavanje u roku od mjesec dana po završetku obrazovanja, a u roku od šest mjeseci dostaviti potvrdu o zaposlenju ili potvrdu o redovitom prijavljivanju na Zavod za zapošljavanje za zanimanje za koje se obrazovao, u protivnom je dužan vratiti isplaćenu stipendiju u cijelosti.

Rok iz stavka 1. ovog članka može se u opravdanim slučajevima produžiti o čemu odluku donosi Općinski načelnik.

Korisnik stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i korisnik stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dužan je po zasnovanom radnom odnosu biti zaposlen u zanimanju za koje se obrazovao najmanje tri godine, u razdoblju od pet godina od završetka obrazovanja, u protivnom je dužan vratiti isplaćenu stipendiju u cijelosti.

Korisnik stipendije je dužan dva puta na godinu tijekom razdoblja iz prethodnog stavaka odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjena, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj dostaviti dokaz kojim dokazuje činjenice odnosno promjene iz prethodnog stavka.

Članak 17.

U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom, zbog kojih bi korisnik stipendije bio onemogućen ispunjavati ugovorom preuzete obveze, dužan je u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, obavijestiti Općinskog načelnika, uz podnošenje odgovarajućih dokaza, koji ugovorne obveze stipendista može uskladiti s novonastalim okolnostima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Korisnici stipendije su obvezni dati volonterski doprinos lokalnoj zajednici sukladno odluci Općinskog načelnika.

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendijama Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/06, 37/08 i 32/11).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-29/23

Ur. broj: 2142-04-01-12-2

Dobrinj, 16. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr