SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

117.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 18. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 5. listopada 2012. godine (KLASA: 342-01/ 12-02/37, URBROJ: 2170/1-07/7-12-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje
plaže Balustrada, Grad Crikvenica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica, koja uključuje gospodarske djelatnosti:

. Iznajmljivanje ležaljki - 600 komada,

. Iznajmljivanje suncobrana - 300 komada,

. Lako uklonjivi objekti za ugostiteljstvo do 12 m2 - 3 komada,

. Lako uklonjivi objekti za trgovinu do 12 m2 - 8 komada,

. Objekti za ugostiteljstvo do 50 m2 - 3 komada,

. Osmatračnica za nadzornika plaže - 1 komad,

. Zona montažno-demontažne pozornice - 2 komada,

. Montažne nadstrešnice/pergole - 1 komad,

. Dizalica/platforma za bungee jumping - 1 komad,

. Aquapark za djecu - 1 komad,

. Sunčalište za kupače - 1 komad,

. Bungee trampolin - 1 komad,

. Sportski tereni/multifunkcionalne površine - 3 komada,

. Vodeni tobogan s bazenom - 1 komad,

. Iznajmljivanje pedalina i ostalih nemotornih vozila za rekreaciju,

. Usluge masaže.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Crikvenici.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena plaža Balustrada, Grad Crikvenica.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz dijela k.č. 9191/1, k.o. Crikvenica, koja je Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Crikvenici upisana kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 37.450 m2, od čega kopneni dio iznosi 11.747 m2, a morski dio 25.703 m2. Od kopnenog dijela 2.152 m2 je dio kopna koji otpada pod terasu.

Karakteristične točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

Br. Točke

Y

X

1

5475625,47

5003584,71

2

5475645,19

5003590,74

3

5475657,29

5003597,78

4

5475657,45

5003595,97

5

5475659,13

5003581,53

6

5475701,31

5003509,19

7

5475730,37

5003461,30

8

5475745,99

5003439,38

9

5475764,38

5003420,42

10

5475774,64

5003411,25

11

5475802,51

5003388,25

12

5475839,67

5003341,79

13

5475878,10

5003293,65

14

5475858,61

5003277,37

15

5475847,78

5003266,52

16

5475843,43

5003260,30

17

5475827,60

5003256,68

18

5475792,47

5003229,92

19

5475681,71

5003377,60

20

5475562,06

5003543,59

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na Katastarski plan u mjerilu 1 : 1000 izrađen od trgovačkog društva Granova d.o.o., u kolovozu 2012. godine. Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 15 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 198.010,00 kuna (slovima: stodevedesetosamtisućadeset kuna).

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku, i to:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

* izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

* račun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

* ovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

* podatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

* podatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

* RS-m obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude;

* izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

* izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

* izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

* izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

* izjavu o ponuditelja o preuzimanju obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari.

2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3. Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. stavak 1., 2., 3. i 4. ove Odluke, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti iz članka 8. ove Odluke.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

* postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

* plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

* prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

* iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

* iznos planirane ukupne investicije,

* izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

* procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

* podatke o ostvarenoj dobiti odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini,

* iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

* broj planiranih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5. Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5,00% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

6. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja.

7. Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti, a sve sukladno idejnom projektu br. 9G/12 izrađenom u srpnju 2012. investitora Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

8. Prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra (idejno rješenje).

9. Rekapitulacijski list.

10. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

POSEBAN UVJET

Članak 6.

Po izvršnosti lokacijske dozvole, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora

o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz stavka 1. ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ukoliko odabrani ponuditelj u propisanom roku od dvije godine od odluke o odabiru ponuditelja ne ishodi garanciju iz stavka 1. ovoga članka, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 90 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža Balustrada - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/ 06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prema slijedećim kriterijima:

. ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja

prema studiji gospodarske opravdanosti 25%

. ponuđena visina stalnog dijela koncesijske

naknade 20%

. prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini 15%

. ostvarena dobit odnosno dohodak prije

oporezivanja uvećano za amortizaciju u

prethodnoj godini 15%

. ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske

naknade 10%

. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za

koju traži koncesiju 10%

. broj planiranih radnih mjesta 5%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Formule i način izračuna:

a) Koef. ukupne investicije:

25% x ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koef. stalnog dijela koncesijske naknade:

20% x ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

c) Koef. prihoda od redovne djelatnosti:

15% x prihoda od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

najviši prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

d) Koef. ostvarene dobiti:

15% x ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

najviši iznos ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

e) Koef. promjenjivog dijela koncesijske naknade:

10% x ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

f) Koef. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti:

10% x broj godina obavljanja djelatnosti

najveći broj godina

g) Koef. broja planiranih novootvorenih radnih mjesta:

5% x ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

najveći ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 9.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, Idejni projekt uređenja plaže Balustrada te Nacrt ugovora o koncesiji, a može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Slogin kula 2, Rijeka radnim danom od 8 do 16 sati u sobi 309, III. kat.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 10.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, a potom uspoređuju zaprimljene

ponude s obveznom dokumentacijom iz članka 5. ove Odluke te se utvrđuje sposobnost ponuditelja.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo za koncesije pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istih.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 25. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, u roku od 60 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, koja je konačna po dostavi lokacijske dozvole, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

* Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

* Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju, posjetitelja plaže i njihovih stvari,

* Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,

* Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 12.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-28

Rijeka, 25. listopada 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=805&mjesto=00001&odluka=117
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr