SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 HTML

Općina Dobrinj

8.

Na osnovi stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst 82/04 i 110/04 - Uredba), te članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 14. listopada 2004., donjelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Dobrinj:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Dobrinj,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Dobrinj, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblje

- javna rasvjeta

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevinske čestice, a na temelju Rješenja o komunalnom doprinosu kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, koji je nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Dobrinj izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dobrinj za tekuću godinu,

- Obvezu Općine Dobrinj o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekta i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava.

Članak 4.

Komunalnim doprinosom nisu obuhvaćeni troškovi priključka na objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Vlasnik građevinskog zemljišta plaća troškove priključivanja na objekte i uređaje komunalne infrastrukture neposredno nositelju izvedbe priključka.

Članak 5.

Izvori financiranja za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih objekata i uređaja su sljedeći:

- Komunalni doprinos što ga plaćaju vlasnici građevinskog zemljišta za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih.

- Komunalni doprinos što ga plaćaju korisnici, koji naknadno zatraže priključenje na komunalne objekte i uređaje komunalne infrastrukture, a nisu prethodno sudjelovali u troškovima izgradnje komunalnih objekata i uređaja.

- Komunalni doprinos što ga plaćaju vlasnici za poboljšanje komunalnog standarda

- Proračun Općine Dobrinj na temelju godišnjih srednjoročnih i dugoročnih programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta

- Donacije

- Ostali izvori utvrđeni posebnim zakonima

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Pojedinačno učešće u financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovisno je o sljedećim kriterijima:

1. Obujmu građevine u m3

2. Lokaciji građevine, odnosno zone kojoj građevinsko zemljište pripada

3. Vrijednosti m3 građevine

Članak 7.

Komunalni doprinos plaća se po prostornom metru prema stvarnom obujmu građevine.

Obujam građevine obračunava se u skladu s Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine« broj 23/00).

Za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos obračunava se po m2 tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine u toj zoni.

Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, uz zapreminu zatvorenog dijela neke građevine uračunavaju se i loggie, natkrivene terase, odnosno dijelovi terasa, trijemovi, natkriveni prolazi i drugi dijelovi te građevine koji nisu zatvoreni ali su natkriveni i omeđeni prema van.

Zapremina otvorenih dijelova građevina iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u m3 kao stvarna zapremina tih prostora do visine jedan metar od gornje kote njihovog poda, te odgovara stvarnoj tlocrtnoj površini u m2 poda tih prostora ili dijelova prostora koji su natkriveni.

U obujam građevine ne obračunavaju se:

- balkoni i natkrivene terase

- strehe, vijenci i drugi krovni istaci

- otvorena vanjska stubišta i vanjske rampe, nadstrešnice iznad ulaza do 6,00 m2 površine poda natkrivenog prostora (u slučaju veće natkrivene površine računa se samo razlika u površini)

- konstrukcija građevine ispod gornje kote površine poda prema tlu, odnosno ispod završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine

- dijelovi vanjskih zidova i stropova građevine koji se nalaze ispod površine zemlje od vertikalne i horizontalne izolacije prema van (uključivo hidroizolacija)

- temelji odnosno temeljna konstrukcija

- dimnjaci i ventilacije na krovu

- konstruktivne i oblikovne istake ili udubine na vanjskim površinama

- rasvjetne, dimne i ventilacijske kupole

- podrumska i druga okna

Članak 8.

U Općini Dobrinj utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

I. ZONA obuhvaća naselja Šilo, Klimno, Soline i Čižići

- Dijelove naselja udaljeni do 200 m od mora

izdvojene građevine ili kompleksi koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naseljima obuhvaćenim ovom zonom.

II. ZONA : obuhvaća naselja Šilo, Klimno, Soline i Čižići

- Dijelovi naselja udaljeni preko 200 m od mora

- Izdvojene građevine ili kompleksi koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naseljima obuhvaćenim ovom zonom.

III. ZONA

- Naselja Polje, Gornja i Donja Hlapa, Žestilac i Dobrinj

- Izdvojene građevine ili kompleksi koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naseljima obuhvaćenim ovom zonom.

IV. ZONA

- Sva ostala naselja i građevinska područja

- Izdvojene građevine ili kompleksi koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naseljima obuhvaćenim ovom zonom.

Koeficijent za obračun komunalnog doprinosa po pojedinim zonama su slijedeći:

I. Zona ima koeficijent 0,844

II. Zona ima koeficijent 0,633

III. Zona ima koeficijent 0,422

IV. Zona ima koeficijent 0,316

Članak 9.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 189,50 kn/m3, a bazirana je na podatku o etalonskoj cijeni građenja u RH koja iznosi 5.307,83 kn/m2, što po m3 iznosi 1.895,00 kn/m3.

U slučaju promjene etalonske vrijednosti automatizmom se mijenja i cijena koštanja i cijena koštanja m3, građevine i to u onom postotku za koliko je promijenjena etalonska vrijednost m3 građevine.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

za prvu zonu - iznos kom. dop. 159,93 kn/m3

- javne površine 30,00 kn

- nerazvrstane ceste 80,00 kn

- groblje 20,93 kn

- javna rasvjeta 29,00 kn

za drugu zonu - iznos kom. dop. 119,95 kn/m3

- javne površine 20,00 kn

- nerazvrstane ceste 60,00 kn

- groblje 15,95 kn

- javna rasvjeta 4,00 kn

za treću zonu - iznos kom. dop. 79,96 kn/m3

- javne površine 15,00 kn

- nerazvrstane ceste 35,00 kn

- groblje 9,96 kn

- javna rasvjeta 20,00 kn

za četvrtu zonu - iznos kom. dop. 59,88 kn /m3

- javne površine 10,00 kn

- nerazvrstane ceste 25,00 kn

- groblje 4,88 kn

- javna rasvjeta 20,00 kn

Članak 10.

Ukoliko se rekonstruira postojeći objekat, tada se komunalni doprinos plaća samo na povećanu zapreminu građevine.

Članak 11.

Svaku prenamjenu prostora, odstupanja u izgradnji kao i izgradnju građevinskog objekta bez građevinske dozvole i rješenja o sudjelovanju u financiranju izgradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata i uređaja, korisnik je dužan prijaviti Općini Dobrinj i Županijskoj ispostavi za građevinske poslove u Krku, koja mu je izdala građevinsku dozvolu.

Na temelju prijave korisnika, Općina Dobrinj će izdati rješenje o visini komunalnog doprinosa, sukladno kriterijima za prijavljenu razliku.

Općina Dobrinj ima pravo uvida u stvarno izvedeno stanje.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 12.

Iznos komunalnog doprinosa se uplaćuje na žiroračun Općine Dobrinj odjednom za doprinos do 30.000,00 kn ili najviše u tri obroka za veće iznose.

Obveza plaćanja za manje iznose nastaje u roku 15 dana po konačnosti rješenja.

Kod obročne uplate obveza uplate I rate nastaje u roku od 15 dana po konačnosti rješenja.

Obveza uplate II. i III. rate nastaje u roku 30, odnosno 60 dana računajući od dana isteka roka za uplatu I rate.

Ukoliko se radi o gradnji objekta , koji su od posebnog interesa ili značaja za općinu Dobrinj, tada se može dogovoriti obročno plaćanje i na duži rok, no ne duži od dvije godine.

Odluku o tome donosi Vijeće Općine Dobrinj.

Na neisplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 13.

Obveze plaćanja komunalnog doprinosa potpuno su oslobođeni objekti čiju gradnju financira Općina Dobrinj, a djelomično su oslobođeni objekti koje sufinancira Općina Dobrinj.

Iznimno, za sve ostale slučajeve koji mogu u potpunosti ili djelomično biti oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa,

sukladno socijalnom ili razvojnom programu Općine Dobrinj, te za pojedinačne slučajeve Općinsko vijeće donosi posebnu odluku temeljem sljedećih kriterija:

1. Za stambeni i poslovni objekat obujma do 600 m3 odobrava se popust od 70 %, a na razliku obujma za navedene objekte koji su obujma preko 600 m3 plaća se cijena bez popusta za:

a) stanovnike Općine Dobrinj koji su svojim radom i drugim doprinosima bitno pridonijeli izgradnji infrastrukture putem samodoprinosa u bivšim mjesnim zajednicama, a imaju minimalno 20 godina stalni boravak na području Općine Dobrinj

b) stanovnici kojima su u trenutku rođenja roditelji živjeli na području Općine Dobrinj

c) ovo pravo može se koristiti samo jednom, mogu ga koristiti i djeca čiji roditelji zadovoljavaju spomenute kriterije pod stavkom a) ili b) a sami imaju prijavljen ukupni boravak na otoku Krku najmanje 10 godina

d) ako korisnik olakšice iz prethodnih stavaka proda objekat ili građevinsko zemljište u roku od 10 godina, dužan je platiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa.

2. Za objekte isključivo poslovne namjene.

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 14.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 13. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Dobrinj iz sredstava poreznih prihoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom primjene ove odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 1a/02 i 16/04).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-21/27

Ur. broj: 2142-04-04-01-2

Dobrinj, 26. listopada 2004.

Predsjednik
Vijeća Općine Dobrinj
Neven Komadina, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr