SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

16.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 18. listopada 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 04, 14/06 i 38/09) - u daljnjem tekstu: ciljane Izmjene i dopune PPUO.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 2.

Pravna osnova za izradu ciljanih Izmjena i dopuna PPUO utvrđena je člankom 26. i člankom 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

Nositelj izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

III. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 3.

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna PPUO pristupit će se zbog:

- redefiniranje načina i uvjeta gradnje u pojasu do 70 metara od obalne crte u građevinskom području naselja unutar obuhvata UPU 1 Malinska, Radići,

- redefiniranja izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja GP-7 Kremenići, Žgombići i GP-10 Sveti Ivan, Sveti Anton, te kao posljedica ukidanje obvezne izrade planova užeg područja (UPU 5 i UPU 6),

- redefiniranja razgraničenja površina sportsko - rekreacijske namjene / uređene plaže R2-7 i sportskog centra R1- 5 u Portu,

- preciznijeg određivanja uvjeta za posrednu i neposrednu provedbu na površinama uređenih plaža,

- definiranja mogućnosti osiguranja potrebnog broja parkirališno - garažnih mjesta izvan građevne čestice kod rekonstrukcije postojećih građevina unutar jezgre naselja Malinska, a u skladu s odredbama UPU 1 Malinska, Radići.

Ostali dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 i 38/09) se ne mijenjaju.

IV. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 4.

Obuhvat ciljanih Izmjena i dopuna PPUO podrazumijeva izmjene navedene u članku 3. ove Odluke, temeljem kojih će se elaborat Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica izmijeniti u odgovarajućim dijelovima tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje), grafičkog dijela (kartografski prikazi) te obveznih priloga (Obrazloženje).

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 5.

Područje Općine Malinska - Dubašnica obuhvaća područje sjeverozapadnog dijela otoka Krka, površine 81,56 km2 ili 8.156 ha, od čega 4.367 ha otočkog dijela otoka Krka i 3.789 ha pripadajućeg morskog akvatorija. Općina Malinska - Dubašnica graniči na sjeveru s Općinom Omišalj, na istoku s Općinom Dobrinj te na jugu s Gradom Krkom.

Područje Općine bilježi stalan porast broja stanovnika, 1991.g. broj stalnih stanovnika iznosio je 2.161, 2001.g. 2.726 stanovnika, dok ukupan broj stanovnika po popisu 2011.g. iznosi 3.142. Izneseni podaci upućuju na ubrzano naseljavanje kojem prethodi intenzivna izgradnja, koja je nastala kao rezultat stalnog mehaničkog priliva stanovnika.

Na području Općine prisutan je velik broj stanova za povremeno stanovanje (od ukupno 7.411 stambenih jedinica po popisu iz 2011. godine 1.604 su za stalno stanovanje).

Područje Općine Malinska - Dubašnica nalazi se unutar Zaštićenog obalnog područja mora.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 6.

Cilj izrade ciljanih izmjena i dopuna PPUO je redefiniranje pojedinih planskih odrednica kako bi se unutar obuhvata UPU 1 Malinska, Radići omogućila željena rekonstrukcija građevina u pojasu do 70 metara od obalne crte te kako bi se dala mogućnost osiguranja potrebnog broja parkirališno - garažnih mjesta izvan građevne čestice za građevine u jezgri Malinske. Također, ovim bi se izmjenama omogućila neposredna provedba PPUO unutar GP- 7 Kremenići, Žgombići i GP-10 Sveti Ivan, Sveti Anton. Nadalje, omogućila bi se realizacija željenih sadržaja na uređenim plažama unutar područja koja su obuhvaćena planovima užih područja, kao i realizacija pratećih sadržaja na površini sportsko - rekreacijske namjene u Portu.

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu ciljanih izmjena i dopuna PPUO nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Prostorni plan uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 i 38/09).

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje ciljanih izmjena i dopuna PPUO izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/ 08, 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska - Dubašnica.

Zbog činjenice da je ovim ciljanim izmjenama i dopunama PPUO predviđena samo izmjena pojedinih dijelova Odredbi za provođenje u dijelu unutar građevinskog područja naselja, odnosno omogućavanje neposredne provedbe plana izmjenom odgovarajućeg kartografskog prikaza, nije predviđeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade ciljanih izmjena i dopuna PPUO iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Kartografski prikazi ciljanih izmjena i dopuna PPUO će biti izrađeni na podlozi na kojoj je izrađen Prostorni plan uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 i 38/09).

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade ciljanih izmjena i dopuna PPUO će se zatražiti samo od:

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

XI. ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 11.

Za izradu ciljanih izmjena i dopuna UPU utvrđuju se slijedeći rokovi:

- izrada Nacrta prijedloga, utvrđivanje Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna PPUO za javnu raspravu: u roku od 10 dana od početka izrade plana,

- javna rasprava: 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi, izrada Nacrta konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna i utvrđivanje Konačnog prijedloga plana: u roku od 10 dana od završetka javne rasprave.

XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna PPUO nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 i 38/09).

XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 13.

Sredstva za izradu ciljanih izmjena i dopuna PPUO osigurati će se iz sredstava proračuna Općine Malinska - Dubašnica.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Nadležno tijelo nositelja izrade ciljanih izmjena i dopuna PPUO obvezuje se da u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke:

- sukladno članku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO,

- sukladno članku 79. Zakona dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji.

Klasa: 350-02/12-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-4

Malinska, 18. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=804&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr