SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
OPĆINA LOVRAN

20.

OPĆINA LOVRAN, Lovran, Šetalište m. Tita 41, OIB 38513636075, zastupana po općinskom načelniku Emilu Gržinu, dipl. oecc., (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade Plana) i

LOVRAN PROMET d.o.o., Strossmayerov Trg 8, Zagreb, OIB 85998737803, kojeg zastupa direktor Matti Viljo Jaakko Harkko i LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Maršala Tita br. 198, Opatija, OIB 15573308024, koje zastupaju predsjednik uprave Igor Šehanović i član uprave Robert Ferlan (oboje u daljnjem tekstu: Investitori/Osiguravatelji sredstava za izradu Plana), sklapaju sljedeći

UGOVOR
o financiranju izrade Drugih izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1)

Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi financiranja izrade Drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1), (u daljnjem tekstu: Plan), sukladno članku 136. stavku 5. Zakona o prostorom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članku 13. Odluke o izradi Drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 45/11 i 13/12), (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi Plana).

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju:

- da su Investitori/Osiguravatelji sredstava za izradu Plana izrazili namjeru i spremnost da u cijelosti financiraju izradu Plana, u cilju realizacije vlastitih programa gradnje na nekretninama u njihovom vlasništvu i raspolaganju,

- da je Općinsko vijeće Općine Lovran donošenjem Odluke o izradi Plana, iz članka 1. ovog Ugovora, prihvatilo da izradu Plana u cijelosti financiraju Investitori/Osiguravatelji sredstava za izradu Plana,

- da su Investitori/Osiguravatelji sredstava za izradu Plana, odabrali izrađivača Plana i izradu Plana ugovorili s Centrom za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Odranska br. 2, Zagreb.

Članak 3.

Ovim ugovorom Nositelj izrade Plana se obvezuje donijeti Plan, na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i važećim provedbenim propisima te provoditi radnje koje su mu po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji povjerene u nadležnost, a naročito:

- u svom sjedištu omogućiti uvid u Plan te davati potrebna stručna obrazloženja rješenja Plana Investitoru/ Osiguravatelju sredstava za izradu Plana, javnosti i drugim sudionicima u svim fazama njegove izrade,

- u suradnji s Izrađivačem plana odlučiti o stručnim rješenjima koja proizlaze iz dokumentacije i zahtjeva nadležnih tijela,

- obavještavati javnost, Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana i druge sudionike u postupku izrade/donošenja Plana te voditi drugu potrebnu korespondenciju,

- brinuti o rokovima izrade Plana utvrđenim Zakonom o prostorom uređenju i gradnji i Odlukom o izradi Plana, na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana.

Članak 4.

Investitori/Osiguravatelji sredstava za izradu Plana temeljem ovog ugovora obvezuju se aktivno sudjelovati u izradi Plana iznošenjem svojih programa/prijedloga Nositelju izrade Plana.

Program/prijedlog Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana mora biti utemeljen na Odluci o izradi Plana te pozitivnim propisima koji reguliraju područje prostornog planiranja/uređenja i na prostornim planovima šireg područja, u protivnom ne obvezuje Izrađivača Plana i Nositelja izrade Plana.

Nositelj Izrade Plana ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana u pogledu konačnih rješenja namjene i uvjeta izgradnje koji će biti definirani Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom.

Članak 5.

Investitori/Osiguravatelji sredstava za izradu Plana u cijelosti snose troškove izrade Plana, a ugovorenu naknadu za izradu Plana isplaćivat će neposredno Izrađivaču Plana, u iznosima i na način reguliran ugovorima o izradi Plana, zaključenim s Centrom za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb. Ugovori o izradi Plana prilažu se ovom ugovoru.

Članak 6.

U slučaju da uslijed objektivnih okolnosti budu produženi rokovi za izradu i donošenje Plana utvrđeni Odlukom o izradi Plana, ugovorne strane su suglasne da se rokovi računaju prema novonastalim okolnostima, bez potrebne izmjene ovog ugovora.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da izrađena i usvojena Planska dokumentacija u potrebnom broju primjeraka pripada Nositelju izrade Plana.

Članak 7.

Sve sporove nastale temeljem ovog ugovora ugovorne strane rješavat će mirnim putem, u protivnom utvrđuje se nadležnost suda u Opatiji.

Na sve ostale odnose koje ovaj ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u osam (8) istovjetnih primjeraka, od kojih tri (3) zadržava Nositelj izrade Plana, po dva (2) primjerka zadržavaju Investitori/Osiguravatelji sredstava za izradu Plana, a jedan (1) primjerak dostavlja se Izrađivaču plana.

Članak 9

Ovaj ugovor objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/05

Ur. broj: 2156/02-02-12-8

Lovran, 26. lipnja 2012.

INVESTITORI/OSIGURAVATELJI NOSITELJ
SREDSTAVA: IZRADE PLANA:

LOVRAN PROMET d.o.o. OPĆINA LOVRAN

Direktor Općinski načelnik

Matti Viljo Jaakko Harkko Emil Gržin, dipl.oecc.

LIBURNIA RIVIERA
HOTELI d.d.

Predsjednik uprave

Igor Šehanović

Član uprave

Robert Ferlan

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr