SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
OPĆINA ČAVLE
24

23.

Na osnovi stavka 1., točke 1., članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04), te članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 28. listopada 2004., donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih
i oborinskih voda u Općini Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti priključenja građevina i obveza priključenja vlasnika građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Čavle.

Uvjeti priključenja iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

- postupak priključenja

- tehničko-tehnološke uvjete priključivanja

- rokovi za pojedine priključke

- naknada za priključenje

- način plaćanja naknade

- kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 2.

Vlasnik građevine podnosi zahtjev za priključenje građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju otpadnih i oborinskih voda trgovačkom društvu koje obavlja komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom te odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području Općine Čavle.

Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka i podnositelj zahtjeva zaključiti će Ugovor o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kojim će odrediti tehničke uvjete, rok izvedbe i cijenu troškova priključenja.

Naknada za priključenje prihod je proračuna Općine Čavle i uplaćuje se na račun Općine Čavle, a namijenjena je za

financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Članak 3.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanje građevine prema Zakonu o gradnji.

III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom izvršiti će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- vodoopskrbni priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- križanje vodovodnih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija struje i telefona

- uređaj za povećavanje pritiska vode kojeg o svom trošku postavlja i održava vlasnik postavlja se na nekretnini vlasnika i mora biti odvojen od javne vodovodne mreže

- uređaj za smanjenje pritiska vode postavlja se iza vodomjernog okna na kućnoj instalaciji

- priključenje se u pravilu izvodi na javnoj površini putem priključnog šahta uz obvezu ugradnje brojila utroška vode za svaku stambenu i poslovnu jedinicu u građevini zasebno.

Članak 5.

Priključenje građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda izvesti će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- priključak na javni sustav odvodnje otpadnih voda izgrađuje se od vodonepropusnog materijala

- svi otpusni kanali moraju biti izgrađeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost

- minimalni profil priključnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je 1 150 mm

- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama izvodi se u pravilu ispod instalacija za vodu

- priključenje se izvodi putem priključnog šahta koji moraju biti opremljeni lijevano željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički kanalizacijski priključak

- u trenutku priključenja građevine na javni sustav odvodnje postojeće septičke jame moraju biti sanirane i stavljene izvan upotrebe.

Članak 6.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se trgovačko društvo koja obavlja komunalnu djelatnost priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju otpadnih i oborinskih voda da internim aktom detaljnije utvrdi tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu, te u skladu s tim obavlja priključenja i nadzor nad izvedbom priključaka.

IV. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 7.

Vlasnik građevine odnosno investitor plaća cijenu stvarnih troškova rada i materijala utrošenih za komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe priključka, na temelju Ugovora i priloženog troškovnika radova koji mora sadržavati troškove sanacije javne površine.

Članak 8.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

V. NADZOR

Članak 9.

Komunalno društvo provodi kontrolu da li su pojedini objekti priključeni na komunalnu infrastrukturu sukladno ovoj Odluci.

Jedinstveni Upravni odjel Općine Čavle obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke te može u slučaju nepriključenja donijeti Rješenje o obvezi priključenja građevine, kao i pokrenuti prekršajne postupke za prekršaje u svezi ne priključivanja građevine na komunalnu infrastrukturu prema propisanim tehničko-tehnološkim uvjetima.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 10.

Globom u iznosu od 1.000,0 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

- ako priključi građevinu na javni sustav opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda protivno uvjetima određenim Ugovorom o priključenju,

- ako priključi građevinu na javni sustav opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda protivno tehničko-tehnološkim uvjetima određenim u članku 3. i 4. ove Odluke,

- ako ne priključi građevinu na javni sustav odvodnje otpadnih voda časom izgrađenosti građevine, odnosno časom izgradnje komunalne infrastrukture na njihovom području.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« PGŽ broj 1/03).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ, s time da odredbe kojima se propisuje priključenje građevina na javni sustav odvodnje otpadnih voda stupaju na snagu danom izgradnje kanalizacijskog sustava na području Općine Čavle.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2170-03-04-01-6

Čavle, 28. listopada 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Damir Stilinović, dipl. ing. str., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=104&mjesto=10008&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr