SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
OPĆINA ČAVLE
24

20.

Temeljem članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o priključenju na plinovodni sustav

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se priključenje na plinovodni sustav Općine Čavle te prava i obveze distributera i kupaca plina.

Članak 2.

Djelatnost proizvodnje i distribucije plina, za područje Općine Čavle, temeljem Ugovora o koncesiji, vrši kao koncesionar - distributer plina (nastavno distributer) trgovačko društvo AMGA ADRIA d.o.o., korištenjem vlastitog sustava plinovoda.

Distributer ima obvezu, svojim sredstvima, sagraditi plinski distributivni sustav, dužan je isti održavati (redovne i izvanredne investicije, renoviranje i proširenje plinovodnog sustava), te trajno i nesmetano vršiti uslugu distribucije plina kupcima plina.

Distributer je nadalje nadležan za upravljanje, nadzor i razvoj, distribucijskog sustava, provođenje tehničkih i sigurnosnih propisa, kao i za usklađivanje djelovanja distribucijskog sustava s transportnim sustavom te pružanje usluga distribucijskog sustava.

Članak 3.

Djelatnost distribucije plina distributer plina obavlja korištenjem distribucijskog sustava plinovoda:

a) od mjesta ulaska sirovine za proizvodnju miješanog plina do točke isporuke krajnjim kupcima kod distribucije miješanog plina

b) od primopredajnih redukcijskih stanica na kojima preuzima prirodni plin od transportera do točke isporuke krajnjim kupcima, kod distribucije prirodnog plina

Distribucijski sustav plinovoda u smislu ove Odluke čine: distributivna plinska mreža, postrojenja i uređaji za proizvodnju miješanog plina kod distribucije miješanog plina, (niskotlačni) distributivni plinovodi s mjerno regulacionom i sigurnosnom opremom, kućni i industrijski priključci kao i ugrađeni uređaji i oprema na distribucijskom sustavu zaključno s brojilom (plinomjerom).

Točkom isporuke krajnjem kupcu, odnosno krajnjom točkom distribucijskog sustava plinovoda, smatra se izlaz brojila (plinomjera).

Članak 4.

Distribucijski sustav plinovoda i njima pripadajuća postrojenja i uređaje projektira, gradi i održava distributer plina.

Radove na projektiranju, izgradnji i održavanju distribucijskog sustava plinovoda distributer plina može povjeriti pravnim i fizičkim osobama registriranim i ovlaštenim za te djelatnosti.

Članak 5.

Distributer ima pravo koristiti nekretnine koje nisu u njegovom vlasništvu za postavljanje i održavanje mreža, odnosno sustava koji služe za prijenos i distribuciju plina, u skladu s posebnim propisima.

Pravne i fizičke osobe dužne su distributeru ili drugoj osobi po njezinu nalogu omogućiti pristup na njihove nekretnine na kojima su izgrađeni objekti, uređaji, mreža, odnosno sustav distributera radi njihovog pregleda i održavanja, te sječe drveća i drugog raslinja koje ugrožava ove objekte, uređaje, mrežu ili sustav.

Pravne i fizičke osobe dužne su distributeru ili drugoj osobi po njezinu nalogu omogućiti pristup mjernim uređajima koji se nalaze na njihovim nekretninama, te ne smiju sprječavati distributera da isključi mjerne uređaje ili druge uređaje plinovodnog sustava, u slučajevima predviđenim Zakonom, ovom odlukom te općim uvjetima distributera.

KUPCI I DISTRIBUTER PLINA

Članak 6.

Kupci plina su fizičke osobe (vlasnici stambenih i poslovnih objekata) i pravne osobe koje sa distributerom plina sklope ugovor o kupnji plina.

Kupci plina svoje stambene i poslovne objekte priključuju na plinovode na način i pod uvjetima koje, u skladu s ovom odlukom određuje distributer plina, i dužni su distributeru plina osigurati pravo služnosti zemljišta i objekta za polaganje i održavanje priključka.

Cijenu za plin kupci plaćaju distributeru.

Članak 7.

Distributer plina može preuzeti građenje i održavanje unutarnjih instalacija za potrebe kupca i u tu svrhu treba imati stručno osposobljene radnike.

Članak 8.

Distributer plina je obavezan kupcima trajno, kontinuirano i nesmetano isporučivati plin odgovarajuće kvalitete u skladu s plinskim standardima, a priključenjem novih kupaca na distribucijski sustav plinovoda ne smije se narušiti kvaliteta opskrbe postojećih kupaca.

Članak 9.

Distributer plina dužan je priključiti svakog kupca koji se nalazi na njegovom distribucijskom području, na njegov zahtjev, na temelju nepristranih i razvidnih mjerila ako postoji dovoljan kapacitet sustava, te ako su zadovoljeni tehnički i komercijalni uvjeti.

Stranka kojoj je odbijen pristup plinskom distribucijskom sustavu, ili koja ima prigovor na uvjete pristupa, može uložiti žalbu nadležnom tijelu.

Članak 10.

Distributer plina je odgovoran za održavanje distribucijskog sustava i dužan je radove održavanja, popravka i rekonstrukcije distribucijskog plinskog sustava izvoditi tako da se smanjenje ili prekid isporuke plina svede na najkraće vrijeme.

Distributer plina ima pravo obustaviti isporuku plina i naplatiti od kupca sve troškove u svezi obustave snabdijevanja i ponovnog priključenja u slijedećim slučajevima:

1. kad su unutarnje instalacije ili trošila priključeni na plinovodni sustav protivno propisima i tehničkim uvjetima,

2. kod kvara na unutarnjim plinskim instalacijama, kad nije moguće izvršiti popravak

3. kad kupac ne izvrši rekonstrukciju ili zamjenu unutarnjih instalacija ili trošila, iako je od strane distributera plina upozoren da je to potrebno, a postoji opasnost za sigurnost ljudi i imovine,

4. ako je instalirana snaga trošila veća od dozvoljene snage priključenja odobrene od distributera plina

5. kad kupac koji plin plaća po isporuci, nije platio dvije jednomjesečne obveze, odnosno dospjelu obvezu prema konačnom obračunu za potrošeni plin

6. kad kupac nije izmirio preuzete obveze prema ugovoru o plaćanju troškova za priključak - priključenje

7. kad se utvrdi nedostatak ili oštećenje plombe odnosno plinomjera, oštećenja drugih unutarnjih instalacija ili dimovodnih kanala,

8. kad kupac onemogući pristup ovlaštenim radnicima distributera plina do kućnog priključka i unutarnjih instalacija u svrhu pregleda i ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti

9. kad korisnik na kućnom priključku ili nedozvoljenoj blizini (sigurnosni razmak) izvodi radove ili izgradi objekt ili postavi visoke nasade neposredno uz kućni priključak

10. kad kupac vrši zahvate na plinskom priključku i na kućnim instalacijama, bez suglasnosti distributera

Distributer plina je dužan vršiti zamjenu plinomjera zbog periodičnog pregleda i obavljati redovitu kontrolu sukladno propisima o mjeriteljstvu. Ako kupac onemogući skidanje plinomjera distributer plina ima pravo odvojiti kućni priključak od plinovodnog sustava.

Članak 11.

Distributer plina će:

- poduzeti mjere zaštite od požara i eksplozije na distribucijskom sustavu plinovoda

- osigurati neprekidno dežurstvo radnika potrebne stručne spreme radi sprječavanja nekontroliranog izlaska plina i otklanjanja neposredne opasnosti

- prilikom zamjene plinomjera izvršiti pregled ispravnosti i nepropusnosti unutarnjih instalacija kupca

- očitavati plinomjer, fakturirati isporuke plina i naplaćivati potraživanja, od kupaca koji plin plaćaju po isporuci

Članak 12.

Distributer plina ne snosi odgovornost ako nastupi nemogućnost isporuke plina ili smanjenje količina plina koji se isporučuje, zbog više sile ili ako dođe do prekida u isporuci plina od strane transportera plina ili zbog zabrane uvoza plina ili ekonomskih mjera propisanih zakonom ili uredbom Vlade.

Članak 13.

Odgovornost distributera plina prema kupcima plina koji ne izvršavaju svoje obveze u pogledu plaćanja plina koji im je isporučen, ne postoji ni u slučaju da je distributeru plina, plin prestao isporučivati transporter plina ili mu je smanjio količinu isporučenog plina zbog neplaćanja plina.

Članak 14.

Cijenu plina određuje distributer temeljem Ugovora o koncesiji te pozitivnih propisa.

Distributer će formiranje cijena prema kupcima razraditi Tarifnim sustavom koji će djelovati u smjeru troškovno objektivnog tretmana kupaca i poticati energetski racionalnu potrošnju plina.

Članak 15.

Distributer će svojim općim aktima, a na temelju ove odluke i pozitivnih propisa, detaljnije urediti:

- uvjete za priključak i opskrbu kupaca plinom

- izdavanje energetske suglasnosti i uvjeta za priključak

- uvjete isporuke, ograničenja i prekide isporuke plina

- mjerne uređaje i način mjerenja isporučenog plina

Distributer će svojim općim aktom, sukladno pozitivnim propisima i odredbama Ugovora o koncesiji pobliže odrediti pitanja svojih prava i obveza i prava i obveza kupaca plina.

Opće akte iz prethodnog stavka distributer je obvezan objaviti u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na čijem području obavlja djelatnost distribucije plina.

Članak 16.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu plina), distributer plina može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od trideset dana, u kojem su kupci plina dužni izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Članak 17.

Distributer nadzire ispravnost izvedbe i stanje plinskog priključka, te se bez njegove suglasnosti ne dozvoljavaju ni

kakvi zahvati na plinskim instalacijama, kako na plinskom priključku, tako i na kućnim instalacijama. Instalacije izvedene bez suglasnosti distributera, isti neće preuzeti u redovnu eksploataciju, do pozitivnog rezultata atestiranja na teret kupca.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Distributer će najmanje jednom godišnje obavijestiti kupce o kretanjima i značajkama korištenja energije, te na prikladan način poticati i usmjeravati kupce prema učinkovitom korištenje energije i korištenju potencijala štednje.

Članak 19.

Kupci plina su dužni energiju koristiti u skladu s pravilima o učinkovitom korištenju energijom, o kojoj obavezi će distributer izvijestiti kupce prilikom zaključivanja ugovora o kupnji plina.

Članak 20.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2170-03-04-01-8

Čavle, 28. listopada 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Damir Stilinović, dipl. ing. str., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=104&mjesto=10008&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr