SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
GRAD VRBOVSKO
21

19.

Na temelju stavka 1. i 2. članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 25. listopada 2004. godine, donosi

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje
i odvoz komunalnog otpada u Gradu Vrbovskom

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak za obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Komunalna usluga) na području Grada Vrbovskog te kaznene odredbe.

Članak 2.

Komunalnim otpadom u smislu Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 151/03) smatra se otpad iz kućanstava i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a ne spada u industrijski otpad, ambalažni otpad, građevni otpad, električki i elektronički otpad, te otpadna vozila i otpadne gume.

II. POSTUPAK ZA OBVEZATNO KORIŠTENJE KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog obavlja trgovačko društvo »Komunalac« d.o.o. Vrbovsko sa sjedištem u Vrbovskom, Željeznička 1 (u daljnjem tekstu: komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obvezno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve pravne i fizičke osobe koje proizvode komunalni otpad na svim područjima Grada Vrbovskog.

Komunalno društvo dužno je postaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada, održavati ih u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novima, a redovitim ih pranjem treba održavati čistim i urednim.

Mjesto za postavljanje kontejnera, ako i oblik (zapremninu) kontejnera za pojedinu lokaciju određuje komunalno društvu, uz prethodnu suglasnost Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada takvim vozilom dužno je osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

Članak 5.

Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi komunalno društvo uz prethodnu suglasnost Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se tjedni raspored odvoza komunalnog otpada po pojedinim područjima (naselja, dijelovi naselja, ulice).

Intenzitet organiziranja odvoza komunalnog otpada na pojedinim područjima prilagođava se potreba, na način da broj postavljenih posuda za otpad bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene u intervalu između dva pražnjenja tih posuda.

Komunalno društvo dužno je Plan iz stavka 1. ovog članka javno objaviti.

Članak 6.

Vlasnik ili korisnik nekretnine (stana ili poslovnog prostora) kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika nekretnine (u daljnjem tekstu: vlasnik ili korisnik), podnosi obavijest o početku korištenja komunalne usluge komunalnom društvu iz članka 3. ove Odluke.

Komunalno društvo i podnositelj obavijesti zaključit će ugovor o korištenju komunalne usluge.

Komunalno društvo može odbiti zaključenje ugovora o korištenju komunalne usluge ako vlasnik ili korisnik nekretnine ne osigura da sastav otpada odgovara komunalnom otpadu prema članku 2. ove Odluke.

Članak 7.

Vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je započeti korištenje komunalne usluge u roku od 1 mjeseca:

- od početka isporuke komunalne usluge u naselju ili dijelu naselja, kada se isporuka komunalne usluge uvodi za naselje ili dijelove naselja u kojima se nije isporučivala,

- od završetka izgradnje građevine u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga,

- od početka korištenja ili stjecanja vlasništva stana ili poslovnog prostora u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga.

III. NADZOR

Članak 8.

Nadzor nad obveznim korištenjem komunalne usluge obavlja komunalni redar Grada Vrbovskog.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

- ako ne obavijesti komunalno društvo o početku korištenja usluge u rokovima iz članka 7. ove Odluke,

- ako se ne koristi komunalnom uslugom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe stavka 1. članka 79., članka 80., članka 81. i točke 59. i 62. stavka 1. članka 116. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« broj 4/98 i 16/98).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 363-02/04-01-12

Ur. broj: 2193-01-01/04-01

Vrbovsko, 25. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr