SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
GRAD VRBOVSKO
21

18.

Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 25. listopada 2004. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Gradu Vrbovskom i to:

- područja zone u gradu Vrbovskom,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine;

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa

- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

U Gradu Vrbovskom područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuju se ovisno o pogodnostima položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

ZONA

NASELJA

I.

Moravice, Severin na Kupi i Vrbovsko

II.

Bunjevci, Damalj, Dokmanovići, Dragovići, Gomirje, Gorenci, Hajdine, Hambarište, Jablan, Jakšići, Klanac, Lukovdol, Ljubošina, Močile, Nadvučnik, Presika, Rim, Stubica, Tomići, Tuk, Vučinići, Vučnik, Vujnovići, Vukelići i Zdihovo

III.

Blaževci, Carevići, Dolenci, Donji Vučkovići, Donji Vukšići, Draga Lukovdolska, Gornji Vučkovići, Gornji Vukšići, Kamensko, Liplje, Komlenići, Majer, Mali Jadrč, Matići, Milinari, Musulini, Osojnik, Petrovići, Plešivica, Plemenitaš, Podvučnik, Poljana, Radoševići, Radigojna, Rtić, Tići, Smišljak, Veliki Jadrč, Štefanci, Zaumol, Zapeć i Žakule

IV.

Brezova Poljana, Lesci, Međedi, Rabatić Poljana, Radočaj i Topolovica

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrijednosti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:


ZONA

Javne
površine

Nerazvrstane
ceste

Javna
rasvjeta

Groblja

Ukupan
iznos
kom.
doprinosa

I. zona

10,00

33,00

15,00

5,00

63,00

II. zona

9,00

27,00

10,00

8,00

54,00

III. zona

6,00

18,00

9,00

3,00

36,00

IV. zona

4,00

15,00

8,00

0,00

27,00

Kod gradnje i rekonstrukcije obiteljskih kuća, garaža i spremišta komunalni doprinos umanjuje se za 60%. Koje se građevine smatraju obiteljskim kućama propisano je propisima o građenju.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Članak 5.

Obveznik komunalni doprinos može platiti u 24 jednaka mjesečna obroka u roku dvije godine od dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa iz članka 4. ove Odluke, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 250kupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Na nepravodobno uplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na javne prihode prema Zakonu o kamatama (»Narodne novine«, broj 94/04).

V. PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Vrbovskog.

Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog može osloboditi djelomično do iznosa od 500bveze plaćanja investitore koji grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Grada Vrbovskog te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Sredstva za namirenje visine iznosa potpuno ili djelomično oslobođenog komunalnog doprinosa iz članka 9. ove Odluke, osigurat će se iz poreznih prihoda Proračuna Grada Vrbovskog.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 32/01).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 363-03/04-01-25

Ur. broj: 2193-01-01/04-1

Vrbovsko, 25. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr