SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
GRAD VRBOVSKO
21

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01), članka 31. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02), članka i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/ 01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 25. listopada 2004. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01.) u članku 22. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Ako se u radnom tijelu Gradskog vijeća zakazuje rasprave o pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće, a tiče se položaja srpske nacionalne manjine u Gradu Vrbovskom, o održavanju sjednice radnog tijela obavijestit će se Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Vijeće nacionalne manjine).

U slučaju iz stavka 2. ovog članka predstavnik Vijeća nacionalne manjine ima pravo sudjelovati u raspravi na sjednici radnog tijela Gradskog vijeća, bez prava odlučivanja.«

U radnim tijelima Vijeća Srbi imaju pravo na zastupljenost razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu odnosno Gradskom vijeću.»

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Odbor za međunacionalne odnose ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik i dva člana biraju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, a dva člana na prijedlog Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog.«

Članak 3.

Iza članka 52. dodaje se nova glava VI.a te članci 52 a., 52b. i 52.c koji glase:

»VI.a ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VRBOVSKOG

Članak 52.a

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Vijeće nacionalne manjine) ima pravo davati prijedloge općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za srpsku nacionalnu manjinu.

Članak 52.b.

Vijeće nacionalne manjine ima pravo biti obaviješteno o svakom pitanju o kome će raspravljati Gradsko vijeće, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Vijeću nacionalne manjine obvezno se, radi davanja prethodnog mišljenja, dostavljaju prijedlozi općih akata koji se tiču položaja nacionalne manjine.

Ako Vijeće nacionalne manjine o prijedlogu akta ne dostavi svoje mišljenje do zaključenja rasprave na sjednici Gradskog vijeća, smatrat će se da Vijeće nacionalne manjine nema primjedbi na prijedlog toga općeg akta.

O sazvanim sjednicama predsjednik Gradskog vijeća obavještava Vijeće srpske nacionalne manjine.

Predstavnik Vijeća srpske nacionalne manjine može sudjelovati u radu Gradskog vijeća, može iznositi stavove i davati prijedloge o pojedinom pitanju koje se tiče nacionalne manjine, ali bez prava odlučivanja.

Članak 52.c

Vijeće srpske nacionalne manjine putem Odbora za izbor i imenovanja može isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Vrbovskog .

Odbor za izbor i imenovanja dužan je izvijestiti Gradsko vijeće o prijedlogu Vijeća srpske nacionalne manjine.«

Članak 4.

U članku 100. stavku 5. broj »2.« zamjenjuje se brojem »4.«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 012-04/04-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/04-01

Vrbovsko, 25. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr