SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
OPĆINA MRKOPALJ

10.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (NN br 19/98, 50/12) te članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/ 09,34/09-ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 11. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU
o grobljima

članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, održavanje groblja te uvjeti i mjerila za plaćanje godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 2.

Groblja na području općine Mrkopalj (mjesno groblje u Mrkoplju i mjesno groblje u Tuku) komunalni su objekti u vlasništvu Općine Mrkopalj.

Članak 3.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Nakon smrti korisnika, grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Korisnik može ustupiti korištenje grobnog mjesta ugovorom trećim osobama. Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novoga korisnika u grobni očevidnik.

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa, stoga ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme odnosno uređaja groba novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju upravi groblja priložiti i dokaz o uplaćenom porezu na promet te nekretnine. U protivnom Uprava groblja neće postupiti po zahtjevu korisnika.

U slučaju spora uprava groblja upućuje osobe između kojih je došlo do spora da pokrenu odgovarajući sudski postupak te do pravomoćnosti odluke zabranjuje ukop.

Članak 4.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje uz naknadu te o tome donosi rješenje. Grobna mjesta dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta redoslijedom prema brojevima grobova i grobnih mjesta, označenim u položajnom planu grobnih mjesta i grobnica.

Članak 5.

Za korištenje grobnog mjesta, svi korisnici grobnih mjesta dužni su plaćati godišnju grobnu naknadu.

Iznimno, na zahtjev korisnika grobnog mjesta Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika, može odobriti plaćanje grobne naknade unaprijed za više godina, te o tome s korisnikom zaključiti poseban sporazum.

Naknada za korištenje jednostrukog grobnog mjesta iznosi 50,00 kn.

Naknada za korištenje dvostrukog grobnog mjesta iznosi 100,00 kn. Za svako daljnje grobno mjesto naknada se uvećava za 20,00 kn.

Naknadu iz ove odluke korisnik grobnog mjesta plaća po uplatnici koju ispostavlja Uprava groblja.

Članak 6.

Održavanje groblja provodi se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture i godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

Članak 7.

Građani su obvezni prilikom čišćenja i uređenja grobnih mjesta svojih pokojnih, odlagati smeće u kontejnere, postavljene u sklopu groblja.

Članak 8.

Radovi na groblju u svrhu uređenja grobnih mjesta izvode se uz prethodnu suglasnost Uprave groblja.

Fizičke i pravne osobe dužne su paziti da prilikom izvođenja radova na groblju ne dođe do oštećenja susjednih grobnih mjesta.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o grobljima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/96).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/01

Urbroj: 2112-05-01-12-18

Mrkopalj, 11. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=799&mjesto=51315&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr