SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD VRBOVSKO

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 27/09, 31/01 - ispravak i 43/10) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 20. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
u nastavnoj godini 2012./2013.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza odnosno posebnog linijskog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2012./2013. koji to pravo ne ostvaruju temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2012. godine, kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika Željezničke tehničke škole Moravice te kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika smještenih u učeničkom domu.

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta i to sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak).

Pod posebnim linijskim prijevozom učenika podrazumijeva se prijevoz učenika od i do škole autobusima odnosno iznimno osobnim vozilo, (8+1) na osnovi sklopljenog pisanog ugovora između naručitelja prijevoza i prijevoznika na relacijama na kojima nije organiziran odgovarajući javni prijevoz.

Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom Grad će sufinancirati trošak prijevoza vlakom.

Članak 2.

Kriteriji za ostvarivanje prava financiranja troškova javnog prijevoza su:

- da učenik ima prijavljeno prebivalište na području Grada Vrbovskog i svakodnevno putuje do škole izvan mjesta prebivališta,

- da je učenik u školskoj godini 2012./2013. upisao i redovito pohađa srednju školu,

- da udaljenost od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole, odnosno do prve linije javnog prijevoza, iznosi više od 5 kilometara.

Pravo financiranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik:

- koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja,

- kojemu se troškovi prijevoza sufinanciraju iz drugih izvora.

Članak 3.

Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove Odluke ostvaruju pravo na:

1. 25% cijene mjesečne karte za učenike koji su upisani u neki od redovitih programa Željezničke tehničke škole Moravice, a koji su korisnici subvencioniranog prijevoza

od strane Ministarstva (vlak ili autobus, što je vidljivo prema popisu učenika koji dostavlja Županija),

2. 75% cijene mjesečne karte za autobus na relacijama na kojima nema organiziranog javnog linijskog prijevoza već je Grad ugovorio poseban linijski prijevoz,

3. sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu 50% cijene mjesečne učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave, praktične nastave, odnosno stručne prakse.

Ako praktična nastava, odnosno stručna praksa traje duže od ostalog dijela nastave učenici iz stavka 1. i 2. ove točke imaju pravo na financiranje troškova prijevoza na praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu za vrijeme trajanja praktične nastave odnosno stručne prakse, a najduže za jedan mjesec od završetka ostalog dijela nastavnog plana i programa.

Članak 4.

Redoviti učenici srednjih škola s područja Grada Vrbovskog koji se školuju izvan mjesta prebivališta (Grada Vrbovskog) i privremeno borave u mjestu gdje se održava redovita nastava, imaju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza u visini 50% cijene povratne karte javnog prijevoza (vlak, autobus) prema važećem cjeniku prijevoznika, u odlasku i povratku u mjesto školovanja četiri puta mjesečno za jednu školsku godinu sukladno članku 1. stavak 4. ove Odluke.

Članak 5.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza do škole ne može ostvariti učenik srednje škole koji pohađa školu izvan područja Grada Vrbovskog, a obrazuje se za neko od zanimanja za koje se može obrazovati u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice.

Članak 6.

Sredstva za izvršenje ove odluke osigurat će se u proračunima Grada Vrbovskog za 2012. i 2013. godinu.

Članak 7.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika ostvaruje se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

Redoviti učenici srednjih škola dužni su podnijeti zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza na propisanom obrascu s priloženom odgovarajućom dokumentacijom.

Zahtjevi iz stavka 2. ove Odluke dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu do 20. u mjesecu za idući mjesec.

Izuzetno učenicima koji zahtjev za sufinanciranje prijevoza u školskoj 2012/2013. godini podnesu u roku od 15 (petnaest) dana od stupanja na snagu ove Odluke priznat će se troškovi prijevoza i za mjesec rujan 2012. godine.

Odobreni iznos subvencije uplaćuje se na tekući ili žiro- račun korisnika subvencije.

Članak 8.

Pravo na subvenciju prijevoza temeljem ove Odluke nemaju učenici koji pravo na besplatan prijevoz ili sufinanciranje troškova prijevoza do škole ostvare temeljem nekog drugog propisa.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/12-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 20. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr