SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
GRAD BAKAR

35.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradonačelnik Grada Bakra donosi

PRAVILNIK
o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja
i obveza Grada Bakra

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i uvjeti te propisuje postupak otpisa potraživanja i obveza Grada Bakra.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na potraživanja s osnove javnih davanja odnosno s osnove svih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti Grada Bakra, kao što su gradski porezi, spomenička renta, komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna naknada i ostali prihodi po posebnim propisima.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na nejavna davanja i naknade za koncesije odnosno na potraživanja koja su nastala iz ugovornih odnosa.

Kriteriji, mjerila i postupak otpisa potraživanja iz stavka 3. ovog članka regulirani su posebnom Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Obveze Grada Bakra koje su uređene ovim Pravilnikom odnose se na obveze za koje je nastupila apsolutna zastara, kao i na obveze za koje se utvrdi da su sporne i neutemeljene.

Članak 2.

Otpis potraživanja i obveza iz članka 1. ovog Pravilnika obavlje se po slijedećim kriterijima i uvjetima:

- ako bi izvršenje naplate duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno ovršenika i članova njegova kućanstva, dug se može iznimno na njegov zahtjev otpisati u cijelosti ili djelomično, a sukladno odredbama akta kojim se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad uvjeti i način njihova ostvarenja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarenje tih prava

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćne odluke nadležnog suda odnosno drugog nadležnog tijela

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa jer su u postupcima stečajeva i likvidacija pravomoćnim rješenjem nadležnog Trgovačkog društva pravne osobe i trgovci pojedinci brisani iz sudskog registra

- kada se utvrdi da je dužnik umro temeljem izvatka iz matične knjige umrlih i kada se utvrdi da nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se dug može naplatiti temeljem potvrde suda ili javnog bilježnika da se ne vodi ostavinski postupak

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa uslijed nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim propisima

- kada se utvrdi da su iznosi potraživanja preniski za pokretanje postupka ovrhe i pokriće sudskih troškova odnosno da bi troškovi naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja

- kada se utvrdi da potraživanja nemaju valjani pravni temelj

- u svim drugim slučajevima sukladno propisima i donesenim aktima Grada koji nisu prethodno navedeni.

Članak 3.

Postupak otpisa potraživanja pokreće se na zahtjev dužnika ili po službenoj dužnosti.

Članak 4.

Zahtjev dužnika za otpis dospjelog duga podnosi se Upravnom odjelu gradske uprave za gospodarstvo, razvoj i financije.

Zahtjev dužnika mora biti obrazložen i podnesen u pisanom obliku.

Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti dokaze na temelju kojih se mogu utvrditi činjenice o ispunjenju uvjeta za otpis duga.

Članak 5.

Postupak otpisa potraživanja i obveza pokreće Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije po potrebi tijekom godine, kao i prilikom provođenja redovnog godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja Grada Bakra.

U postupku otpisa potraživanja i obveza uzima se u obzir slijedeća dokumentacija: analitički knjigovodstveni podaci, pravomoćna rješenja i odluke suda ili drugog nadležnog tijela, interni akti Grada Bakra, službene zabilješke o neutemeljenosti potraživanja, kao i o nastupu zastare, evidencije o pokrenutim postupcima naplate, kao i sva druga dokumentacija potrebna za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje prijedloga za otpis.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije u postupku otpisa potraživanja i obveza utvrđuje:

- ispunjenje uvjeta za otpis odnosno razloge otpisa

- poduzete mjere pri naplati pojedinih vrsta potraživanja (opomena, tužba, ovrha i sl.)

- opravdanost daljnjih troškova s obzirom na visinu potraživanja

- pravnu utemljenost otpisa

- iznos otpisa po dužniku, po vrsti prihoda odnosno obveza, sukladno kriterijima iz članka 2. ovog Pravilnika.

Odluku o otpisu potraživanja odnosno obveza, na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije donosi Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće sukladno zakonskim propisima.

Članak 6.

Iznimno, potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije može otpisati bez provođenja postupka iz ovog Pravilnika ukoliko je za isto nastupila zastara prava na naplatu, a sveukupan iznos duga po dužniku ne prelazi 10,00 kn,

Članak 7.

Za provedbu odluke o otpisu potraživanja nadležan je Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije.

Ispravak vrijednosti potraživanja za iznos otpisa provodi se direktno umanjenjem knjigovodstvenih vrijednosti potraživanja i vlastitih izvora sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/12-01/35

Ur. broj: 2170/02-05/3-12-8

Bakar, 12. rujna 2012.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr