SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

93.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Grand Hotela Adriatic, Grad Opatija (»Službene novine PGŽ« broj 20/12), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Grand Hotela Adriatic, Grad Opatija (»Narodne novine« broj 68/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Grand Hotela Adriatic, Grad Opatija

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Grand Hotela Adriatic, Grad Opatija, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire trgovačko društvo Grand Hotel Adriatic, d.d., M. Tita 200, 51410 Opatija, OIB 95024967787 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja prirodne plaže bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu, te obavljanja gospodarskih djelatnosti koje uključuju:

. obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti te

. iznajmljivanje sredstava na plaži (sandoline, pedaline, suncobrani i ležaljke).

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na području Grada Opatije, a koje se sastoji iz k.č. 1028/8, 1111/50, upisane u z.k.ul. 672 i k.č. 1028/6 i 1111/49 upisane u z.k.ul. 1563, sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji u k.o. Veprinac, kao pomorsko dobro, te k.č. 1951 i 1952 za koje je u tijeku provedba upisa u zemljišne knjige temeljem geodetskog elaborata izrađenog od strane Geoprojekta d.d. Opatija, a pregledanog i potvrđenog od strane Povjerenstva za granice u Primorsko - goranskoj županiji. Geodetski elaborat je dana 02. lipnja 2011. godine predan u Državnu geodetsku upravu, ispostava Opatija, a do danas Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam nije zaprimio rješenje o njegovoj provedbi.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 2.570 m2, od čega 942 m2 kopnenog i 1.628 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

 

1 Y =5445465.88 X =5020380.20

2 Y =5445477.22 X =5020375.94

3 Y =5445491.27 X =5020373.29

4 Y =5445517.44 X =5020433.34

5 Y =5445484.52 X =5020447.09

6 Y =5445476.37 X =5020450.01

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od Geoprojekt d.d., Opatija u studenom 2011. Grafički prikaz se ne objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 27.000,00 kuna (slovima: dvadesetisedamtisućakuna,

- promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 3% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog pisanog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Najpovoljniji ponuditelj može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, predati Davatelju koncesije 1 (jednu) bjanko zadužnicu na iznos od 100.000,00 kuna. Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan predati Izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa statusom pomorskog dobra u odnosu na važeća dokumenta prostornog uređenja za predmetno područje, Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari i Izjavu o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju auto-kampa, posjetitelja plaže i njihovih stvari.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru dostaviti Davatelju koncesije garanciju banke za dobro izvršenje obveza glede investicija koje iznose 150.000,00 kuna, prema planu investicija iz Studije gospodarske opravdanosti Najpovoljnijeg ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, odnosno na iznos od 10.500,00 kuna s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv, u protivnom će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru smatrati ništetnim.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u svibnju 2012. godine (sastavni dio Ponude).

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj da strogo poštuje rokove i iznose ukupnih ulaganja od 150.000,00 kuna koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti.

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj na suradnju s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje kampa i plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, a plaža se ne smije ograditi, niti naplaćivati ulaznice, s time da je opća uporaba pomorskog dobra u kampu ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru Najpovoljniji ponuditelj ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Najpovoljnijeg ponuditelja da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje te ga preda Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja u rokovima i iznosima predviđenima u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 6. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 24. veljače 2012. godine zaprimljeno je Pismo inicijative trgovačkog društva Grand Hotel Adriatic d.d. iz Opatije u kojem je iskazana namjera dobivanja koncesije na prirodnoj plaži na razdoblje od 10 godina za obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti te iznajmljivanje sredstava na plaži (sandoline, pedaline, suncobrani i ležaljke). Trgovačko društvo Grand Hotel Adriatic d.d. iz Opatije je uz Pismo inicijative dostavilo elaborat koji sadrži grafički prikaz obuhvata koncesije (Prilog 1), Uvjerenje o namjeni prostora te Poslovni plan.

Trgovačko društvo Grand Hotel Adriatic d.d. iz Opatije, ovlaštenik je koncesije na plaži (KLASA: 342-01/07-02/18, UR.BROJ: 2170/1-10/8-07-7, od 3. 8. 2007. godine). Koncesija ističe ove godine u kolovozu mjesecu, zbog čega je trgovačko društvo dostavilo dokumentaciju kako je već navedeno.

U prethodnom postupku, a na temelju članka 2. točka 5. i članka 7. stavak 4. Zakona, provjerena je usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom te status granice pomorskog dobra i upis čestica u zemljišnim knjigama.

Granica pomorskog dobra na plaži Grand Hotela Adriatic određena je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija, k.o. Vasanska, i k.o. Veprinac (»Narodne novine« broj 147/02).

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Uvjerenju o podacima iz dokumenata prostornog uređenja (KLASA: 350-05/11-01/422 i UR.BROJ: 2170/1-03-06/8-11-2 od 14. prosinca 2011. godine), Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Opatija. Dio područja koje je predmetom koncesije (plaža) nalazi se unutar zone R7 - prirodna plaža.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 30. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Grand Hotela Adriatic, Grad Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/12), temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije (»Narodne novine« broj 68/12).

Dana 31. srpnja 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U propisanom roku na dan 25 srpnja 2012. godine u 15.00 sati, pristigla je jedna (1) ponuda s kompletnom dokumentacijom i to ponuditelja:

- trgovačko društvo Grand Hotel Adriatic d.d., M. Tita 200, 51410 Opatija

Kompletan materijal proslijeđen je Stručnom povjerenstvu za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji na daljnju obradu, a sve u skladu s točkom 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Grand Hotela Adriatic, Grad Opatija.

Na temelju članka 12. stavak 5. točke 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 21. kolovoza 2012. godine predložilo Davatelju koncesije trgovačko društvo Grand Hotel Adriatic d.d. kao najpovoljnijeg ponuditelja.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana konačnosti ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-14

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=798&mjesto=00001&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr