SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
OPĆINA ČAVLE
18

18.

Na osnovi Odluke Općinskog Poglavarstva Općine Čavle održanog 29. travnja 2004. godine, a u svezi s točkom 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 415-01/01-01/01 Ur. broj: 5030116-02-3 od 29. svibnja 2002., donosim

ODLUKU
o provođenju nagodbi s dužnicima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti pristupanja nagodbi, postupak sklapanja nagodbi i način podmirenja dospjelih a neplaćenih obveza dužnika prema Općini Čavle (u daljnjem tekstu: Općina), nastalih u razdoblju od 1. siječnja 1997. do 31. prosinca 2003. godine.

Članak 2.

Pod dužnicima iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju se pravne i fizičke osobe koje imaju nepodmirenih obveza prema Općini s osnova:

1. KOMUNALNE NAKNADE

2. KOMUNALNOG DOPRINOSA

Pod obvezama iz stavka 1. ovog članka razumijevaju se glavnica i kamate u ukupnom iznosu od najmanje 2.000,00 (dvijetisuće) kuna.

Članak 3.

Obveze iz članka 2. ove Odluke mogu se podmiriti:

- jednokratnom uplatom uz popust;

- reprogramiranjem potraživanja;

- ustupanjem potraživanja iz drugih poslovnih odnosa;

- prijenosom nekretnina i

- prijebojem

Ako se obveza podmiruje reprogramiranjem potraživanja, ustupanjem potraživanja iz drugih poslovnih odnosa ili prijenosom nekretnina, uz Prijedlog iz članka 5. ove Odluke podnosi se instrument osiguranja plaćanja.

Članak 4.

Postupak sklapanja nagodbi provodi Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Fina).

II. UVJETI PRISTUPANJA NAGODBI

Članak 5.

Postupak sklapanja nagodbe dužnik pokreće prijedlogom za sklapanje nagodbe (u daljnjem tekstu: Prijedlog) koji podnosi Financijskoj agenciji, Regionalni centar Rijeka, Rijeka, F. Kurelca 8.

Prijedlog može podnijeti samo dužnik koji ima sjedište odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske.

Prijedlog ne može podnijeti dužnik koji je sam ili protiv kojeg je vjerovnik podnio prijedlog za pokretanje stečajnog postupka iz članka 4. Stečajnoga zakona; za kojeg je Zavod za platni promet obavijestio trgovački sud o postojanju uvjeta iz članka 70. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnoga zakona; za kojeg je Ministarstvo financija - Porezna uprava podnijela prijedlog za pokretanje stečajnog postupka iz članka 41. Zakona o platnom prometu u zemlji; protiv kojeg je pokrenut postupak likvidacije iz članka 84b. do 84e. Zakona o sudskom registru.

Članak 6.

Dužnik je obvezan u Prijedlogu navesti sljedeće podatke:

- ime i prezime odnosno tvrtku dužnika (građanin, fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost, pravna osoba);

- matični broj (fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost i pravna osoba) ili broj osobnog dokumenta ili JMBG (fizička osoba-građanin);

- prebivalište odnosno sjedište;

- iznos duga i osnovu dugovanja iz članka 2. ove Odluke;

- izjavu o načinu podmirenja duga;

- broj glavnog računa u banci (fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost i pravna osoba).

Dužnik može predložiti jedan ili više načina podmirenja duga iz članka 2. ove Odluke, ali tako da se dug podmiruje u cijelosti.

Uz Prijedlog iz stavka 1. ove Odluke dužnik podnosi potvrdu o visini duga potpisanu od dužnika i nadležnog tijela koje vodi evidencije o potraživanjima Općine, instrument osiguranja plaćanja iz članka 13. ove Odluke, dokaze o ispunjavanju uvjeta za pristupanje nagodbi iz članka 9., 10., 11. i 12. ove Odluke i presliku potvrde o uplaćenim troškovima za provođenje postupka nagodbe iz članka 21. ove Odluke.

Članak 7.

Prijedlog iz članka 5. ove Odluke podnosi se u roku od 60 dana od objavljivanja ove Odluke.

Instrument osiguranja plaćanja i dokazi o ispunjavanju uvjeta za pristupanje nagodbi iz članka 6. stavka 3. ove Odluke može se podnijeti i nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka, a najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Dokumentacija iz stavka 2. ovog članka podnosi se Fini - Regionalni centar Rijeka, na adresu Rijeka, F. Kurelca 8.

III. NAČIN PODMIRENJA DUGA

Članak 8.

Ako dužnik predlaže dug podmiriti jednokratnom uplatom pripada mu pravo na popust i to:

- za obveze iz 1997. godine 60%

- za obveze iz 1998. godine 50%

- zaobveze iz 1999. godine 40%

- za obveze iz 2000. godine 30%

- za obveze iz 2001. godine 20%

- za obveze iz 2002. godine 10%

- za obveze iz 2003. godine 5%

Popust iz stavka 1. ovog članka ne može biti veći od iznosa kamata za neplaćeni dug.

Članak 9.

Dužnik može dug podmiriti reprogramiranjem potraživanja ukoliko njegov dug iznosi 5.000,00 (pettisuća) kuna ili više.

Ako dužnik predlaže dug podmiriti reprogramiranjem potraživanja, uz Prijedlog je dužan podnijeti:

- građanin - potvrdu o visini primanja za protekla tri mjeseca

- fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost - potvrdu o visini dohotka odnosno dobiti za proteklu godinu

- pravna osoba - presliku godišnjeg financijskog izvještaja s potvrdom da je predan u Registar godišnjih financijskih izvještaja u Fini.

Reprogramiranje se odobrava prema sljedećim kriterijima:

Pravne osobe:

- za dug do 500.000,00 kuna rok otplate je do dvije godine;

- za dug od 500.000,01 do 1.000.000,00 kuna rok otplate je do tri godine;

- za dug od 1.000.000,01 do 5.000.000,00 kuna rok otplate je do četiri godine;

- za dug od 5.000.000,01 do 10.000.000,00 kuna rok otplate je do pet godina;

- za dug od 10.000.000,01 do 20.000.000,00 kuna rok otplate je do šest godina;

- za dug iznad 20.000.000,01 kuna rok otplate je sedam godina.

Građani i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost:

- za dug do 30.000,00 kuna rok otplate je do dvije godine;

- za dug od 30.000,01 do 50.000,00 kuna rok otplate je do tri godine;

- za dug od 50.000,01 do 100.000,00 kuna rok otplate je do četiri godine;

- za dug od 100.000,01 do 200.000,00 kuna rok otplate je do pet godina;

- za dug od 200.000,01 do 500.000,00 kuna rok otplate je šest godina;

- za dug iznad 500.000,01 kuna rok otplate je sedam godina.

Na reprogramirani dio duga obračunavat će se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećana za tri postotna poena, a obračunavat će se proporcionalnom metodom.

Dužnik može predložiti mjesečni, kvartalni ili polugodišnji obračun anuiteta.

Ako dužnik ne predloži način obračuna anuiteta, obračun će se vršiti mjesečno.

Članak 10.

Ako dužnik predlaže dug podmiriti ustupanjem potraživanja iz drugih poslovnih udjela, uz Prijedlog je dužan podnijeti ugovor o ustupanju potraživanja, BON 1 i BON 2 za dužnikovog dužnika (cesusa) i izjavu dužnikovog dužnika (cesusa) da nema prigovora na ustupanje.

Članak 11.

Ako dužnik predlaže dug podmiriti prijenosom nekretnine u vlasništvo Općine, uz prijedlog je dužan podnijeti elaborat ovlaštenog sudskog vještaka o procijenjenoj vrijednosti ponuđene nekretnine, ne stariji od 6 mjeseci, izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu čiji se prijenos nudi, ne stariji od 30 dana.

Nekretnina čiji se prijenos nudi ne može biti opterećena nikakvim knjižnim ni izvanknjižnim teretima.

Članak 12.

Ako dužnik predlaže dug podmiriti prijebojem, uz Prijedlog je dužan podnijeti izjavu vjerovnika da prihvaća predloženi prijeboj.

Članak 13.

U slučajevima podmirenja duga na način iz članka 9., 10. i 11. ove Odluke dužnik je dužan uz Prijedlog podnijeti i jedan od instrumenata osiguranja plaćanja:

- zadužnicu iz članka 183. ili 183a. Ovršnoga zakona;

- bianco mjenicu avaliranu od strane banke ili osiguravajućeg društva;

- garanciju banke na prvi poziv;

- ugovor o pristupanju duga solventnog jamca;

- izjavu o zaplijeni plaće iz čl. 178. Ovršnoga zakona.

Instrumenti osiguranja plaćanja, osim bianco mjenice i bianco zadužnice koje se predaju bez upisanog iznosa, moraju biti izdani na iznos cjelokupnog duga (glavnica i kamate).

Solventnost jamca iz ugovora o pristupanju dugu dokazuje se podnošenjem za jamca BON 1 i BON 2 obrasca za pravnu i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost, a za građanina potvrdu o visini plaće odnosno mirovine.

IV. POSTUPAK SKLAPANJA NAGODBI

Članak 14.

Na osnovi Prijedloga i dokumentacije iz članka 6. ove Odluke Fina može predložiti Općini da:

- odbaci Prijedlog jer dužnik nije pridonio potrebnu dokumentaciju;

- odbije Prijedlog jer dužnik ne ispunjava uvjete za nagodbu;

- prihvati Prijedlog i s dužnikom sklopi ugovor o nagodbi.

Članak 15.

U slučaju iz točke 1. i 2. članka 14. ove Odluke, jedinica Fine iz članka 7. stavka 3. ove Odluke, uz dopis u kojem će obrazložiti razloge svoga prijedloga, vraća predmet Općini.

U slučaju iz točke 3. članka 14. ove Odluke jedinica Fine sastavlja prijedlog ocjene o prihvaćanju nagodbe i prosljeđuje ga Općini na donošenje odluke.

Konačnu odluku o prijedlozima jedinice Fine donosi Općina. Postupak provođenja nagodbi nije upravni postupak.

Članak 16.

Nakon što Općina donese odluku o prihvaćanju ocjene odmah o tome obavještava jedinicu Fine iz članka 7. stavka 3. ove Odluke.

U slučaju iz prethodnoga stavka jedinica Fine sastavlja nacrt prijedloga ugovora o nagodbi i zajedno ga s predmetom prosljeđuje Općini na potpisivanje.

Članak 17.

Ugovor o nagodbi iz članka 16. stavka 2. ove Odluke Općina i dužnik zaključit će u roku od 60 dana od proteka roka iz članka 7. stavka 2. ove Odluke.

V. ISPUNJENJE UGOVORA O NAGODBI

Članak 18.

Dužnik koji dug podmiruje jednokratnom uplatom uz popust iz članka 8. ove Odluke dužan je dug utvrđen ugovorom o nagodbi platiti Općini u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o nagodbi.

Dužnik kojemu je odobreno reprogramiranje potraživanja dužan je 20 0uga utvrđenog ugovorom o nagodbi platiti u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o nagodbi. Prvi obrok reprogramiranog duga dospijeva na naplatu 45-og dana od sklapanja ugovora o nagodbi.

Iznos duga iz stavka 1. i 2. ovog članka uplaćuje se na račun Općine broj 2485003-1806100007, s modelom 21 ili 22 i pozivom na broj odobrenja 7938-MB ili JMBG, a u skladu s Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. g.

Članak 19.

Općina se obvezuje ugovor o nagodbi dostaviti nadležnom tijelu na evidentiranje. Općina se obvezuje obavijestiti Finu o zaključenom ugovoru o nagodbi.

Članak 20.

S danom sklapanja ugovora o nagodbi nadležno tijelo će odgoditi naplatu potraživanja Općine do ispunjenja ugovora o nagodbi.

Nakon ispunjenja ugovora o nagodbi nadležno tijelo će obustaviti naplatu potraživanja.

U slučaju neispunjenja ugovora o nagodbi Općina može po svom izboru naplatu pokušati putem instrumenta osiguranja plaćanja ili raskinuti ugovor i nastaviti postupak naplate potraživanja koji je odgođen prema stavku 1. ovog članka.

U slučaju nemogućnosti naplate potraživanja putem instrumenata osiguranja plaćanja, ugovor o nagodbi će se raskinuti i nadležno tijelo će nastaviti postupak naplate potraživanja koji je odgođen prema stavku 1. ovog članka.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Troškove provođenja nagodbi (primitak Prijedloga, obrada Prijedloga, sastavljanje ocjene, izrada nacrta prijedloga ugovora i dr.) snosi dužnik.

Troškovi provođenja nagodbi iznose 110,00 kuna uvećani za 0,5 0znosa duga, sve uvećano za porez na dodanu vrijednost, a uplaćuju se na račun Fine.

Ukoliko dužnik mijenja način plaćanja duga nakon podnošenja Prijedloga, dužan je platiti dodatne troškove provođenja nagodbe u visini od 500d iznosa troškova navedenih u prethodnom stavku.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-03/04-01/17

Ur. broj: 2170-03-04-01-11

Čavle, 29. travnja 2004.

Načelnik Općine Čavle
Željko Lambaša,

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=103&mjesto=10008&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr